Popüler Konular

Turgutlu Tarihi   TURGUTLU’NUN  TARİHÇESİ NOT: Lütfen büyütmek için fotoğrafların üstüne tıklayınız   Eskiçağ’da Batı Anadolu bazı bölgelere ayrılmaktaydı. Bunlar: 1. Truas Bölgesi:   Bugünkü Çanakkale çevresi 2. Aeolya Bölgesi:  Edremit Körfezi ile İzmir Körfezi arası 3. Karya Bölgesi:   Muğla - Fethiye arası 4. Mysia Bölgesi:    Balıkesir - Bursa yöresi 5. Lidya Bölgesi:     Manisa - Uşak arası Turgutlu yöresi, Lidya bölgesi içerisinde yer almaktaydı.    Turgutlu çevresinde Milattan Önce birçok medeniyetin kurularak geliştiği bilinmektedir. Turgut 6 asırlık geçmişe sahip bir yerleşim yeridir. Yöreye ilişkin ilk kesin bilgiler (MÖ. 1200–680) yılları arasında Trako Frigleri ve Ludu Prensleri devrine aittir. Bu dönemden sonra bölge Lidya Krallığı  (M.Ö. 680–546) egemenliğine girmiştir. Turgutlu çevresi Lidya Devleti’nin başkenti olan Sart’a ait eserler bakımından oldukça zengindir. Yöre MÖ. 546–334 yılları arasında Pers egemenliğine girmiş, İskender'in Persleri yenilgiye uğratmasından sonra Grek hâkimiyetine girmiştir. (MÖ. 334–282). MÖ.129 ile MS.395 yılları arasında Roma hâkimiyetinde kalmış, 395 yılında başlayan Bizans hâkimiyeti sırasında yoğun biçimde Müslüman Arap akınlarına uğramıştır.      Anadolu'daki Moğol istilası, Türkmen boylarının Batı Anadolu’ya gelmelerine yol açmıştır, bunun sonucunda uç bölgelerindeki birçok Bizans şehir ve kasabası Türk­menlerin eline geçmiştir. Eldeki bilgiler,  Bizanslılar tarafından bölgedeki Türkmenlere karşı sevk edilen paralı askerler olan Katalanlar'ın 1303'ten sonra Manisa ve yöresi­nden çekilmelerinin ar­dından Sa­ruhan Bey’in 1305’e ka­dar bölgeyi ele geçirdiği, 1313'te Manisa’yı fethettiğini göstermektedir. Turgutlu’nun da içinde bulunduğu Manisa’dan daha önce Saruhanlılar’ın hâkimiyetine girmiştir. Saruhan Beyin Manisa'yı Bizanslılardan alması ile birlikte yöredeTürk hâkimiyeti sağlanmış oldu.(Tarihler konusunda farklı fikirler bulunmaktadır.)     Turgutlu 14. yüzyılda,(1442) devrin padişahı 2. Murat tarafından yöremize yerleştirilen Şeyh Tur’ud aşiretinin o dönemki kuşaklarının Gediz vadisinin en verimli yöresi olan Gürköy-Gencerpınarı mevkiinde  küçük bir köy olarak oluşturulmuş, yerleşim alanı daha sonra ovadan bugünkü kent merkezine doğru yayılmıştır.İlk yerleşim yeri olan vadiden, zamanla meydana gelen deprem ve heyelanlar nedeniyle yukarılara doğru kayarak, bugün bulunan merkeze doğru gelindiği ve bugünkü yerleşim alanının oluşturulduğu görülmektedir.Bugünkü merkezi yerleşim içinde, Türk ve Rum halkın ilk zamanlardaki kültürel kaynaşması ve alış-verişi, giderek ticari ilişkileri geliştirmiş ve Rumlardan arazi ve toprak satın almak suretiyle de genişleme ve yayılmalarını sürdüren Türkler, kasaba içinde Rum halkla birlikte sevgi, barış ve hoşgörü ortamı içinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir.1530’lu yıllarda toplam nüfus 1200’e ulaşmıştır. 16. yüzyılda bağlı bulunduğu Saruhan Sancağı bölgesinde Manisa’dan sonra  en büyük yerleşim merkezleri arasında yer aldığı görülmektedir.    Turgutlu hakkında ilk detaylı bilgilere, Tahrir defterlerinden ulaşılmaktadır. Bu defterdeki bilgilere göre, Turgutlu bir köy olarak, 1530'lu yıllarda 120 haneye yaklaşan yerleşik ve 100 hane kadar da Yörük olarak toplam 1200 civarında kayıtlı nüfusa sahiptir. Buna müteakip 1575 tarihli tahrir kayıtlarına göre… Cami, dört mescit, bir hamam, bir mekteb, iki zaviyenin adı ve vakıfları kayıtlı bulunmaktadır. XVII. yüzyılın başlarına kadar Turgutlu resmi kayıtlarda "köy" olarak zikredilmektedir. Bu dönemde Turgutlu'da halkın büyük bir kısmı çiftçilik ile uğraşıyordu. Turgutlu çiftçilerinin yetiştirdiği mahsuller arasında üzüm, buğday, arpa ve özellikle pamuk önemli bir yer tutuyordu. III. Mehmed devrinde gelirleri Valide sultanların haslarına katılan Turgutlu, bu sıralarda Celali isyanları ile sarsılmış, hatta etrafına sur inşa edilmiştir.     16. yüzyıldaki Celali isyanları sırasında, civardaki yerleşimlere göre daha güvenli bir yapısı olması dolayısıyla, etrafındaki küçük köy ünitelerinden buraya yapılan göçler nedeniyle, bir nüfus patlaması yaşanmıştır. Manisa kadısının  haftalık Pazar kurulabileceğini belirten 1610 tarihindeki hükmüyle   birlikte, “kasaba” statüsüne kavuşmuştur.     1660 tarihli defterde nahiye olarak adı geçen Turgutlu da bu sıralarda 1175 hane bulunuyordu. Bu da yaklaşık 5000 – 6000 kişilik bir nüfus olduğunu göstermektedir.   Bu kayıtlara göre Turgutlu'da mahalle sayısı sekize yükselmiş, eski mahallere Cami-i Cedid, Zeytüncük ve Çömleçi adlarını taşıyan üç mahalle daha katılmıştır. Yörük yerleşmesi olarak kurulan Turgutlu, XVI-XVII. asır boyunca gelişmesini sürdürerek bir şehir-kasaba özelliği kazanarak Orta ve Batı Anadolu bölgesinde Osmanlı döneminde gelişen küçük kır yerleşmelerinin tipik örneklerinden biri olmuştur.        Turgutlu bundan sonra ‘’Kasaba’’olarak tanındı "Turudlu" adı unutularak Turgutlu'ya dönüşmüştür. Ancak halk arasında adı  "Kasaba" olarak yerleşmiştir. “Kasaba” adı, 19. yüzyıl başlarına kadar da genel bir ad olarak bilinmekte ve söylenmekteydi. Bu devre kadar “Kasaba” olarak anılan yerleşim, Gülhane Hattı Hümayun’u diye de bilinen “Tanzimat” döneminden (1839) itibaren, “Kasaba-i Turgutlu” (Turgutlu Kasabası) olarak adlandırılmıştır.Zamanla  kolay olan eski adıyla “Kasaba” olarak anılmaya devam edilmiştir.     1863’ de başlayan İzmir-Kasaba Demiryolu 1866'da işletmeye açılmıştır. (93 Km)1868’de kaza haline gelen Turgutlu bu tarihe kadar Manisa'nın baş nahiyesi durumundaydı.1878 Aydın vilayeti salnamesine göre Turgutlu'da o tarihte erkek nüfusu 9.959 ve hane sayısı 4.867'dir. Aynı tarihlerde 2 nahiyesi ve 33 köyü bulunmaktadır.   1888 salnamesine göre İlçede bir Rüştiye (Ortaokul) vardır ve öğrenci sayısı 78'dir. 20. Yüzyıl başlarında, 2 nahiyesi, 48 köyü vardır. Kazanın toplam nüfusu 25.459'dur.Bunun 22.000'i Müslüman, geri kalanı Hıristiyan ve Musevî’dir. Kazada 52 mescit, 8 camii, 4 dergâh, 46 okul, 2 kilise, 225 ahır, 255 samanlık, 8 kiremithane, 25 çeşme, 5.807 ev, 1105 dükkân, 92 mağaza, 72 kahvehane, 12 han, 48 fırın, 246 oda, 10 lokanta, 4 pamuk fabrikası, 2 hükümet konağı, 1 kışla, 1 cezaevi, 1 postane, 1 telgrafhane vardır. 1872 yılında Kasaba’da ilk kez Belediye kurulmuştur. Turgutlu’nun nüfusu 1919 yılı  Mayıs ayında, 40 bin 168’i Müslüman, 3232’si Rum, 1000’i Ermeni, 600’ü de Yahudi olmak üzere toplam 45 bin civarındaydı.     Turgutlu 29 Mayıs 1919 tarihinden 7 Eylül 1922 tarihine kadar Yunan işgali altında kalmıştır. Turgutlu, Mondros mütarekesinin 7. Maddesi gerekçe gösterilerek Yunan 5. Alayı tarafından 29 Mayıs 1919 tarihinde işgal edilmiştir. Kasabanın savunulması amacıyla kurulmuş bulunan Turgutlu  Müdafai Osmaniye Cemiyeti ve onun milis kuvvetleri, işgale karşı direnmeye çalışmışlar, şehre girip istasyonu üs edinen Yunan işgal birliklerine karşı mücadele etmişlerdir. Ancak bu çabalar işgale engel olmaya yetmemiştir. Resim Kaynak:Metin SERT   Turgutlu’yu işgal eden ve buraya yerleşen yunanlılar işgalden hemen sonra kasabada sıkıyönetim ilan etmişler, gece saat 21.00 den sonra sokağa çıkma yasağı koymuşlar bütün resmi binalara Yunan bayrağı çekmişler ve şehrin giriş çıkışlarını denetim altına almışlardı.                                                                                                                                                                                  Resim Kaynak:Metin SERT 30 Ağustosta kazanılan büyük zaferin ardından Yunan ordusunun Türkiye'yi terk etmeye başlamasıyla ülkede bayram havası esmiştir. Ama bu sefer de Yunanlılar şehirleri yakıp-yıkarak çekilmeye başlamışlardır. Turgutlu yangını 4 Eylül 1922 Pazartesi günü başlamış ve iki gün boyunca sürmüştür. İleri cephelerden batıya dönen Yunan askerlerinin de katılmasıyla evleri  tek tek ateşe verip insanları öldürmüşler, değerli eşyaları talan etmişlerdir. Bu yangınlar 6 Eylül 1922 Çarşamba akşamına kadar sürmüş şehir kül yığını haline gelmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Resim Kaynak:Metin SERT  Tahkik-i Mezalim Heyetinin yaptığı tespitlere göre 6328 evden 201 ev sağlam kalmıştır. 10.000 civarında da insan katledilmiştir. Bu yangında pek çok tarihi binanın yanısıra, içinde birçok yazma eserin bulunduğu Paşa Camii Kütüphanesi’de yanmıştır. Günümüzde Sevinç Parkının bulunduğu yerdeki Paşa Camii'nin kıyısında tahminen 20.000 cilt yazma kitap bulunan kütüphanenin yanması bölgemiz hakkındaki pek çok kitabın da yanmasına sebep olmuştur. Yalnız Hacı Zeynel Camii ve civarı bu yangından kurtulabilmiştir.   İşgal günlerinde yaşanan acılar ağıtlara dökülmüştür; Yandı bizim cangahımız Göklere çıktı ahımız Sendin bizim penahımız Ah Kasaba,vah Kasaba Sen kül oldun baştan başa   KASABA TAYYARESİ Turgutlu (Kasaba)vatanın savunulması gerektiğinde elindekini avucundakini hiç çekin­meden bu kutsal görev için feda etmiştir. Kasabalılar Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği ile kurulan "Tayyare Cemiyetinin’’ açtığı kampa­nyaya büyük destek vermiştir.1925–1935 yılları arasında sürdürülen kampanyada toplanan paralarla Türk ordusuna 250 uçak alınmıştır. Turgutlu’dan 2 uçak parası toplanmış bu paralarla alınan uçaklara "Kasaba" adı verilmiştir.  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN TURGUTLU’YA GELİŞİ Atatürk 7 Eylül 1922'de Turgutlu’dan geçmiş, 4 ay sonra Ocak ayında Turgutlu'ya tekrar gelmiştir. 26 Ocak 1923'de özel trenle Salihli'den Turgutlu'ya gelen Atatürk'ü istasyonda Turgutlu'nun tüm halkı coşkuyla karşılamıştır. Başkomutan burada yaptığı konuşmada; "Biliyoruz ki büyük sefaletler ve felaketler geçirdiniz, evleriniz yakıldı hemşerilerinizden birçoğu şehit edildi. Fakat bütün bu cenk sizin için heyetimiz için bir uyanma ve uyanıklık olmuştur. Biz bu uyanışla çalışırsak artık o kara günlerin tekrarına imkân olmaz" demiştir. NOT:Yukarıdaki yazı çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. KONUYA İLİŞKİN OLARAK SAYIN METİN SERT'İN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARINI OKUMANIZI TAVSİYE EDERİZ 1.BİR AŞK VE ŞEHRİN HİKAYESİ 2.ŞEYH TUR'UD HAKKINDA BİLGİLER 3.VADEDİLMİŞ TOPRAKLARA GELİŞ 4.VADEDİLMİŞ TOPRAKLARDA AŞKIN TOHUMLARI 5.VADEDİLMİŞ TOPRAKLARDA AZAP TOHUMLARI
TURGUTLU'NUN COĞRAFİ KONUMU   TURGUTLU’NUN COĞRAFİ KONUMU NOT:Lütfen resimleri büyütmek için üstüne tıklayınız     A.MATEMATİK KONUMU: İlçemiz 37° - 48° Kuzey enlemleri, 27°-28° Doğu boylamları arasında bulunmaktadır. ALANI: İlçemizin yüzölçümü  530 km2’dir  B.ÖZEL KONUMU: Turgutlu ilçemiz, Ege Denizi’nin 55 km doğusunda bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 78 metredir. İlçemiz doğudan Ahmetli,batıdan Manisa ve Kemalpaşa, kuzeyden Saruhanlı, güneyden ise Ödemis ve Bayındır ile çevrilidir. İlçe merkezimizin güneyinden geçen ve yurdumuzun batısını İç Anadolu ve Akdeniz’e bağlayan E–23 karayolu ile İlçe merkezimizin kuzeyinden geçen İzmir-Uşak-Afyon demiryolu ilçemizin önemli bir ulaşım hattı olmasını sağlamaktadır. Turgutlu, İzmir limanının art bölgesindeki mevcut besleme alanı ile yurdumuzun diğer alanlarındaki mal ve hizmetlerin bu limana ulaştırıldığı çok önemli bir konuma sahiptir.  
ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ Eski Belediye Başkanlarımız      2004 - 2014
Turgutlu Belediyesi         TURGUTLU BELEDİYESİ        Tarihçesine Turgutlu tarihi bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.   KURULUŞU: 1872 e-posta        Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. // Telefon      : (236) 313 46 93 Faks           : (236) 313 10 78            
TURGUTLU'DA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ TURGUTLU’DA YERYÜZÜ  ŞEKİLLERİ İlçemizin kuzey ve güney kısımları dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kuzeyinde Aksekiz Tepesi (Çal Dağı 1034 m.), güneyinde Bozdağların devamı olan Çatma Dağı (1337 m.) yer almaktadır. Bu dağların doğu tarafına doğru ise Dümentepe (1280 m.), Çobandede (1168 m.), Karlıktepe (1000 m.), Kemalpaşa-Bayındır-Turgutlu sınırında ise Akçaoluk (1220 m.) dağları bulunmaktadır. İlçemizin denizden yüksekliği 78 metredir. TURGUTLU 3 BOYUTLU EĞİM HARİTASI (VAHAP TECİM)   Turgutlu ve yakın çevresinin içinde yer aldığı Orta Gediz Havzasının temelini oluşturan en yaşlı birim Menderes Masifinin bir parçası olan ve ilçenin güneyinde bulunan Bozdağ kütlesidir. Bozdağ metamorfik kütlesi Paleozoyik şist serisi ile bunlardan daha yaşlı karmaşık gnayslardan oluşmuştur.       Turgutlu ve çevresinde, kuvaterner alüviyonlarla temsil edilmekte olup, bunlar ova tabanlarında bulunur. Orta Gediz grabenin ekonomik açıdan can damarı olan, alüviyonla örtülü, büyük bir tarımsal potansiyele sahip durumdaki Turgutlu ve çevresindeki ovalar ayırt edilebilir. Turgutlu’nun güneyinde bulunan Bozdağ kütlesine ova tabanından geçiş, çok dik yamaçlarla olmaktadır. Bu çevrede sıklıkla gözlenen eğim kırıklıkları, Salihli-Kurşunlu ve Çamurhamamı gibi sıcak su kaynakları bu fayların en önemli delilleridir. Turgutlu'nun kuzeyindeki Çaldağ kütlesi de Bozdağ kütlesinde olduğu gibi tektonik hareketlerden etkilenmiş, güney ve doğusundaki fay diklikleriyle ova tabanına inmektedir. Çaldağ yamaçlarıyla ova tabanının birleştiği yerde sıcak su kaynakları (Urganlı Kaplıcaları) bulunmaktadır.   Çaldağ ile Bozdağ arasındaki tektonik depresyonların tabanı alüvyal ovalar şeklinde gelişme göstermiştir. Bu ovaların güney kenarları boyunca yer alan koni ve yelpazelerin üzerinde büyük yerleşim alanları kurulmuştur. Irlamaz deresinin oluşturduğu yelpaze üzerinde de Turgutlu kurulmuştur.
TURGUTLU BİLMECELERİ   YÖREMİZE ÖZGÜ BİLMECELER   Ucacıcık adamcıklar, başlarında tablacıklar (Çivi). Yağsız deve yağdan ölmüş, ne yerde ölmüş ne gökte ölmüş, sabaha bir saat kala, akşamda ölmüş (Yağsız devenin yükü yağmış, köprü üstünde ölmüş. Köprü de sabah köyünden akşam köyünü birbirine bağlıyormuş. Akşam tarafında ölmüş). Evde eğri, dağda doğru ( Kırma Tüfek). İçi var dışı yok, dayak yer suçu yok.(Davul). Dal üstünde karatavuk (zeytin). Dağdan gelir taştan gelir, kıçı yamalı eniştem gelir.(Kestane). Dal üstünde kilitli sandık (Ceviz). İçi taş, dışı taş, ha dolaş ha dolaş (Minare). Altı mermer üstü mermer, içinde bir hanım gezer (Kaplumbağa). Yeraltında dedem sakalı (Pırasa). Yeraltında yağlı kayış (Yılan)
TURGUTLU YEMEKLERİ   YÖRESEL YEMEKLERİMİZ 1. YAPRAK SARMASI 2. KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI 3. KABAK DOLMASI 4. EKMEK DOLMASI 5. ZUMAÇİ 6. LADURAÇİ 7. FAVA 8. KUZU KUMBAR DOLMASI 9. MANGALDA TAS KEBABI  10. TAVA KÖFTE  11. BÜRYAN               12. SALÇALI KÖFTE (FIRINDA)  13. GÖVEÇ  14. KOL BÖREGI  15. TANDIR VE PAÇASI   ÜZÜM SARMASI Genelde beyaz üzüm asma yaprağından yapılır. Yapraklar kaynayan suyun içine 10–15 tanesi demet olarak üst üste gelecek şekilde kaynayan tencerenin içine atılarak 10–15 saniye kadar kaynatılır, kaynatılan suyun içine bir miktar limon sıkılır. Çıkan yapraklar, harcı bulunan tepsinin etrafına yayılır. Yaprakların içine konulan harçtan sonra tencerenin içine çok sıkı bir şekilde yerleştirilir. Tencereye sarmanın üst kısmına kadar su ilave edilir. Konan su sarmayı aşmayacak şekilde. Piştikten sonra içerisindeki su süzülür. Yaprak Sarmasının Harcı: Pirinç, soğan, karabiber, maydanoz, dereotu, salça, isteğe bağlı olarakta kıyma konulabilir. KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI   Malzemeler: 30 adet kabak çiçeği, 1.5 su bardağı pirinç, 1.5 çay bardağı zeytinyağı, 1 büyük baş soğan, 4 taze soğanın yeşil bölümleri, 1 demet dereotu, ½ demet maydanoz,  ½ demet taze nane, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay bardağı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Yapılışı: Sabah kopartılmış kabak çiçeklerinin sapları, çiçeğin içindeki parçalar ayıklanır ve yıkanan çiçekler suya bırakılır. Ayıklanıp yıkanmış pirinç, 1 çay bardağı zeytinyağı, küçük küp küp doğranmış soğan, ince kıyılmış yeşil soğan, dereotu, nane, maydanoz ve diğer tüm malzeme iyice karıştırılır. Hazırlanan harçtan kabak çiçeklerinin içine birer tatlı kaşığı konur, çiçeklerin uç bölümleri ile için üzeri kapatılır. Dolmalar yayvan bir tencereye yan yatırılarak düzenli bir biçimde yerleştirilir üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirilerek dökülür. Dolmaların üstüne porselen bir tabak kapatılır ve tabağın üstünden 3.5 su bardağı kaynar su konulup kısık ateşte 30 dakika pişirilir. Ilık ya da soğuk servis yapılabilir.   EKMEK DOLMASI     Ekmek Dolması'nın hamuru ekmek fırınından temin edilir. Alınan ekmek dolmasının bayat olmasına dikkat etmek gereklidir. Ekmek dolmasının 4/3'ü yuvarlak olarak açılır. Hamurun içi tamamen boşaltılır. İçinden alınan hamur parçalar halinde bir tavanın içine konularak, bir baş soğan, en az 250 gr kıyma, kuş üzümü, çam fıstığıyla kavrulur. Parçalanan ekmek dolmasını içini tavaya koyarak, çok az kavrulup, açtığımız ekmek dolmasının içine sıkı sıkı koyarak pişirilir. Pişirdiğimiz tavanın altına bir tabak koyarak hazırlamış olduğumuz dolmalık ekmeği bu tabağın üstüne kapatılır. Ayrıca ayrı bir tencerede et suyu kaynatılarak, ekmek dolmasının üzerine iki parmak kadar mesafe kalacak şekilde sıcak et suyu eklenir. Kısık ateşte 30 dakika pişirilir. Pişme esnasında kaşıkla üstündeki kaynayan et suyunu ekmek dolmasının üstüne serpiştirilir. Servis yapılır.   BÜRYAN(TEPSİ PİLAVI) Malzemeler: 1- Orta Boy Tepsi 2- 1 kg kuzu eti ( Boyun kısmı - yahut 1 kg tavuk eti (baget) 3- 1 kg Pilavlık Pirinç 4- 1 Su Bardağı sıvı yağ 5- 1 Baş Rendelenmiş Kuru soğan 6- Tuz, Karabiber 7- Su 1 kg ayıklanmış Pilavlık Pirinç kaynar suda 3 tatlı kaşığı tuz eklenerek 20 dakika bekletilir. Bir baş rendelenmiş soğan pembeleşinceye kadar sıvı yağda kavrulur. 20 dakika beklet­tiğimiz pirinç duru su ile yıkanır. Kavurduğumuz soğan ile yıkandığımız pirinçler birlikte tepsiye yapışıncaya kadar kavrulur. Tepsiye düzeltilerek yerleştirilir. Etlerimiz ise 1 kg et için 2 litre suda 1 tatlı kaşığı tuz eklenilerek haşlanır. (Tavuk 20 daki­ka, Kuzu 30 dakika haşlanır) kaynayan et suyunda pirinçleri örtecek şekilde yerleştirdiğimiz etlerin üzerine pirinç tepsi­sine et suyu ilave ederiz. 15–20 dakika fırında pişirilerek, 15–20 dakika üzerine örtülerek demlendirilir ve servis yapılır.­   YÖRESEL ÜZÜM ÜRÜNLERİ   1. PEKMEZ 2. GÜN BALI 3. ÜZÜM REÇELİ 4. EKŞİ BULAMA 5. ÜZÜM EZMESI 6. ÜZÜM KÖFTESİ. 7. CEVİZLİ ÜZÜM SUCUĞU 8. PESTİL 9. PEKMEZ MACUNU  10. TAZE ÜZÜM PELTESİ  11. CİRBE TURŞUSU  12. BEYAZ ÜZÜM YAPRAK   KONSERVESİ   PEKMEZ (SIKILMIŞ ÜZÜM SUYU):   Pekmez toprağı katılarak kaynatılır. Şıranın dibine çöker berrak şıra pekmez tavalarının yarısına gelecek şekilde doldurulur. % 65'i kaynama esnasında buhar olur uçar. % 30–35 pekmez elde edilir. Kıvam içinde pekmez tavasının içinde köpükler kabarır koyu sarı bir renk bırakır. 24 saat bekletilir. Su değmeden saklama kaplarına konur, bu işlem sırasında amaç pekmez içindeki toprakları arıtmaktır. 25 kg şıraya 1.kg pekmez toprağı konması uygundur Yorumlar
TURGUTLU ATASÖZLERİ     YÖREMİZE ÖZGÜ ATASÖZLERİ Akılsız köpek tabanından koşar. Kör atın, topal alıcısı olur. EI ile gelen düğün bayram. Güvenme dayına ekmek al yanına. Hak var, rahmet var. Leyleğin boklusu yuvada kalır. Ne umarsın bacından, bacın ölür acından. Sevmediğin ot göz önünde biter. Harman yelinen, düğün elilen. Yörük at yemini kendi arttırır. Ak ipin pamuk pazarına zararı olur. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Güneş çarığı, çarık ayağı sıkar. Tilki tilkiye, tilkikuyruğuna. Yeni testi suyu soğuk tutar. Sana laf anlatmak, deveyi hendekten atlatmaktan beter. Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin. Deve uzun yolda gider, bakmayın boyuna posuna, bir ufacık eşek çeker. Toplum içinde kaşınma yanına yan, kenarına çan takıp, sağa sola laf taşıma. İt iti ısırmaz. Bozdağın eteğinden, efelerin yatağından. Kavak gölgesi kadar, gölgeni göremedik. Parasını el, dumanını sel alır.  
TURGUTLU TÜRKÜLERİ     ARMUT AĞACI REP. NO                                           : 2101 YÖRESİ                                            : MANİSA/TURGUTLU KAYNAK KİŞİSİ                                : MEHMET BULANLAR DERLEYEN                                       : TRT İZMİR RAD. THM MD. NOTAYA ALAN                                 : YÜCEL PAŞMAKÇI ARMUT AĞACI Armut ağacı armut ağacı başımda tacı Kalkıp semah eylesin anayla bacı Nenni nenni dost nenni nenni Nenni nenni has nenni neni İki turnam gelir Bağdat elinden Dost kanadını kırmış ne gelir elden Nenni nenni dost nenni nenni Nenni nenni has nenni neni Çırayı yaktım ocağa Kolkola da kucak kucağa Meydana gel meydana Meydan erenlerindir Semah dönenlerindir Türküyü ZARA'nın sesinden dinlemek için tıklayınız. ALİ'MİN EVLERİ TEPE BAŞINDA REP.NO                                    : 4123 YÖRESİ                                    : MANİSA/TURGUTLU KAYNAK KİŞİSİ                        : HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEYEN                                : HALİL ÇOKYÜREKLİ-İBRAHİM ACET NOTAYA ALAN                         : HALİL ÇOKYÜREKLİ-İBRAHİM ACET   ALİ'MİN EVLERİ TEPE BAŞINDA Ali’min evleri tepebaşında Ali’mi sorarsan ondört yaşında   Oy Ali’m Ali’m Haydar’ım Ali’m Döne’nin oğluda Güllü’nün yâri Paydos’un soyu aslanım Ali’m (Paydos’un soyu civanım Ali’m)   Ali’min evleri yaylaya göçtü Yayla dönüşte de yol ayrı düştü   Oy Ali’m Ali’m Haydar’ım Ali’m Döne’nin oğluda Güllü’nün yâri Paydos’un soyu aslanım Ali’m (Paydos’un soyu civanım Ali’m) TÜRKÜ HAKKINDA BİLİNEN ÖYKÜ Ali Çaldağı eteklerine gelen göçerlerin oğludur. Yaptıkları iş 500 kadar koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanın besiciliğidir. Yazın Boz dağların uzantısı olan Ovacık, Dağ Marmara Yaylasında kalıp, kışında şuan ki Tepeköy ve Sinirli köylerinin üst tarafında bir araziye geri dönerdi. Göçer oğlu Ali köyden bir kıza âşık olur. Kızda Ali'yi sever, anne ve babalarıda bu sevgiye sıcak bakar. Ancak kızın köylüleri ve hısım akrabaları pek çok sebep söyleyip, bu gencin evliliğini istemezler. Ali bu işi anlar, kızı üzmemek için babasına yayladan geri dönmeyelim der ve yayladan dönülmez. Ali'yi seven kız Ali dönmedi diye sitem eder. Baba ise kızını üzmek istemez ve Ali'nin gittiği yaylaya kızını götürür, ancak Ali'nin nereye gittiğini bilemezler. Türküyü Sevil KORUER'in sesinden dinlemek için tıklayınız.   TURGUTLU YÖRESİNDEN DERLENEN VE TRT REPERTUARINA ALINAN ESERLER ESERİN ADI: ESKİ HARMANDALI ZEYBEĞİ THM REPERTUAR NO: 511 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ- COŞKUN ORUMCA DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ: 28.01.1997 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL  ÇOKYÜREKLİ                                                  ESERİN ADI: MENEMEN’İN KABAK HAVASI THM REPERTUAR NO: 510 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ-   COŞKUN ORUMCA DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:09.02.1996 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ   ESERİN ADI: YANDIM AYŞE’M THM REPERTUAR NO: 509 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ-   COŞKUN ORUMCA DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:25.01.1997 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ ESERİN ADI: ALİ’MİN EVLERİ TEPE BAŞINDA THM REPERTUAR NO: 4123 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:20.05.1996 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ   ESERİN ADI: İKİ PARMAK ZEYBEĞİ THM REPERTUAR NO: 515 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ-   COŞKUN ORUMCA DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:20.01.1997 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ   ESERİN ADI: YÖRÜK ALİ THM REPERTUAR NO: 504 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ-   COŞKUN ORUMCA DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:25.02.1995 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ   ESERİN ADI: ARZU KAMBER ZEYBEĞİ THM REPERTUAR NO: 573 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ-   COŞKUN ORUMCA DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:30.01.1996 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ   ESERİN ADI: GELİN BİNDİ HAVASI THM REPERTUAR NO: 506 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ-   COŞKUN ORUMCA DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:29.02.1996 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ   ESERİN ADI: JANDARMA ZEYBEĞİ THM REPERTUAR NO: 516 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ-   COŞKUN ORUMCA DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:20.01.1997 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ ESERİN ADI: HOVARDA ZEYBEĞİ THM REPERTUAR NO: 505 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ-   COŞKUN ORUMCA DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:10.02.1996 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ ESERİN ADI: AVŞAR’LA DERBENT’İN ARASI THM REPERTUAR NO: 502 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:28.01.1996 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ ESERİN ADI: CİRİT ZEYBEĞİ THM REPERTUAR NO: 516 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ-   COŞKUN ORUMCA DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:20.01.1997 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ ESERİN ADI: KIZ HAVASI ZEYBEĞİ THM REPERTUAR NO: 517 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ-   COŞKUN ORUMCA DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:23.01.1997 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ ESERİN ADI: SEYMEN HAVASI (BIÇAK HAVASI) THM REPERTUAR NO: 507 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:27.01.1996 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ NOT: Gelin almaya gidilirken düğün evine 100 metre kadar yaklaşıldığında bu ezgi çalınarak gidilir. ESERİN ADI: ESKİ İZMİR ZEYBEĞİ THM REPERTUAR NO: 306 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ-   COŞKUN ORUMCA DERLEYEN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:19.01.1997 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ ESERİN ADI: ONYEDİ BENLİ FADİ’MEM ZYBEĞİ (ÇİLE BÜLBÜL) THM REPERTUAR NO: 508 YÖRE: TURGUTLU KAYNAK KİŞİ:  HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEYEN: HALİL ÇOKYÜREKLİ DERLEME TARİHİ:11. 01.1995 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET- HALİL ÇOKYÜREKLİ ESERİN ADI: ZEYBEK THM REPERTUAR NO: 503 YÖRE: TURGUTLU-AHMETLİ BAHÇECİK KÖYÜ KAYNAK KİŞİ: İBRAHİM SAYA DERLEYEN: İBRAHİM ACET DERLEME TARİHİ:20.07.1986 NOTALAYAN: İBRAHİM ACET    
TURGUTLU MANİLERİ TURGUTLU MANİLERİ ÜZÜM KESİMİNDE SÖYLENEN MANİLER   1 Kasabanın bağı var Etrafında narı var Her seven yârini almış Benim yârimin nazı var   Üzümü taşır sepet Buğdayın içi un olur kabuğu kepek Senin yârin kara üzüm Benim yârim kokulu misket   Turgutlu’yu gören çal dağı Ovası düzdür üzüm bağı Bu yıl üzümler bol oldu Oynayı verin amca dayı   Üzümler durmaz çuvalda Satalım çarşı pazarda Kazandığın liraları Kaybetme keyatta zarda   2 Bağ diktim asma oldu Kolları üzüm doldu Ben yârimi alacam Başkası saçımı yoldu   Kasabanın üzümüyüm Gönül bağının bülbülüyüm Gönül bağım sana açık Başkasına sürgülüyüm   Üzümlerim âmânda al bal olmuş Salkım salkım eymiş dalı Bu yıl düğünü yapalım Takalım sarı liraları Kasabanın bağı bahçesi İçinde vardır Hatçesi Hatçe üzümleri sata sata Boynunda çoktur akçesi   DERLEYEN: İbrahim ŞAN
KEPÇEÇİK OYUNU KEPÇEÇİK OYUNU Oyunu Derleyen: İbrahim ŞAN    Turgutlu ve köylerinde 100 yıllardan beri oynanan ve bilinen bir oyundur. Genelde kurak giden yıllarda Ekim-Kasım-Nisan-Mayıs aylarında. 18 yaşına kadar aklı eren mahallenin bütün çocuklan katılır. Çocuk başına omuzlarını koruyacak şekilde içi aşağıya gelen bir tepsi koyar. Tepsinin üzerinden ayaklarına kadar çuval geçirip başlarlar.    Evlerden yağ, un toplamaya gelindiğinde şu sözler söylenir:   "Kepçecik kepçecik ne gerek su gerek Yerden bereket, gökten rahmet Âmin"         Ev sahibi yağı, unu verir çuvalın içindeki çocuğun başından aşağıya yağmuru simgelenerek için bir kova su döker başka bir ev için ebe değişir böylece bütün mahalle dolaşılır.   Toplanan unlar mahallenin kadınları tarafından mayalı pişi pidesi yapılır. 4 yol ağzında yağda pişirilir gelene geçene dağıtılır. En sonunda yağmur için dua okunur.         ALLAHIM Âmin âmin dedik dillerden   Yağları, unları topladık evlerden   Bereketli yağmurlar yağdır   Koru bizleri afatlardan dertlerden             NOT: Oyunda kullanılan malzemeler    1 tepsi    1 Çuval    1 Kepçe    1 Un Torbası    1 Yağ Kabı  1 Saç Ayağı
TURGUTLU VE DEPREM GERÇEĞİ DEPREM VE TURGUTLU'DA DEPREM GERÇEĞİ Birçok uygarlığın üzerinde geliştiği Batı Anadolu, tarihsel dönemlerde birçok yıkıcı depremlerin etkisinde kalmıştır. Yöremiz 1. Derece deprem bölgesi durumundadır. Tarihsel depremlerin büyük kısmı Büyük Menderes, Denizli / Pamukkale ve Gediz grabenlerinde oluşmuştur. 28.03.1970 tarihinde 7, 2 şiddetinde meydana gelen Gediz Depremi 1086 ölü, 1260 yaralıya sebep olmuş, şehrin büyük bölümü tahrip olmuştur. Turgutlu, Gediz fay hattının etkisi altında bulunmaktadır. Gediz Grabeni'nde bulunan Turgutlu - Salihli - Alaşehir hattı depremler açısından aktif durumdadır. Bu nedenle Gediz fay hattı üzerinde bulunan Turgutlu'da deprem oluşması riski çok yüksektir. Gediz Grabeni Manisa’dan Pamukkale’ye kadar uzanan yaklaşık 200 km uzunluğunda bir yapıdır. Ana fay grabenin güney kenarı boyunca uzanır, kuzeyde ise yer yer bu fayın antitetik bileşeni yer alır. Graben içinde 28 Mart 1969’da oluşan 6,5 büyüklüğündeki Alaşehir depremi,36 km uzunlukta yüzey kırıkları oluşturmuştur. Gediz Grabenini, Menderes Masifinden ayıran ana fay, güney sınır fayı veya Karadut Fayı olarak adlandırılmaktadır. Bozdağ horstu Gediz grabeninin güney kenarını, Büyük Menderes grabeninin kuzey kenarını oluşturmaktadır. Gediz grabenin Salihli bölümünde Çamköy sıyrılma fayı olarak tanımlanmış olan fay, Sarıgöl - Alaşehir arasında 150 km. uzunluğunda sürekliliği olan bir yapıya sahiptir. Bu fay Sarıgöl-Kemalpaşa arasında doğu batı uzanımlı güneye bakan geniş bir kavis oluşturmaktadır. Alaşehir bölümünde kuzeybatı ve güneydoğu uzanımlı olan fay, Salihli-Turgutlu arasında doğu - batı gidişlidir. Bu sıyrılma fayı Gediz grabeninin ana yapısı olup grabendeki açılma bunun üzerinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bölgenin en önemli sismojenik unsurunu oluşturmaktadır. DEPREM NEDİR? Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir. DEPREME HAZIRLIKLI OLMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR? 1.DEPREMDEN ÖNCE: Bir deprem meydana geldiğinde eğer bina içindeyseniz sallanma ve ani bir gürültü duyarsınız. Sonradan, hızlı, şiddetli ardarda çalkantılı sarsıntılar meydana gelir. Bu, çok korkutucu olacaktır. Bu sarsıntılar birkaç saniye veya birkaç dakika sürebilir. Deprem ağzını açıp sizi yutmayacaktır; fakat kırılan bir cam, düşen nesneler, çevreye yuvarlanan ya da fırlayan ağır şeyler sizi hayati tehlikeler yaratacak biçimde yaralayabilir. Deprem sonrası şoklara kendinizi hazır tutun. UNUTMAYIN,ÖNCEDEN HAZIRLIKLI OLMAK YAŞAMINIZI KURTARABİLİR EVİNİZDEKİ GÜVENLİ YERLER: 1. Ağır masa ve sıraların altı, 2. Koridor içleri, 3. Odaların ve kemerlerinin köşele ri. TEHLİKELİ YERLER: 1.Cam ve ayna çevresi, 2.Düşebilecek herhangi bir nesnenin altı,   3. Mutfak: fırın, buzdolabı veya mutfak dolapları tehlike yaratabilir, 4.Kapı araları: çünkü kapı size çarpabilir. Şimdiden sigortacınızdan randevu alıp, deprem sigortası hakkında görüşün. Mal beyanınızı yapın. Bu, dep rem sonrası kaybınızı temin edecektir.   Bunlarıda planlamalısınız: 1.Çocuklarınıza deprem sırasında evde ya  da okulda bulundukları zaman ne yapmaları hakkında bilgi verin. 2.Ailenizle dışarıda bulundukları süre içerisinde iletişim kurabilmeyi düzene koyun. Aile üyelerinin her birinin iletişim için gerekli olabilecek telefon numarası ve adresini yanında bulundurması gerekmektedir. 3.Eve ulaşılamadığı durumlar için alternatif bir randevu planlayın. 4.Aileniz bireylerine acil durum yetkililerine güvenmeleri gerektiğini öğretin. 5.Acil telefon numaralarının telefon rehberinin iç kapağında ya da telefonun üzerinde bulundurulmasını sağlayın. 6.Aile üyelerinizin gaz, elektrik ve suyu kapamayı bilip bilmediklerinden e min olun. (Gazı, kaçak ve yangın olmadığı durumlarda kapamayın. Gaz kesildiği taktirde tekrar açmayı denemeyin; bu işlem uzman bir teknisyence yapılmalıdır.) ACİL DURUM ÇANTASI (DEPREM ÇANTASI) Hiçbir yerden yardım almaksızın 72 saat veya daha uzun bir süre boyunca kendi başınıza evde, arabanızda veya işyerinizde hayatta kalma mücadelesi vermeye hazırlıklı olun. Aşağıdaki acil durum gereçlerini toplayın ve bunları güvenli bir şekilde muhafaza edilen, erişilmesi kolay Acil Durum Çantasında saklayın. İlk yardım çantası ve talimat kitapçığı. Sığınak: plastik muşamba, küçük bir çadır, acil durum battaniyesi veya büyük çöp torbaları. Su: Ağzı sıkı kapatılmış kırılmaz kaplarda kişi başına en az dört litre su. Bir kişinin üç günlük su gereksinimi, en az 12 litredir. Acil durum çantanızda su arıtma tabletleri bulundurun. Bilmelisinizki 41,5 litre temiz suya dört damla, 41,5 litre yağmur suyuna ise on damla çamaşır suyu damlatılarak güvenli içim sağlanır. Deprem sonrasında sular hala akıyorsa banyo küvetini ve diğer kapları doldurun. Unutmayın ki, sıcak su tankında ve tuvalet rezervuarında da su mevcuttur. Konservelenmiş, kurutulmuş, el altında bulundurulabilecek bozulmayan yiyecekler, kurutulmuş meyveler ve kutulu meyve suları. Taze kalmalarına dikkat ederek düzenli aralıklarla tüketin. Konserve açacağını da unutmayın. Cep feneri ve yedek piller. Yatağınızın yakınında cep feneri bulundurun. Radyo ve pilleri su geçirmez ayrı torbalarda saklayın. Bebekler ve yaşlılar için gerekli ilaçlar ve tedavi gereçleri. Acil durum çantanızda en az bir haftalık gereç bulundurun. İlaç ve gözlüklerinizin reçete fotokopilerini yanınızda bulundurun. Kişisel tuvalet malzemeleri: Tuvalet kâğıdı, sabun, diş macunu, diş fırçası. ABC sınıfı yangın söndürme cihazı. Yangın söndürme cihazınızı kullanım talimatlarına göre test ettikten sonra evinizin elverişli bir bölümünde muhafaza edin. Gazı kesebilmek için İngiliz anahtarı. Acil yardım çantanıza yakın bir yerde saklayın. Ayakkabılarınız, sizi cam kırıklarından ve diğer yıkıntılardan koruyacak özellikte olmalıdır. Nerede olursanız olun, ayakkabılarınızı yakınınızda bulundurun. Bulundurmayı isteyebileceğiniz diğer gereçler: Eldivenler, kış kıyafetleri, Su geçirmez kibrit ve mumlar: fakat bunları gaz sızıntısı bulunan ve yanıcı sıvı maddelerin döküldüğü yerlerde kullanmayın, Telefon jetonu veya kartı, Ailenizin her bir üyesi için uyku tulumu, Çöp torbaları, Portatif tuvalet, İp, koli bandı, Levye veya manivela çubuğu, Benzinli bir jeneratör ve uzatma kablosu, Çocuklar için oyuncaklar (oyuncak bebekler) 2.DEPREM SIRASINDA Bir deprem sırasında nasıl davranmanız gerektiğine ilişkin bilgiler edinerek ve bunları uygulayarak kendinizi sakinleştirebilir, kendinizi ve ailenizi korumak için daha hazırlıklı olabilir ve başkalarına yardımcı olabilirsiniz. Öncelikle evinizin her bir odasındaki güvenli noktaları belirleyin. Güvenlikli noktaya yerleşme alıştırmalarıyla bu bilgiyi pekiştirin. Bu, özellikle çocuklar için önemli bir adımdır. Deprem başladığında nerede olursanız olun, hemen kendinizi korumaya alın ve sarsıntı durana kadar orada kalın. Bina İçinde; Orada kalın; dışarıya koşmayın. Sağlam bir masa, mobilya vb. eşya altında ya da yanında kendinizi korumaya alın ve ona tutunun. Koridorda; Duvarın dibine sinin. Eşikte durmayın; kapı çarpacak ve yaralanmanıza neden olacaktır. Başınızı ve yüzünüzü koruyun. Pencereler, cam bölmeler, aynalar, ocaklar, kitaplıklar, yüksek mobilyalar ve gevşek yapı elemanlarından uzak durun. Tekerlekli Sandalyede; Tekerlekleri kilitleyerek başınızı ve boynunuzu korumaya alın. Otelde; Otel odanızda sığınabileceğiniz en güvenli noktayı belirleyin. Otel güvenlik talimatını okuyun ve katta bulunan acil çıkış noktalarını öğrenin. Otelde kalırken, ayakkabılarınızı yatak altında, elbiselerinizi yakınınızda tutun. Seyahate çıkarken yanınıza küçük bir radyo ile el lambası almayı ihmal etmeyin. Asansör kullanmayın.   Asansörde;  Kat çıkış düğmelerine basarak katta durdurun ve en seri biçimde asansörü terk edin. Açık havada; Olduğunuz yerde kalın. Pencerelerden, binalardan, elektrik tellerinden ve direklerden uzak, güvenli bir noktaya doğru gitmeye çalışın. Araçta: Güvenli bir yere yanaştırmaya çalışın. Yolu kapatmamaya özen gösterin. Köprülerden, alt ve üstgeçitlerden ve binalardan olabildiğince uzağa park etmeye çalışın. Kalabalık bir Toplulukta; Ezilmeyeceğiniz bir noktaya sığınmaya çalışın. Yüksek yapıların bulunduğu yaya yolları özellikle tehlikelidir. Eğer içerdeyseniz, devrilen kolonlar vb. çarpacağı için dışarıya koşmayın. Alışveriş merkezlerinde, en yakın mağazaya sığının. Pencerelerden, vitrinlerden, projektörlerden, ağır eşyalarla dolu raflardan uzak durun. Okulda; Bir sıra ya da masa altına sığının ve ona sıkıca tutunun. Yüzünüzü pencereden uzak tutun. Otobüste; Otobüs durana kadar koltuğunuzda kalın. NEREDE OLURSANIZ OLUN: Zeminin şiddetle hareket etmesi olasılığına hazır olun. Örtünün, kendinizi sağlam bir nesnenin korumasına alın. Bunu yapamıyorsanız, yere çökün, başınızı ve yüzünüzü koruyacak biçimde kapanın. İlk sarsıntıyı izleyecek diğer sarsıntılara da hazır olun. 3.DEPREMDEN SONRA Muhtemel bir depreme karşı hazırlık, sallanmalar bittikten sonra meydana gelen şoklar, yangınlar ve çok yıkıcı hasarlar söz konusu olduğunda ne yapmak ve ne yapmamak gerektiğini de içerir. Sözü geçen tehlikelere karşı soğukkanlı olun, sakin davranın. Öncelikle, hayatı tehdit eden durumları dikkate alın. Unutmayın ki, 72 saatten daha uzun bir süre yalnız başınıza kalabilirsiniz. Evinizde hasar olup olmadığını kontrol edin. Kendinizin ve yanınızdaki diğer insanların yaralanma durumlarını kontrol edin; hızlı ve dikkatli bir şekilde ilk yardım uygulayın. Bulunduğunuz yerden ayrılıyorsanız yerinizi bildirin, acil durum çantanızı yanınıza alın. Elektrik, su ve havagazını kontrol etmek için bir cep feneri kullanın. Hasar yoksa hiçbirini kapatmayın. Sızan havagazı koku verecektir. Gaz kaçağı ve yanıcı sızıntısı olmadığından emin olana dek kibrit ateşlemeyin, ışıkları yakmayın. Mevsim kış ise veya depremden kalma yıkıntılar, özellikle cam kırıkları varsa, sağlam, dayanıklı ayakkabı, eldiven ve giyecekler giyin. Kendi ailenizle ilgilendikten sonra komşularınızı kontrol edin. Deprem sonrası ilk yardım aile ve arkadaşlardan gelir. Acil yardıma ihtiyaç duyarsanız camlara bir yardım işareti not edin. Ürkmüş evcil hayvanları sakinleştirin ve korumanıza alın. Size yakın mesafedeki lağım borularının kırıldığından şüphe ediyorsanız sifonu kullanmayın. Davetsiz misafirlere karşı evinizi güvenlikte tutun. Pilli radyonuzu (veya araba radyosu) açın ve acil durum talimatlarını dinleyin. Yıkılmış elektrik hatlarından en az on metre uzak durun. Deniz kenarı yerleşimlerinde, dev dalgalar oluşması olasılığına karşı deniz kenarına yaklaşmaktan kaçının. Bu ilkeleri dikkate aldığınıza göre kendinizi ve diğerlerini korumak için daha başka adımlar atabilirsiniz. Unutmayın ki, 72 saat veya daha uzun bir süre yalnız başınıza kalabilirsiniz. Yaptığınız her şey bulunduğunuz koşullara bağlı olacaktır. Yeterli derecede deprem sigortanızın bulunup bulunmadığını sigorta yetkilinizden öğrenin. Poliçenizin neleri kapsadığını araştırın ve muhtemel depremden oluşabilecek maddi kaybınızı en aza indirecek bir kapsamda korunup korunmadığınızı saptayın. Varsa, Sivil Savunmanın ya da Belediyenizin Acil Durum Programına gönüllü olarak katılın. Yaşlı komşularınıza evlerini depreme karşı hazırlamalarına yardım ederek, her birini depremden sonra kontrol ederek ve evcil hayvanlarla ilgilenerek deprem hazırlıklarında çevrenize örnek olun!. Eczane ve diğer mağazalar kapalı olduğunda bebekler, yaşlılar ve özürlüler için gerekli ihtiyaçların planını çıkarın. Aile bireylerinizin hareketlerinde durağanlık, görme ve duyma yetilerinde bozulma varsa, ilgili sağlık ve bakım kurumlarının adreslerini listenize ekleyin..Yaşam desteği için elektriğe veya tekerlekli sandalyeye bağlıysanız, ilaveten benzinli küçük bir jeneratör isteyebilirsiniz. En az 72 saat kendinize yetebilmenizi ve rahat etmenizi sağlayan gereçleri gözden geçirin. Bu esaslara ek olarak almak isteyebileceğiniz plastik çarşaf, toz maskeleri veya çocuklar için oyunlar ve onları rahat ettirici eşyalar gibi pek çok eşya bulunmaktadır.   28 MARTI HATIRLAMAK  ACILARDAN DERS ALMAK GEDİZ DEPREMİ (28 MART 1970)  VE TURGUTLU’DA DEPREM GERÇEĞİ YAZIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit ve Gazilerimiz-1 TURGUTLU’NUN ŞEHİT VE GAZİLERİ  GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZ Sıra ADI BABA ADI LAKAP DOĞUM YILI BUCAĞI KÖYÜ ŞEHİT OLDUĞU TARİH 1 ABDULLAH MEHMET   1295     28.10.1915 2 ABDULLAH MUSTAFA   1304     24.05.1915 3 ABDULLAH SALİH   1296     04.10.1915 4 ABDURRAHMAN OSMAN   1303     24.05.1915 5 AHMET EMİR HÜSEYİN   1301     24.05.1915 6 AHMET HALİL   1308     09.06.1915 7 AHMET HASAN   1302     05.10.1914 8 AHMET HÜSEYİN     MERKEZ BOZKIR 12.10.1915 9 AHMET İBRAHİM   1309     22.03.1915 10 AHMET İSMAİL   1305     24.05.1915 11 AHMET İSMAİL   1303     24.05.1915 12 AHMET İSMAİL   1305 MERKEZ AYVACIK 03.06.1915 13 AHMET MEHMET DELİ İBRAHİM OĞULLARINDAN 1295     19.11.1915 14 AHMET MUHARREM BOŞNAK BOBİÇ 1309     25.05.1915 15 AHMET MUSTAFA   1296     12.06.1915 16 AHMET MUSTAFA         22.04.1915 17 AHMET MUSTAFA ABDULLAH USTA 1295     17.09.1915 18 AHMET MUSTAFA   1300     14.06.1915 19 AHMET YUSUF HALİL OĞULLARINDAN 1293     07.08.1915 20 AHMET HAMDİ EFENDİ ---         01.12.1914 21 ALİ AHMET   1300     24.05.1915 22 ALİ ALİ         31.05.1915 23 ALİ GİRİTLİ MEHMET   1305     30.04.1915 24 ALİ HALİL DAYI   1303     24.05.1915 25 ALİ İBRAHİM   1290     31.05.1915 26 ALİ İBRAHİM         05.04.1915 27 ALİ İBRAHİM KARA İBRAHİM OĞULLARINDAN 1304     08.10.1915 28 ALİ İSMAİL   1308     09.03.1915 29 ALİ MEHMET         20.05.1915 30 ALİ MEHMET   1299     23.05.1915 31 ALİ MEHMET   1305     27.04.1915 32 ALİ MEHMET   1290     09.1915 33 ALİ MUSTAFA   1303     23.07.1915 34 ALİ OSMAN   1291     25.06.1915 35 ALİ RAMAZAN   1295     31.05.1915 36 ALİ SALİH   1304     11.08.1915 37 ALİ SÜLEYMAN ARAP ALİ OĞULLARI 1297     24.05.1915 38 ALİ RUHİ MUSTAFA   1305     24.05.1915 39 EYÜP RECEP   1300     13.07.1915 40 FEYZİ İSMAİL GECECİOĞULLARINDAN 1300     02.08.1915 41 HACI YAHYA ÖMER   1295     31.08.1915 42 HAKKI MUSTAFA   1307     05.08.1915 43 HAKKI EFENDİ MUSTAFA İZMİRLİ 1304     05.06.1915 44 HALİL AHMET   1288 MERKEZ IRLAMAZ 14.08.1915 45 HALİL HAKKI   1304     24.05.1915 46 HALİL HASAN   1298     20.06.1915 47 HALİL HASAN   1298     20.06.1915 48 HALİL HÜSEYİN   1305     21.10.1915 49 HALİL HÜSEYİN   1307 MERKEZ IRLAMAZ 19.02.1915 50 HALİL HÜSEYİN   1296     22.06.1915                 51 HALİL MEHMET   1299 MERKEZ URGANLI B. 02.07.1916 52 HALİL ÖMER HACI KARACI OĞULLARI 1307 MERKEZ ÇAMPINAR 10.07.1915 53 HAMDİ HACI VEFA   1307     02.05.1915 54 HAMZA ÖMER   1295     18.09.1915 55 HASAN HALİL   1306     24.05.1915 56 HASAN HALİL HACI İSA OĞULLARINDAN 1303     19.09.1915 57 HASAN HÜSEYİN   1299 MERKEZ AYVACIK 24.07.1915 58 HASAN İSMAİL   1305     27.10.1915 59 HASAN MEHMET   1302 MERKEZ KURUDERE 23.02.1915 60 HASAN MEHMET         15.04.1915 61 HASAN MEHMET BOSNALI 1300     06.10.1915 62 HASAN MUSTAFA   1307     20.10.1915 63 HASAN RIDVAN   1303     25.05.1915 64 HASAN SALİH   1296     24.05.1915 65 HASAN YUSUF   1306     31.10.1915 66 HASAN EFENDİ BESİM         19.02.1915 67 HAŞİM HACI MEHMET   1297 MERKEZ AKKÖY 25.05.1915 68 HAYDAR İSMAİL   1305 MERKEZ MUSACALI 24.05.1915 69 HAYDAR TİMUR   1290     05.10.1915 70 HÜSEYİN AHMET   1303     27.05.1915 71 HÜSEYİN AHMET   1303     26.05.1915 72 HÜSEYİN ARAP ABDULLAH   1303     25.05.1915 73 HÜSEYİN HACI ALİ KURT 1306     04.10.1915 74 HÜSEYİN HAMİT         25.05.1915 75 HÜSEYİN HASAN   1294     31.11.1915 76 HÜSEYİN İBRAHİM         17.03.1915 77 HÜSEYİN MEHMET ALİ   1305 MERKEZ DERBENT B. 05.05.1915 78 HÜSEYİN SÜLEYMAN KANTARCI OĞULLARI 1297     24.05.1915 79 İBRAHİM AHMET ESKİCİ OĞULLARINDAN 1305     06.07.1915 80 İBRAHİM AHMET HALİL   1301     24.05.1915 81 İBRAHİM HACI İSMAİL   1301 MERKEZ URGANLI B. 24.05.1915 82 İBRAHİM HALİL   1299     09.09.1915 83 İBRAHİM HAYDAR   1303     23.03.1915 84 İBRAHİM HÜSEYİN   1307     24.05.1915 85 İBRAHİM MEHMET   1294     26.05.1915 86 İBRAHİM MEHMET         24.05.1915 87 İLYAS ALİ   1305 MERKEZ SİVRİCE 30.04.1915 88 İSA AHMET   1296     18.05.1915 89 İSMAİL HACI BEKİR   1302     24.05.1915 90 İSMAİL HALİL   1305     24.05.1915 91 İSMAİL HASAN ALİ   1304     24.05.1915 92 İSMAİL İBRAHİM   1297 MERKEZ DALBAHÇE 05.06.1915 93 İSMAİL MUSA   1299 MERKEZ YUNUSDERE 24.05.1915 94 KADİR HÜSEYİN   1304     24.05.1915 95 KADİR MEHMET   1291 MERKEZ AVŞAR 26.07.1915 96 MAHMUT MEHMET   1303     24.06.1915 97 MEHMET AHMET   1301     24.05.1915 98 MEHMET ALİ   1298     24.06.1915 99 MEHMET ALİ   1304     29.04.1915 100 MEHMET BANCO   1298     11.1915 101 MEHMET ÇAKIR MUSTAFA BALDIRDAMADI 1292     18.03.1915 102 MEHMET DERVİŞ SÜLEYMAN   1305 MERKEZ SİVRİCE 03.05.1915 103 MEHMET HASAN         16.06.1915 104 MEHMET HÜSEYİN   1301     28.06.1915 105 MEHMET İBRAHİM   1306 MERKEZ KUŞLAR 25.04.1915 106 MEHMET İBRAHİM         06.05.1915 107 MEHMET MEHMET   1302     08.06.1915 108 MEHMET MEHMET   1308     18.03.1915 109 MEHMET MEHMET   1303     28.06.1915 110 MEHMET MEHMET   1301 MERKEZ GÖKGEDİK 03.09.1915 111 MEHMET ÖMER   1295     05.09.1915 112 MEHMET ALİ EYÜP   1305 MERKEZ KURUDERE 30.04.1915 113 MEHMET ALİ HÜSEYİN   1298     31.06.1915 114 MEHMET ALİ SÜLEYMAN   1305     02.06.1915 115 MEHMET EMİN MUSTAFA   1305 MERKEZ MUSACALI 24.05.1915 116 MOLLA ÖMER         22.04.1915 117 MURAT MEHMET   1308     29.04.1915 118 MUSTAFA ALAATTİN   1300     26.04.1916 119 MUSTAFA İBRAHİM   1306 MERKEZ İZZETTİN 06.03.1915 120 MUSTAFA İSMAİL   1306     22.04.1915 121 MUSTAFA MEHMET   1292     20.09.1915 122 MUSTAFA MEHMET   1294     25.10.1915 123 MUSTAFA MEHMET ALİ   1299     24.06.1915 124 MUSTAFA RAMAZAN   1292     24.05.1915 125 MUSTAFA SÜLEYMAN   1300     20.05.1915 126 MUSTAFA SÜLEYMAN   1305     30.04.1915 127 MÜMİN HÜSEYİN KARAVELİ OĞULLARI 1305     24.10.1915 128 OSMAN ALİ         07.05.1915 129 OSMAN ALİ   1304     30.04.1915 130 OSMAN HASAN   1305     22.05.1915 131 OSMAN HASAN HÜSEYİN   1302     06.04.1915 132 OSMAN İBRAHİM   1308 MERKEZ AKKÖY 27.05.1915 133 OSMAN İBRAHİM     MERKEZ SİVRİCE 01.06.1915 134 OSMAN SÜLEYMAN   1295     10.1915 135 ÖMER --- ALİNİN ÖNÜ OĞLU       23.05.1915 136 ÖMER OSMAN ÇAVUŞ MALATYA OĞULLARINDAN 1309     24.05.1915 137 RAMAZAN AYVAZ KOMONOVA MUHACİRLERİ 1305     31.10.1915 138 RIZA MAHMUT   1303 MERKEZ URGANLI B. 02.08.1915 139 SADIK HÜSEYİN BOŞNAK OĞULLARI 1309 MERKEZ DERBENT B. 14.04.1915 140 SALİH ABDULLAH   1306     17.11.1915 141 SALİH ALİ MOLLA HALİL OĞULLARI 1293 MERKEZ SARIBEY 11.09.1915 142 SALİH EFENDİ HASAN   1306     08.05.1915 143 SÜLEYMAN ABDULLAH   1297 MERKEZ AYVACIK 13.11.1915 144 SÜLEYMAN AHMET   1299     27.05.1915 145 SÜLEYMAN HASAN   1308     27.05.1915 146 SÜLEYMAN MEHMET BEKTAŞ 1295     19.10.1915 147 SÜLEYMAN MEHMET         20.03.1915 148 TAHİR MEHMET   1305     05.05.1915 149 YAŞAR ALİ   1297     25.05.1915 150 YUSUF DEVECİ İBRAHİM   1299 MERKEZ SARIBEY 15.02.1915 151 YUSUF İBRAHİM DEVECİ OĞULLARI 1299 MERKEZ SARIBEY 20.02.1915 KAYNAK:www.geltag.com           NOT:Şehitlerimize ilişkin ayrıntılı bilgiler için kaynakta verilen siteyi ziyaret ediniz. Turgutlu şehit ve gazilerimize ilişkin ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.
Turgutlu'da spor   Turgutlu'da Spor TURGUTLU’DA SPOR KULÜPLERİ VE LİSANSLI SPORCU SAYILARI   KULÜP ADI BRANŞLAR ERKEK KIZ TOPLAM Turgutlu Spor Futbol 120 - 120   Turgutlu Belediye S.K. Futbol 100 - 100   Turgutlu Belediye S.K. Basketbol 49 79 128   Turgutlu Belediye S.K. Voleybol 42 43   85   Turgutlu Belediye S.K. Güreş 27     27   Turgutlu Belediye S.K. Hentbol   2 39   41   Turgutlu Belediye S.K. Satranç - - 300   7 Eylül İ.Y.S.K Futbol 120 - 120   Sarıçam S.K.     “ 60 -   60   Selvili Tepe S.K.     “ 55 -   55   Çatal Köprü S.K.     “ 25 -   25   Genel Toplam                                             1061   ATA SPORUMUZ GÜREŞ VE TURGUTLU’NUN  YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ GÜREŞÇİLER Mehmet GÖKÇEN: Kırkpınar başpehlivan 3. Ali GÖKÇEN: Kırkpınar deste küçük orta büyük, orta ve başaltında şampiyon olarak başpehlivanlık kategorisine çıkmaya hak kazanmıştır. Hüseyin İYİCAN: 1999 da deste büyük boyda birinci oldu daha sonra küçük orta ve büyük ortada derece yaparak başaltına çıktı, orada da 3. olarak başpehlivanlık kategorisine çıktı. Hakan ÇALIŞIR:2000–2001–2002-tarihlerinde ardı ardına 3 kez deste 1 deste 2 deste 3 boylarında şampiyon oldu, küçük ortada 2. büyük ortada da 2. olarak başaltına çıkma hakkını gösterdi.2006 yılında da üniversiteler arası Türkiye şampiyonu oldu. Kırkpınar’da ardı ardına derece alan pehlivanlardan biridir. Onur ŞENEL:  Kırkpınar’da küçük orta boyunda 3 oldu. Türkiye’nin birçok yerinde yaptığı güreşlerde şampiyon oldu, kurt dereli güreşlerinde 2 kez 1. oldu. Müjdat YALÇIN: Kırkpınar’da küçük orta büyük boyda 3. oldu, Elmalı güreşlerinde ise final yaparak başaltı 2. si oldu     Kırkpınar Başpehlivanlarından Mehmet GÜÇLÜ VE Güreşçimiz MEHMET GÖKÇEN -1976-     Mehmet GÜÇLÜ, MEHMET GÖKÇEN VE DİĞER KIRKPINAR PEHLİVANLARI       TURGTLU’DA FUTBOL 1927 YILINDA KASABA FUTBOL TAKIMI   1931 YILINDA KASABA FUTBOL TAKIMI     TURGUTLUSPOR (KIRMIZI ŞİMŞEKLER) Turgutlu spor kulübü 1984 yılında şehrimizin amatör takımlarından Toprakspor-Tukaşspor birleşmesi ile Yeni Turgutlu spor kulübü olarak kuruldu. Kulüp 90–91 sezonunda şampiyon oldu ancak sarı kartlı futbolcu oynatmasından dolayı 3 puanı silinerek aynı puana sahip olan 1 gol averajlı Kütahya spor şampiyonluğu aldı. Şampiyonluğu kaybeden şimşekler yeni sezonda en yakın rakibine 10 puan fark atarak 91–92 sezonunda şampiyon olup 2.lige çıktı. 92–93 sezonunda 2.ligde mücadele eden şimşekler playofa kaldı. 1.lige çıkma şansını iyi kullanamadı. 6 yıl 2.ligde mücadele eden kırmızı siyahlılar 97–98 sezonunda 3.lige düştü.   97–99 sezonlarında 2 yıl 3.ligde mücadele eden kırmızı siyahlılar 1999 – 2000 sezonunda tekrar çıktığı 2.lige 2 yılsonunda 2001 – 2002 sezonunda veda ederek 3.lige düştü. 2002–2003 sezonunda ligi klasmanda sondan 3. bitiren ve amatör kümeye düşen şimşekler Tavşancıl spor'un ligden çekilmesi neticesinde 3. ligde kaldı. Turgutluspor 2004 – 2005 sezon sonunda 2.lige geri döndü. Turgutlu haf­talar boyunca kutlamalar ve eğlencelerle coştu. Turgutluspor Futbol alanında yaptığı başarılı çalışmaların yanı sıra sporun diğer dallarında da faaliyet göstererek başarılarına yenilerini katmaya devam etmektedir.  
TURGUTLU'DA TURİZM   TURGUTLU’DA TURİZM   Turgutlu İzmir’i Anadolu’nun iç kısımlarına bağlayan ve tarih öncesinden başlayarak kullanılan bir yol üzerinde bulunmaktadır. Bu gün İzmir-Ankara yolu üzerinde yer alan ilçemiz, turistik potansiyel açısından fazla zengin değildir. Turizm potansiyeli açısından en önemli zenginliğimiz Urganlı Kaplıcaları ve yanın bulunan prehistorik höyüktür.  Tarihi Urganlı Kaplıcasının 300 metre güneyinde ova kenarında bulunan höyük üzerinde yapılan çalışmalarda höyüğün, Erken Tunç Çağı’nın II. evresinden itibaren yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. Mevcut alan günümüzden 4000 yıl öncesinden itibaren yerleşim alanı olarak kullanılmıştır.   ÇIKRIKÇI TAŞKEMERLİ KÖPRÜ   Taşkemer köprünün 1750 -1770 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Mehmet oğlu Küçük Hacı ve kardeşi Hacı Mehmet tarafından yaptırılan köprü Çıkrıkçı’nın Mostar’ı olarak adlandırılmaktadır. Köprü ayakları kaya zemine oturtulmuştur. Köprü açıklığı 10m,genişliği 3m,oturtulduğu kaya zeminden 6,5 m,dere tabanından olan yüksekliği 7,5 metredir.                   TURGUTLU KAPLICALARI (TARİHİ URGANLI KAPLICALARI)     Kaplıcamız tarihiyle ilgili en somut bilgi meşhur seyyah ve tarihçi Evliya Çelebi’nin 1600’lü yılların sonlarında kaleme aldığı “Seyahatname” isimli eserinde mevcuttur. Bu yıllarda Turgutlu’ya ve Urganlı Kaplıcalarına uğramış olan Evliya Çelebi kaplıcalarımız için “ Bu latif suyu vardır, niceleri gelip burada şifa bulurlar, suyu insan vücuduna cila verir.” diyerek buranın kıymetini yüzyıllar önce tarihin sayfalarına kaydettirmiştir. İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında halkımıza hizmet vermektedir. Yılda on beş bine yakın vatandaşımızın faydalandığı ve şifa bulduğu kaplıcalarımızın mülkü Turgutlu Belediyesine ait olup, özel firmalar tarafından işletilmektedir. M.T.A. Enstitüsü jeotermal dairesince yapılan araştırmalar sonucunda akışkan buhar ve elektrik enerjisi üretilebileceği gibi merkezi ısıtma ve sanayi tesislerinin sıcak su ihtiyaçlarının da karşılanabileceği anlaşılmıştır. BANYO: Romatizma, siyatik, lumbago, kırık, çıkık, kadın hastalıkları, cilt hastalıkları ve ruh­sal rahatsızlıkların giderilmesinde faydalıdır. İÇME: Karaciğer, mide, bağırsak, böbrek ra­hatsızlıklarında faydalı ve şifalıdır. Kaplıca suyu içilerek ve banyo yapılarak kullanılmaktadır. Sindirimi kolaylaştırıcı, safra kesesi ve karaciğer fonksiyonlarını uyarıcı etkileri ön plandadır. İç ve dış safra yollarındaki duraklamayı çözer. Özellikle karın içi organların spazmalarında içme kürüyle ciddi faydalar sağlar. Ayrıca mide, bağırsak rahatsızlıkları, romatizma, siatik, alarji, kırık, çıkık ve kadın hastalıkları ile ruhsal bozukluklarda şifalıdır. Urganlı Kaplıcasında toplam 200 yatak kapasiteli olup lüks tip, A, B ve C tipi ve 2. sınıf odalar mevcuttur. Lüks tipler suit şeklinde 6 oda ve 18 yatak kapasitelidir.   Konumu Manisa İli, Turgutlu İlçesine bağlı Urganlı Kasabası sınırları içerisinde bulunmaktadır. Manisa İlinin 55 km. doğusunda, Turgutlu İlçesinin 17 Km. doğusunda, Urganlı Köyünün 7 Km. kuzeyinde bulunmaktadır. Ulaşım Olanakları Manisa’ya 55 km.,Turgutlu’ya 17 km. uzaklıkta bulunan tesislere İzmir-Ankara karayolundan ayrılan Urganlı yolu üzerinden ulaşılmaktadır.Urganlı Kaplıcaları İzmir Adnan Menderes Havaalanına 70 km. uzaklıktadır. Yükseklik Urganlı Kaplıcalarının deniz seviyesinden yüksekliği 100 mt.’dir. İklim Özellikleri  - YILLIK BULUTSUZ  AÇIK GÜN SAYISI   : 167 GÜN  - YILLIK BULUTLU GÜN SAYISI               : 148 GÜN  - YILLIK KAPALI GÜN SAYISI                  :  50 GÜN  - YILLIK ORTALAMA SICAKLIK                : 16.4 DERECE  - YILLIK ORTALAMA NEM ORANI             :  % 63    Tedavi (Endikasyon) Özellikleri Urganlı Kaplıcaları, romatizma, kadın hastalıkları egzama, siyatik, hemaroid, cilt hastalıkları, sinir hastalıkları, kireçlenme, kırık–çıkık gibi hastalıklara ve ayrıca, içme olarak da mide, bağırsak ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Soğutularak içilmek suretiyle nütrisyon bozukluklarına, safra kesesi rahatsızlıklarına, aç karnına içilerek karaciğer ve metabolizma hastalıklarının tamamlayıcı tedavisinde olumlu etkileri görülmektedir. Termal Su Özellikleri Fiziksel Özellikler Renksiz, Berrak Kimyasal Özellikler Bikarbonatlı, sodyumlu ve karbondioksitli sudur. Fiziko Kimyasal Özellikler PH: 6.3-6.7 Radyoaktivitesi   Toplam Mineralizasyon 6016,97 mg/Lt Sıcaklık 50-78 0C    Sağlık Bakanlığı raporlarına göre kemik erimesine faydalı olan tek kaplıca Turgutlu (Tarihi Urganlı Kaplıcaları) Kaplıcalarıdır. Kaplıcamız yılın her mevsiminde hizmet verebilecek imkânlara sahiptir. Şu an 300 kişilik yatak kapasitesi bulunmaktadır. KAYNAĞIN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLER Silisyumdioksit…………37 mg/lt Kalsiyum………………..47 mg/lt Sülfat……………………17 mg/lt Sodyum………………….48 mg/lt Bor……………………....11 mg/lt Potasyum……………….44 mg/lt Klorür…………………..79 mg/lt PH………………………..6.65   Adres : Cambazlı Köyü Urganlı - Manisa Telefon : +90 236 772 80 08   +90 236 313 70 17 Fax: +90 236 770 80 02   Ayrıntılı Bilgiler İçin Tıklayınız  
TURGUTLU'NUN JEOLOJİK YAPISI /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 56.65pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}  TURGUTLU’NUN JEOLOJİK YAPISI NOT:Lütfen resimleri büyütmek için üstüne tıklayınız Batı Anadolu’nun merkezi bölümünde, Gediz Grabeni içerisinde yer almaktadır. Bölgedeki temel kaya birimleri; Menderes Masifi ve İzmir-Ankara zonuna ait kayaçlardır. Gediz grabeni asimetrik bir graben olduğu için, Turgutlu havzasının kuzey ve güney bölümlerinde yer alan Neojen yaşlı çökeller farklılık gösterirler. Çalışma alanında Alt-Orta Miyosen devresi Turgutlu formasyonu ile temsil edilir. Pliyosen devresi çalışma alanının kuzey kesiminde Kanlıtepe formasyonu güney bölümünde ise Halilbeyli formasyonu tarafından temsil edilir. Alanın en genç Neojen çökellerini ise güney bölümde görülen fluviyal kaba kırıntılılardan oluşan Pliyosen-Pleyistosen yaşlı Kupyartepe formasyonu oluşturmaktadır. Normal faylar çalışma alanındaki çökel istifin konumunu büyük ölçüde denetlemişlerdir. Alan, 1/25.000 ölçekli topografya haritasının İzmir-K19 d3 ve c4, L19 a2 ve b1 paftalarında yer alır. Manisa İli Turgutlu İlçesi’nde İzmir-Ankara kara yolunun kuzey ve güney kısımlarında yer alan 600 km2’lik bir yüzeyi kapsar . Turgutlu Neojen havzası Batı Anadolu’nun merkezi bölümünde yer alan doğu-batı uzanımlı, uzunluğu 140 km ve genişliği yaklaşık 10–15 km, güneye doğru içbükey yay şeklindeki önemli çökel alanlarından biri olan Gediz Grabeni’nin batı uç kesimindedir. Turgutlu havzasının kuzey ve güney bölümlerinde yer alan tortul birimler farklılık gösterir. Bu durum gözönüne alınarak, bu çalışmada jeolojik harita alanı çalışılan havzanın kuzey ve güney bölümleri olarak iki bölümde ele alınmıştır. Turgutlu çevresindeki Neojen çökeller, kuzey bölümde temel kaya birimleri (Menderes Masifi ve İzmir-Ankara Zonu) üzerinde uyumsuz, güney bölümde ise (Menderes Masifi) tektonik sınırlıdır. Neojen istif, kuzey bölümde; tipik bir alüvyal yelpaze çökelleri olan Pliyosen yaşlı Kanlıtepe formasyonu olarak ayırtlanmış ve incelenmiştir.  JEOLOJİ Formasyon, tabanda fluviyal kaba kırıntılı malzemeler ile başlayarak üst kısımlara doğru tane boyutu küçülerek devam eder ve çamurtaşları ile yanal geçişlidir. Bu çökellerin üzerine uyumsuz olarak Kuvaterner yaşlı traverten ve alüvyon çökeller gelmektedir. Kuzey bölümün en genç çökellerini hem Menderes Masifi’ne hem de İzmir-Ankara Zonu’na ait kayaçlardan Kuvaterner’den günümüze dek koparılarak taşınmış, çakıl, kum ve kil boyutlu, düzensiz, az tutturulmuş çökellerden oluşan alüvyonlar oluşturmaktadır. Alanın güney bölümündeki Neojen istif, Alt-Orta Miyosen yaşlı, göl ortamında çökelmiş, tabanda kaba kırıntılılardan başlayıp yukarıya doğru ince kırıntılarla devam eden Turgutlu formasyonu ile başlamaktadır. Turgutlu formasyonunun çökeliminden sonra ortam değişerek akarsu ortamına dönüşmüş ve kaba kırıntılılardan oluşan fluviyal özellikli Pliyosen yaşlı Halilbeyli formasyonu Turgutlu formasyonu üzerine uyumsuz olarak çökelmiştir. Güney bölümün en genç Neojen çökelleri olarak, fluviyal kaba kırıntılılardan oluşan Kupyartepe formasyonu, Halilbeyli formasyonunun üzerinde uyumsuz olarak yer almaktadır. Güney bölümün en genç çökellerini ise alüvyonlar oluşturmaktadır. KUZEY BÖLÜMÜN JEOLOJİSİ Menderes Masifi kaya birimleri (MM) Menderes Masifi’ne ait kayaç toplulukları killi, killi-kumlu ve kumlu sedimanter kayaçların metamorfik türevlerini temsil etmektedir. Menderes Masifi kaya birimleri şist ve kristalize kireçtaşlarından oluşur. Şistler; koyu yeşil-boz renkli, orta-iyi şistoziteli ve yer yer yüzeyde ayrışmalı bir yapı göstermektedir. Bu kayaçların mikroskop incelemelerinde; porfiroblastik doku altında, kuvars, albit, muskovit, biyotit ve opak mineraller saptanmıştır. Kristalize kireçtaşları ise gri-beyaz renklerde, masif yapılıdırlar. Yapılan mikroskop incelemelerinde, mozayik dokuda eş taneli kristalin kalsit mineralleri tespit edilmiştir.  İzmir-Ankara Zonu (İAZ) Turgutlu’nun kuzeyinde yer alan “İzmir-Ankara Zonu” (Brinkmann, 1966) olarak bilinen Mesozoyik yaşlı kaya birimleri, Eosen-Oligosen’de Menderes Masifi’nin üzerinden geçişlerini tamamlayan ve masifteki son ana metamorfizmaya neden olan Likya naplarının kalıntılarıdır (Candan 1994). Çalışma alanında, ofiyolitik birimlerden oluşan kaya birimleri Menderes Masifi’nin kaya birimlerini tektonik dokanakla üstlemektedir. İzmir-Ankara Zonu’na ait kaya birimleri; Çaldağ ve civarında yaklaşık kuzey-güney uzanımlı serpantinit, serpantinleşmiş harzburjit ve kristalize kireçtaşı birimlerinden oluşmuş olup yer yer spilitik dolerit ve ofisferit damarları tarafından kesilmişlerdir. Neojen, çökel kaya birimleri Kanlıtepe formasyonu (Tka)- Kanlıtepe formasyonu blok, çakıl ve kum boyutlu materyalin taşlaşmış halleri ile başlar. Üstte çakıl, kum boyutlu elemanlarca zenginleşir ve çamurtaşları ile yanal geçişlidir . Formasyon, hakim olarak az pekleşmiş çakıllı kumtaşlarından oluşur. Blok ve çakılların kökeni daha çok ofiyolit birliğine ait olmak üzere her iki temel kaya grubunu da işaret eder. Tanelerin kabaca çokluk sırası serpantinit, harzburjit, mikaşist, kireçtaşı ve çört şeklindedir. Parçalar tutturulmamış veya az tutturulmuş genelde iri kum makriksi içerisindedir.  Kumtaşları ve çakıltaşları sarımsı-kahverengi, yeşilimsi gri ve kırmızımsı renklerdedir. Akarsuların temel kayalara ait çeşitli irilikteki parçaları temel topografyasına ve enerjinin kuvvetine bağlı olarak masif eteklerinde depolaması sonucu oluşan Kanlıtepe formasyonunun taban litolojilerinin kalınlığı da bu parametrelere bağlı olarak değişir.  Kanlıtepe formasyonu alttaki temel birimler üzerine uyumsuz olarak gelir. Formasyonun üst kesimleri ise başlıca kumtaşı, çakıllı kumtaşı, daha az çakıltaşı litolojileri ile az ve yerel olarak karbonatlı-kumtaşı, kumlu marn ve kiltaşı düzeylerinden oluşur. Çevre Neojen havzalarda olduğu gibi, fosil içermeyen Kanlıtepe formasyonuna, Gediz Grabeni’nde yapılan çalışmalara bağlı olarak, Pliyosen yaşı (Yusufoğlu,1996) verilmiştir. Traverten (Qtr) Cambazlı köyü civarında yüzlek veren traverten oluşumu, esasen Turgutlu Neojen havzasını içine alan Gediz Grabeni’nin batı uç kesimindedir. Turgutlu’nun kuzeydoğusunda ve yaklaşık 10 km uzaklıkta yer alan Cambazlı travertenleri, genelde 50–200 m uzunluk ve 10–60 m kalınlıklardaki bantlar halinde 5 km2 lik bir alanda yayılım gösterirler. Alüvyon (Qal)  Kuzey bölümün en genç çökellerini derelere bağlı olarak gelişmiş gevşek dokulu alüvyonlar oluşturur. Bu alüvyonlar hem Menderes Masifi’ne hem de İzmir-Ankara Zonu’na ait ofiyolitik kayaçlardan Kuvaterner’den günümüze dek koparılarak taşınmış, çakıl, kum ve kil boyutlu, düzensiz, az tutturulmuş çökellerdir. GÜNEY BÖLÜMÜN JEOLOJİSİ  Menderes Masifi kaya birimleri (MM) Alanın güney bölümündeki Menderes Masifi’ne ait kristalin kayaçlar kuzey bölümde olduğu gibi yeşilşist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş şist, kalkşist ve kristalize kireçtaşlarından meydana gelmektedir. Şistler; koyu yeşil-boz, kahverengimsi renk tonlarında, orta-iyi şistoziteli ve yer yer ayrışmalı bir yapı göstermektedir. Şistlerin mikroskop incelemelerinde; şisti doku altında, “kuvars-albitgranat- muskovit şist”-“kuvars-albit-muskovitbiotit şist”-“kuvars-albit-serizit şist”lerden oluştukları görülür. Menderes Masifi’ne ait karbonat kayaları; derlenen örnekler genelinde kalkşist, kristalize ve yarı kristalize kireçtaşları olarak tanımlanmıştır. Masif içerisinde yeralan kalkşistler gri ve kirli beyaz ve grimsi renk tonlarda, foliasyonlu görünüme sahiptirler. Kalkşistlerin genel mineral dizilimleri ise kalsit-flogopit-kuvars-muskovitopak minerallerdir. Kristalize ve yarı kristalize kireçtaşları ise hafif kirli beyaz renklerde genellikle masif görünümlüdür. Polarizan mikroskobunda yapılan incelemelerde, kayacın köşeli-yarıköşeli, eş tane boyutlu, birbirleri ile çok iyi kenetlenmeli kalsit kristallerinden oluştuğu anlaşılır. Neojen, çökel kaya birimleri  Turgutlu formasyonu (Tt)- Formasyon tabanda, egemen olarak başlıca kahvemsi, boz renklerdeki, bloklu çakıltaşı, çakıltaşı, çakıllı kumtaşı ve daha az düzensiz kumtaşı çökelleri ile başlar. Blok ve çakılların kökeni Menderes Masifi’nin kaya birimlerine aittir. Kabaca çokluk sırası, mikaşist, kalkşist, kristalize kireçtaşı ve çört şeklindedir. Parçalar iyi tutturulmuş iri kum matriks içerisindedir. Birimin egemen bileşeni olan çakıltaşları, genellikle sarımsı, boz renkli kötü boylanmalı orta ile çok kalın düzensiz katmanlıdır. Metamorfik kayalardan türeme bileşenler içeren çakıltaşı, tane destekli olup, ince kumdan oluşan aramadde kapsar. Az pekleşmiş kumtaşları bol mikalı, kırmızımsı kahverengi ve sarımsı gri renk değişimlerinde olup çoğunlukla iri kum tanelidir. Blok boyutlu elemanlar geniş alanlar kaplamazlar. Turgutlu formasyonunun orta düzeylerine, çakıllı kumtaşı ve kumtaşı hakimdir. Çakıllı kumtaşları genellikle düzensiz seviyeler halinde, gri, sarı, kahve-kızılımsı renklidirler. Çakıl taneleri, çoğunlukla köşeli, daha az yarı yuvarlak, zayıf-orta tutturulmuş olup kaba kum matriks içersinde genelde ise 0,5–3 cm boyutlu bileşenler şeklindedir. Tutturulmamış çakıl taşlarının yanı sıra, genel kesit içersinde ve daha çok alt düzeylerde iyi tutturulmuş çakıl taşı süreksiz düzeyleri bazı lokalitelerde bulunmaktadır. Kumtaşları, gri yeşil renkli, belirgin ince-orta katmanlı ve zayıf orta tutturulmuştur. Menderes Masifi kayaçlarına ait bileşenler içeren kumtaşları zayıf-orta boylanmışlardır. Belirsiz derecelenmenin izlendiği kumtaşlarında yer yer küçük ölçekli tekne biçimli çapraz katmanlanma gelişmiştir. Turgutlu formasyonunun üst seviyelerinde, çamurtaşı, karbonatlı kumtaşı ve kiltaşı ardalanmalı düzeyler yer almaktadır. Tuğla-kiremit üretiminde kullanılan, kalınlıkları 1–8 m arasında değişen, bantlı yapıdaki kil içerikli seviyeler Turgutlu formasyonunun bu düzeyleri içerisinde bulunmaktadır. Turgutlu formasyonunun yaşı, bölgede; Koçyiğit vd., (1999); Seyitoğlu ve Scott (1996), Yılmaz vd., (1997, 2000) tarafından yapılan çalışmalara göre Alt-Orta Miyosen olarak kabul edilmiştir. Halilbeyli formasyonu (Th)- Formasyon başlıca, bloklu-çakıltaşı, kumtaşı ve nadiren çamurtaşı litolojilerinden oluşur. Çakıltaşları başlıca kırmızımsı-kahve ve sarımsı-kahverengidir. Yersel düzenli katmanlı olan çakıltaşları, genellikle zayıf pekleşmiş, kötü boylanmalıdır. Ara madde ince kum ve çamurdan meydana gelmektedir. Çakıltaşları egemen olarak metamorfik kayalardan türemiş bileşenler içerir. Bunlar çokluk sırasına göre, mikaşist, kuvarsşist, kuvarsit ve mermer parçalarından oluşur. Taneler genellikle köşeli ile yarı köşeli olup, ince çakıl ile blok arası büyüklük sınırları içindedir. Zayıf tutturulmuş kumtaşı ve çamurtaşı ara katkıları, çakıltaşı kesiti içinde yersel olarak bulunur. Kumtaşları genellikle kahvemsi, zayıf tutturulmuş, orta ile kaba taneli ve yersel çakıllıdır. Tane derecelenmesi, düzlemsel ve çapraz katmanlanma ve yersel çamurtaşı arakatkıları, kumtaşı kesiti içinde olağan tortul yapılardır. Halilbeyli formasyonuna ait tortul bileşenlerin yansıttığı bileşim, doku ve stratigrafinin yanal değişim özellikleri, egemen olarak güneyden kuzeye doğru açınım gösteren, alüvyonal yelpaze ortamında gelişen bir çökelimi öngörür. Halilbeyli formasyonunun çökelleri içinde yeralan tortul yapılar beslenmenin genellikle güneyden kuzeye doğru gelişmiş olduğunu belirtir. Halilbeyli formasyonuna ait çökeller Turgutlu formasyonuna ait çökel birimlerini uyumsuz olarak üstler. Bu formasyonun yaşı, çevre Neojen birimlerinde yapılan çalışmalar ile deneştirilmesi sonucu Pliyosen olarak verilmiştir (Açıkalın ve Ertok, 1981; Yılmaz vd., 1997 ve 2000; Sözbilir, 2001; Bozkurt, 2001).  Kupyartepe formasyonu (Tk)- Kupyartepe formasyonu, çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşı ardalanmasından meydana gelmiştir. Formasyonda egemen olan çakıltaşları belirgin kalın, yarı paralel katmanlı, zayıf-çok zayıf boylanmalı, tane destekli ve çamur matriksi içerisinde yer almakta olup, 1 cm boyutundan 15 cm boyutlara varan irilikte, kötü boylanmalı, sarımsı kahverengi, gri ve kırmızı renklerdedir. Taneler egemen olarak temeldeki masifin gnays, kuvarsit ve şistlerinden derlenmiştir . Taneler yarı yuvarlaklaşmış orta-iri çakıl boyutludur, sık sık tane yönlenmesinin geliştiği çakıltaşlarında istifin üstüne doğru tane boyları ve katman kalınlıkları artar. Formasyonunun alt seviyelerinde bulunan çakıltaşları tutturulmamış veya az tutturulmuş görünümdedirler. Üst seviyelere doğru boz renkli, siltli çamurtaşları ve nadiren görülen boz renkli kumtaşları ile ardalanmalar izlenir. Kupyartepe formasyonundak içökellerin bileşim, doku ve stratigrafik özellikleri G ve GD’dan beslenen alüviyal yelpaze ve yelpaze ile girik örgülü akarsu ortamını yansıtır. Kupyartepe formasyonu alt Halilbeyli formasyonunu düşük açılı uyumsuzlukla üstler. Kupyartepe formasyonu, (Yılmaz vd 1997 ve 2000) Sart grubu olarak adlanan birim ile benzer litolojik özellikler göstermektedir. Bu sebeple Kupyartepe formasyonuna Pliyosen-Pleyistosen yaşı verilmiştir. Alüvyon (Qal) En genç çökel birimi olan alüvyon, Menderes Masifi kayaçlarına ait koparılarak taşınmış çakıl, kum ve kil boyutlu, düzensiz az tutturulmuş malzemelerden meydana gelmektedir. Gediz Nehri boyunca olmak üzere Irlamaz ve diğer dere yataklarında genişçe yayılımlıdır. Ova ortalarında alüvyonun yaklaşık kalınlığı 250 m civarındadır. SONUÇLAR Turgutlu, Gediz Grabeni içerinde yer almaktadır. Grabenin yapısının asimetrik oluşundan dolayı Turgutlu Havzasının kuzey ve güney bölümlerinde yer alan Neojen yaşlı çökeller farklılık gösterir. Temel kaya birimleri; Menderes Masifi kristalin kayaçları ile İzmir- Ankara ofiyolit zonuna ait kayaçlardır. Menderes Masifi’ne ait kayaçlar başlıca yeşilşist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş şist ve kristalize kireçtaşlarından oluşur. Diğer temel kayaçlar olan İzmir- Ankara ofiyolit zonu kaya birimleri ise Eosen-Oligosen’de Menderes Masifi’nin üzerinden geçişlerini tamamlayan ve masifteki son ana metamorfizmaya neden olan Likya Napları’nın kalıntılarıdır. Menderes Masifi kaya birimleri çalışma alanının her iki bölümünde yer alırken, İzmir-Ankara Zonu kayaçları sadece kuzey bölümde yer alır. Turgutlu çökel havzasında yapılan çalışmalara göre havza, Alt-Orta Miyosen’de dolmaya başlamıştır. Alt-Orta Miyosen devresi Turgutlu formasyonu ile temsil edilir. Formasyon tabanda bloklu çakıltaşı, çakıltaşı, kumtaşı, kumtaşı litolojileri ile başlar ve yukarıya doğru tane boyutu küçülerek devam eder. Formasyonun üst seviyelerini çamurtaşı, karbonatlı-killi kumtaşı ve kiltaşı düzeyleri oluşturmaktadır. Formasyonun üst kısımlarında ince kırıntılı sedimentler içerisinde bulunan Viviporus (Faludina) fosili çökelmenin göl ortamında gerçekleştiğini işaret eder. Alanda Pliyosen devresinde göl ortamı değişerek akarsu ortamına dönüşmüştür. Alandaki, Pliyosen devresi kuzey kesimde Kanlıtepe formasyonu, güney kesimde ise Halilbeyli formasyonu tarafından temsil edilir. Tipik bir alüvyal yelpaze çökelleri olan Kanlıtepe formasyonu çökel dönemindeki topografyaya ve malzeme gelişine bağlı olarak depolanmıştır. Alttan üste doğru blok boyutunda malzeme ile başlayıp çakıl ve kum boyutlu malzeme ile yanal geçişli çamurtaşı ile devam eder. Halilbeyli formasyonu ise başlıca bloklu çakıltaşı, kumtaşı ve nadiren çamurtaşı litolojilerinden oluşur. Pliyosen devresinde çökel havzasını dolduran sedimentler fay sistemleri ile ötelemelere maruz kalmıştır. Çalışma alanındaki bu fayların eğimleri 50-65o civarındadır. Fayların atımları 2–6 m arasında değişen miktarlardadır. Bu fay sistemleri yer yer KB doğrultulu antitetik faylarla kesilmiştir. Turgutlu havzasının en genç Neojen çökellerini güney bölümde görülen fluviyal kaba kırıntılılardan oluşan Pliyosen-Pleyistosen yaşlı Kupyartepe formasyonu oluşturmaktadır. Çalışma alanındaki en genç çökeller ise alüvyonlar ve sadece kuzey bölümde yer alan travertenlerdir. Alüvyonlar hem Menderes Masifi kayaçlarından hemde İzmir-Ankara Zonu kayaçlarından koparılarak taşınmış çakıl, kum ve kil boyutlu malzemelerin, düzensiz, az tutturulmuş şekilleridir. Alüvyonların kalınlığı yaklaşık 250 m dir. Kaynak: Gürsel YANIK, Bek taş UZ, Fahri ESENLİ TUTSO(Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası)
TURGUTLU'DA MADENLER TURGUTLU’DA YERALTI  KAYNAKLARI      1.DEMİR: Çaldağı yöresindeki Aysekizi Tepesi ile Kurt Kayası civarından bulunduğu bilinmektedir. M.T. A. Enstitüsünde yapılan etütler sonucunda bu bölgede 500.000 ton civarında işletilebilir durumda cevher rezervi bulunduğu anlaşılmıştır.   2.NİKEL MADENİ: 1960–1976 yılları arasında potansiyel bir maden yatağı olması ve ülkemizde demir cevherine olan talebin giderek artması nedeni ile konusunda uzmanlaşmış birçok çalışmacı Çaldağ yöresindeki demir yataklarında çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalarda yataklanmanın oluşum şartları irdelenerek zuhurların lateritik şartlarda oluşmuş oldukları konusunda fikir birliğine varmışlardır. Lateritik yatakların demir ile birlikte nikel ve kobalt yataklanmaları da oluşturacağı düşüncesi ile 1977–1983 yılları arasında MTA Genel Müdürlüğü Çaldağ bölgesinde nikel-kobalt etüt ve arama projesi uygulamıştır. Bu uygulama sonucunda Çaldağ bölgesinde demir ile birlikte nikel  yataklanmasının da varlığı ortaya çıkarılmıştır.   Nickel Madencilik 2004 Haziran ayında sahayı devralmıştır. Deneme amaçlı zenginleştiril­miş nikel üretim faaliyetlerine devam etmek­tedir. Şuan ülkemizde işlenen tek nikel madeni durumundadır. Türkiye’nin bilinen nikel rezervleri toplamı 40 milyon tondur. Bu rezervin 39,5 milyon tonu Turgutlu-Çaldağ yatağındadır. Ülkemizin 1500–2000 ton/yıl düzeyinde olan nikel ihtiyacı nikel ürünleri ithalatı yoluyla karşılanmaktadır. İthalat karşılığı 15–20 milyon$/yıl döviz ödenmektedir. Bu durum ilçemizde bulunan bu madenin önemini ortaya koymaktadır.     3.MERMER:     Mermer yataklarımız ilçemizin Kuzey Doğusunda  Urganlı Ilıcaları, Derici ve Cambazlı Köyleri civarında bulunmaktadır.   4.TOPRAK SANAYİ HAMMADDE KİLLERİ:   İlçemizde kurulmuş bulunan Toprak Sanayii hammadde ihtiyaçlarını 1981 yılına kadar Çakalazmağı Mevkiinden karşılanmaktaydı. Buranın tarıma elverişli olması sebebi ile İmar İskân Bakanlığı Manisa Bölgesi Toprak Su Gediz Planlama Müdürlüğü Kurumu müdahale etmiş ve 1981 yılından itibaren de Toprak Sanayii Hammaddesini yapılan etüt ve aramalar sonucunda ilçemizin 2–3 km güneyinde bulunan tarım dışı alanlardan karşılamaya başlamıştır.  Etüt edilen bu hammadde mümkün rezervinin 200.000.000 ton muhtemel rezervinin 350.000.000 ton olduğu tespit edilmiştir.  Bu da mevcut sanayicimizin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak miktardadır.     5. TERMAL KAPLICALAR:  İlçemizin 13 km Kuzey doğusunda Urganlı’da bulunmaktadır. Termal kaplıcalardan yılda on beş bine yakın kişi faydalanmakta, aynı zamanda termal kaynak çevresinde seracılık da yapılmaktadır. Kaplıcalar Turgutlu Belediyesine ait olup, yine Turgutlu Belediyesi öncülüğünde kurulan TUR-KAP A.Ş. tarafından işletilmektedir. Turgutlu Sanayii Odası, Turgutlu, Ahmetli ve Urganlı Belediyelerinin ortak olduğu termal tesisler günden güne gelişmektedir. Kaplıcalarımıza ilişkin ayrıntılı bilgilere turizm bölümümüzde yer verilmiştir. NOT: Kaplıcalarımıza ilişkin ayrıntılı bilgilere turizm bölümümüzde yer verilmiştir.  
Turgutlu'da eğitim-öğretim   /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} TURGUTLU’DA EĞİTİM - ÖĞRETİM   Turgutlu İlçe Milli Egitim Müdürlügü Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 1985 yılından bu yana görev yapmış Milli Eğitim Müdürlerimiz ve görev süreleri : 1.      Muharrem BAĞDELEN:(1985 – 1994) 2.      Tahir Zeki EROL:(1994 – 1998) 3.      Hayrettin SEYHAN:(1998 – 2003) 4.      Mehmet ÖLMEZ:(2003 yılından beri görevde)   Tel  : 0 236 313 22 46 Fax : 0 236 313 21 73   A-OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI: 1-Turgutlu Anaokulu 2-Özel Gündüzalp Anaokulu B- BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKÖĞRETİM OKULLARI: 1- Akçapınar İlköğretim Okulu 2- Çampınar İlköğretim Okulu 3- Çepnibektaş İlköğretim Okulu 4- Dalbahçe İlköğretim Okulu 5- Gökgedik İlköğretim Okulu 6- Kabaçınar İlköğretim Okulu 7- Karaköy İlköğretim Okulu 8- Kayrak İlköğretim Okulu 9- Ören İlköğretim Okulu           10-Sinirli İlköğretim Okulu 11-Yeniköy İlköğretim Okulu C - MÜSTAKİL KÖY İLKÖĞRETİM OKULLARI: 1- Avşar İlköğretim Okulu 2- Çatalköprü İlköğretim Okulu 3- Çepnidere İlköğretim Okulu 4- Çıkrıkçı Yaşar Kazimet Aybars İlköğretim Okulu 5- Dağmarmara Niyazi Üzmez İlköğretim Okulu 6- Irlamaz Refik Pınar İlköğretim Okulu 7- İzzettin 75.Yıl İlköğretim Okulu 8- Musacalı İlköğretim Okulu 9- Sarıbey Doktor Hüseyin Orhan İlköğretim Okulu 10- Urganlı İlköğretim Okulu 11- Urganlı Besimi Işılak İlköğretim Okulu          12- Urganlı 23 Nisan İlköğretim Okulu D - İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN İLKÖĞRETİM OKULLARI: 1- Arif Canpoyraz İlköğretim Okulu 2- Atatürk İlköğretim Okulu 3- Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4- Gazi İlköğretim Okulu 5- Hasan Üzmez İlköğretim Okulu 6- Hilmi Pekcan İlköğretim Okulu 7- İhsan Erturgut İlköğretim Okulu 8- Kamil Semizler İlköğretim Okulu 9- Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 10- Mehmet Gürel İlköğretim Okulu 11- Namık Kemal İlköğretim Okulu 12- Niyazi Üzmez İlköğretim Okulu 13–19 Mayıs İlköğretim Okulu 14- Rotary İlköğretim Okulu 15- Samiye Nuri Sevil İlköğretim Okulu 16- Sadi Turgutlu İlköğretim Okulu 17- Türk Eğitim Vakfı Cemile ve Samiye Bayar İlköğretim Okulu 18- 7 Eylül İlköğretim Okulu 19- Özel Kocatürk Koleji 20- Özel Gündüzalp İlköğretim Okulu   E - ORTAÖĞRETİM OKULLARI: 1-Turgutlu Lisesi 2-Halil Kale Fen Lisesi 3-Anadolu Lisesi 4-Milli Piyango Anadolu Lisesi 5-Endüstri Meslek Lisesi 6-Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi 7-Ticaret Meslek Lisesi    8-Urganlı Çok Programlı Lisesi 9-Selman Işılak Sağlık Meslek Lisesi 10- Özel Kocatürk Koleji 11- İmam Hatip Lisesi 12-Özel Gündüzlap Lisesi 13-Özel Rabia Hatun Lisesi   CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEK OKULU  30.03.1994 yılında kurulan Turgutlu Meslek Yüksek Okulu 1994–1995 öğretim yılında Seramik ve İnşaat Programları ile faaliyete geçmiştir. 1997–1998 öğretim yılında Kaynak Teknolojisi Programı açılmış, 1999–2000 öğretim yılında ise Seramik ve İnşaat Programlarında ikinci öğretime başlanmıştır. 2002–2003 öğretim yılında METEB projesi kapsamında, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Endüstriyel Elektronik, Elektrik, Makine,  El Sanatları, Tekstil ve Mobilya Dekorasyon olmak üzere yeni ikinci öğretim programları açılmıştır. Açıldığı günden itibaren Turgutlu Küçük Sanayi Sitesinde, Sanayi Kooperatifine ait binada faaliyetine devam eden Turgutlu Meslek Yüksek Okulu, 2005 yılının ocak ayında, Albayrak Mahallesi Karaağaç yolu No: 2 de bulunan 6.000 m2'lik yeni binasına taşınmıştır. Bu bina Bilgisayar ve Elektronik laboratuarları derslikler, yemekhane, kantin ve idari kısımdan oluşan bir yapıyla öğrenci ve öğretim üyelerine hizmet vermektedir. Yüksekokulun bünyesinde bulunan program­larla, ülkenin bu alandaki ara eleman ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. ANADOLU TURGUTLU LİSESİ  1946 yılında Ülkülendirme Derneği'nce yaptırılmış olan okul binası 1948 de Ortaokul olarak eğitim-öğretime başlamış, 1959 da ise Lise programı ile eğitim-öğretim hizmetini sürdürmüştür.1969 da ek bina ile fiziki kapasitesi arttırılan Turgutlu Lisesi'nde kişilikli mimari anlayışının korunmasına da özen gösterilmiştir. Bu özellikleri ile tarihsel bir kimliği de simgeleyen Turgutlu Lisesi'ne, artan öğrenci kapasitesi nedeniyle 2002 yılında 2 katlı bir ek bina yaptırılmıştır. Bu bina 1997–1998 Eğitim Öğretim yılından bu yana Turgutlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi olarak, eski binada eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren okulumuza tahsis edilmiştir. Buna göre A blok olarak adlandırılan eski binada 20 derslik,1 Müdür Odası. 1 Müdür Baş Yardımcısı odası, 2 Müdür Yardımcısı odası, Rehberlik Bürosu, Fizik, Kimya ve Bilgisayar laboratuarları, öğretmenler odası, Kütüphane, Memur odası, Hizmetli odası ve Arşiv bulunmaktadır. B Blok olarak adlandırılan Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Binasında 12 Derslik, Müdür yardımcısı Odası, bulunmaktadır. C Blok olarak adlandırılan Anadolu Turgutlu Lisesi konferans salonunda 2004- 2005 Eğitim Öğretim yılında bakım ve onarımı yapılarak hizmete sunulmuştur. Bunun yanı sıra okul bünyesinde bulunan Kantin, Basketbol, Voleybol ve Futbol sahalarıyla Turgutlu Lisesi bir yerleşke görüntüsü sergilemektedir.Okul 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Anadolu Lisesi statüsüne geçirilerek ismi Anadolu Turgutlu Lisesi olmuştur. TEL    : 313 11 14 FAKS  : 314 46 11 OKULUMUZDAN MEZUN OLARAK ÜLKEMİZİN DEĞİŞİK ALANLARINDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENMİŞ ESKİ MEZUNLARIMIZDAN BAZILARI ŞUNLARDIR: Hilmi ÖZKÖK                               :Genel Kurmay Eski Başkanı Fikret KÜPELİ                              :Emekli Org. General Prof. Ahmet Nuri YÜKSEL            :İ.T.Ü. Uzay ve Hav. Fak. Öğrt. Üyesi Prof. Bayram YÜKSEL                  :İ.T.Ü. Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ             :Kayseri Erciyes Ü. İktisat Fak. Öğrt. Üye; Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ             :Muğla Üniversitesi Öğrt. Görevlisi Prof. Dr. Halil AÇIKGÖZ                :İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Salih ÖZBARAN                   :9 Eylül Üni. Buca Eğitim Fak. Prof. Dr. Azem AKILLI                  :Ege Üniversitesi Tıp Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız ATALAY                :Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Öğrt. Üyesi M.Fadıl İNAN                                :4.Ceza Dairesi Başkanı Prof. Mehmet SARI                      :Afyon Kocatepe Üni. Öğretim Üyesi Yusuf NALKESEN                         :Sanatçı Halil AKSOY                                : Sanatçı Mehmet KASABALI                     : Sanatçı   HALİL KALE FEN LİSESİ İlçe bazında ilk Fen Lisesi olma özelliği taşıyan Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi grubunun 26. halkası olarak Turgutlulu hayırsever Halil Kale tarafından yaptırılıp Milli Eğitime bağışlanmış, 1996–97 eğitim-öğretim yılında hizmete açılmıştır. Birçok okulda bulunmayan fiziksel imkânlarla donatılmış yeterli fizik, kimya ve biyoloji laboratuarları bulunmaktadır. Ayrıca 2 basketbol, 2 voley­bol sahası öğrencilerin ders dışı zamanlarını geçirebilecekleri uygun ortamı sağlamaktadır. Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen önemli başarılara imza atmıştır. ÖSS’da gös­terdiği başarılar ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Okul mezunları Türkiye 39.'su, 41.'si ve 65.'si gibi dereceler elde etmiş, ÖSS'de % 100'e varan başarılarla Türkiye'nin en iyi üniversitelerine yerleşmişlerdir. TEL   : 312 47 57-312 63 60 FAKS:314 33 83   TURGUTLU ANADOLU LİSESİ Okulumuz ilk olarak 1989–1990 Öğretim Yılında Niyazi Üzmez Lisesi bünyesinde iki Hazırlık sınıfı olarak eğitim ve öğretime açılmıştır. 1990–1991 ve 1991–1992 Öğretim Yılında Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’nda, 1992–1993 Öğretim Yılında Samiye Nuri Sevil İlköğretim Okulu’nda eğitim öğretimini sürdürdükten sonra,  1993–1994 Öğretim Yılında Turgutlu Toplu Konut İdaresi tarafından tahsis edilen arsaya MEB tarafından mevcut okul binası, öğrenci yurdu ve lojman yaptırılmak suretiyle bugünkü binasında eğitim öğretime başlamıştır. Halen burada Eğitim ve Öğretime devam etmektedir. TEL: 313 15 17 FAKS: 314 38 87  MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ   Milli Piyango Anadolu Lisesinin yapımına Milli Piyango İdaresi tarafından 05.11.2004 tarihinde başlanmış ve 12.09.2005 tarihinde 180 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. İlçemiz Ergenekon mahallesinde bulunan okulumuz bodrum+zemin+3 kat olmak üzere toplam 6750 m2'lik bina alanına sahiptir. Okulumuz 24 derslik, 8 laboratuvar, 1 kütüphane, 1 arşiv, 1 depo, 1 kantin,5 idare odası ve 320 öğrencilik spor salonundan oluşmaktadır. TEL: 314 50 44 BESİME ELAGÖZ ANADOLU LİSESİ 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında eğitim öğretime başlayacaktır.   TURGUTLU ANADOLU TEKNİK LİSESİ, TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ    Okulumuz 1946 yılında Orta Sanat Okulu olarak askeri kışla binalarında öğretime başlamıştır. Orta Sanat Okulu olarak İlkokul mezunu öğrencilere sanat öğrete  ve daha sonra bugünkü lise seviyesinde hem meslek edindiren, hem de yüksek öğrenime hazırlayan okulumuz, 1957–1958 öğretim yılından itibaren de Erkek Sanat Enstitüsü adını almış, Tesviye, Metal işleri ve Ağaç işleri olmak  üzere üç bölüm ile eğitim ve öğretimini sürdürmüştür. 1973 – 1974 öğretim yılında Endüstri Meslek Lisesi adını alan okulumuzun adı, 1989 – 1990 öğretim yılı başında  Teknik lise Makine Bölümü açılması  ile Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi olarak değişmiştir.  Sürekli gelişen okulumuzda son olarak 1999 – 2000 Öğretim yılında Anadolu Teknik Lisesi Elektronik  bölümü açılarak, Okulumuzun genel adı; Turgutlu Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi olmuştur.   Bugün Endüstri Meslek Lisesinin 6 bölümü, Teknik Lisenin 2 bölümü, Anadolu Teknik Lisesinin 1 bölümü ve 4 adet MEGEP sınıfı olan okulumuz;1230 öğrenci ve 96 öğretmeni ile büyük bir ailedir. Adres: Acarlar Mah.Atatürk Bul. No:283 45410   TURGUTLU - MANİSA Tel:+90 236 313 10 75 Tel:+90 236 313 10 95 Fax:+90 236 313 91 11 e-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. // SELMAN IŞILAK SAĞLIK MESLEK LİSESİ 1992–1993 eğitim-ögretim yılında 19 Mayıs İlkokulu'nda ebelik bölümü olarak açılmış, daha sonra hemşirelik bölümü olarak değiştirilmiştir.1997 yılında hayırsever Selman Işılak tarafından yaptırılan şimdiki binasına taşınmıştır. Acil yardım teknisyenliği bölümü de açılmış, daha sonra Radyoloji Teknisyenliği olarak değiştirilmiştir. Halen Radyoloji Teknisyenliği ile devam etmektedir. 8 dersliği vardır. TEL: 313 40 75 ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK LİSESİ 1943 yılında Pratik Kız Sanat Okulu olarak, şu an Halk Egitim Merkezi Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılan binada eğitim ve öğretime açılmıştır. 1959 yılında Kız Enstitüsü adını almıştır. 1981 yılında Devletimiz tarafından yaptırılan kendi binasına taşınmıştır. 1995 yılında bünyesinde Anadolu Kız Meslek Lisesi açılmıştır. 21 dersliği vardır. TEL:313 47 98–313 11 38 TİCARET MESLEK VE ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ   1978 yılında İlçemiz İstasyon mevkiindeki Turgutlu Ortaokulu hizmet binasında eğitimine başlamıştır. 1979 yılında şu andaki Gazi İlköğretim Okulu binasına taşınmıştır. 1981 yılında İstasyon mevkiindeki 19 Mayıs İlkokulu binasına taşınmıştır. 1997 yılında Devletimiz tarafından yaptırılan kendi binasına taşınmıştır. 25 dersliği vardır. TEL:313 10 09–312 48 91 URGANLI ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 1996 yılında Urganlı Atatürk Ortaokulu'nun boşaltmış olduğu binada Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı lise olarak açılmıştır. 7 dersliği vardır. TEL   :345 23 28 FAKS: 345 23 63   FİRDEVS GÜREL EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ   Menal BAYRAKTAR başkanlığındaki Turgutlu Zihinsel Engelli Çocuklara Okul Yaptırma ve Yaşatma Dernek üyelerinin gayretleri ile İlçemiz hayırseverlerinden Ekrem GÜREL tarafından eşi Firdevs GÜREL adına yaptırılmış ve 17 Mart 2001 tarihinde İlimizin 3. Okulu olarak eğitim ve öğretime açılmıştır. İlk etapta 9 olan öğrenci sayısı 2005/2006 Eğitim yılında 149’a ulaşmıştır.   Okulun misyonu Ağır Düzeyde Zihinsel Engelli bireyleri kendi kendilerine yetebilen, üretici ve toplum tarafından kabul gören bireyler haline getirmektir. Bunun için taşıdıkları farklılıklardan dolayı özel bir konumda olan bu bireylere Özel olarak yetişmiş personel tarafından Özel olarak hazırlanmış ÖZEL EĞİTİM Müfredatı uygulanmaktadır.   Okulda; zorunlu öğrenim çağında olan 06–14 yaş arasındakilere Örgün eğitim ve 14 yaş üzerindekilere Yaygın eğitim programları uygulanmaktadır.   6 saat kesintisiz eğitim verilen okulda öğrenciler taşımalı eğitime tabi olup öğle yemekleri okul tarafından verilmektedir.   ADRES: Yıldırım Mah. Yan Sokak No: 2/A                                          TURGUTLU/MANİSA Tel: 0.236 314 23 97       Faks : 0.236 314 68 58        e-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. // NİYAZİ ÜZMEZ LİSESİ    Niyazi Üzmez tarafından1988 yılında yaptırılmıştır. TEL:313 44 00–312 18 98 FAKS:312 28 56 Resmi web sayfası:http://niyaziuzmezlisesi.meb.k12.tr/
TURGUTLU'DA AKARSULAR   TURGUTLU’DA AKARSULAR   İlçemizde kuzeyde Gediz Nehri, güneyde Irlamaz Çayı, batıda Nif Çayı ve doğuda Karacalı Çayı bulunmaktadır. Ayrıca Ahmetli Deresi, Akçapınar Deresi, Karacalı Deresi ve Irlamaz Deresi gibi küçük çaylar bulunmaktadır. Gediz Nehri ilçemizi doğudan batıya doğru katetmektedir. Gediz’in kollarından Irlamaz ve Nif çaylari ile  bir zamanlar ilçe merkezinden geçen ama şimdi yok olan ve üzeri kapatılarak kanalizasyona dönüştürülen Leylek Çayı birbirine paralel bir şekilde Turgutlu’dan geçerek Gediz’e kavuşur. Irlamaz Çayı, Ege Bölgesinde Küçük Menderes Havsazı ile Gediz Havzasını ayıran Bozdağ'lardan doğar, birçok yan dere ile Tekke Dere ve Karakuzu Dereleri gibi ana kolların birleşiminden sonra meydana gelen bir çaydır. Irlamaz Çayı tüm bu derelerden gelen suları bünye­sine aldıktan sonra Turgutlu ilçesi yerleşim alanı için­den geçerek Nif Çayı'na dökülmektedir.   GEDİZ NEHRİ YOK OLUYOR!   Gediz Nehri Kütahya’da bulunan Murat Dağı'ndan doğarak 401 km. uzunluğundaki yatağı boyunca, Uşak, Manisa ve İzmir’den geçerek İzmir'in kuzeyinde bulunan Menemen ilçesinin Maltepe Köyü'nden denize ulaşmaktadır. Gediz Havzası 18 bin kilometrekarelik alana sahiptir. Gediz Nehri'nin aktığı bu bölgelerde 521 bin hektarlık tarıma elverişli arazi bulunmaktadır. Bu havzanın 5,2 bin kilometrekarelik bölümünde tarım yapılmaktadır. Mevcut tarım arazisinin 386 bin kilometrekaresi sulama suyu ihtiyacını Gediz'den karşılamaktadır. Gediz Havzasında 25 bin çiftçi geçimini tarımsal faaliyetlerle sağlamaktadır. Gediz'in denize döküldüğü bölgedeki uluslararası sulak alan kapsamında bulunan Kuşcenneti ve tuzla kirlilikten büyük oranda etkilenmektedir. Bu denli büyük ölçüde ekonomik ve sosyal etkileri olan Gediz Nehri, geçtiği Gediz, Uşak, Turgutlu, Kemalpaşa, Salihli ve Manisa'daki evsel ve sanayi atıklarıyla kirlenmek- tedir. Gediz’e 401 kilometrelik akışı boyunca, önce, Uşak’ta bulunan organize sanayi bölgesinin iplik boyama, tekstil ve seramik sanayi atıklarını taşıyan Beylerhanı Deresi ve İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 106 sanayi kuruluşunun atığını taşıyan Nif Çayının etkisiyle kirlenmektedir. Manisa'daki 55 deri fabrikasının atıkları ile kanalizasyon suları Gediz’e ulaşırken Salihli’de tabakhanelerin ve belediyenin boşalttığı atıklar, Alaşehir Çayı yoluyla Gediz'e zehir taşımaktadır. Özellikle kent ve sanayi işletmelerine ait atıklar, yanlış tarımsal ilaçlama, doğal kaynaklardan gelen kirlenmenin etkisiyle yok olma tehlikesi altında bulunmaktadır. Meydana gelen kirliliğin düzeyi zaman zaman tarımsal alanlarda kullanılmasının bile tehlike doğurabileceği noktalara ulaşmaktadır. Bunun sonucu olarak zehirle sulanan topraklardan elde edilen ürünler bu ürünlerle beslenenlerin ciddi tehlikeler altına girmesine neden olacak düzeye ulaşmaktadır. Nehir suyu ile beslenen ve çevresinde otlayan hayvanlarda görülen kelebek hastalığı ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bunların yanında İzmir Körfezindeki doğal yaşam açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. Gediz Nehri yapılan ölçümlerde körfeze 1839 kilogram nikel, 379 kilogram bakır,700 kilogram çinko, 22 bin 390 ton kirletici kimyasal madde akıttığı belirlenmiştir Bunun ilk belirtileri olarak toplu balık ölümleri meydana gelmeye başlamıştır. Gediz’in yok olmasını engellemek amacıyla İzmir, Manisa ve Uşak valileri ile belediye başkanlarının aldığı kararlar gereği Gediz ve kollarını kirletmenin suç sayılması ve kirletenlere Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesi gereğince gerekli para ve hapis cezasının uygulanması kararlaştırıldı. Ancak alınan bu kararlar uygulanamadı. Bölgeye hayat veren Gediz Nehri’ne karşı gösterilen bu vurdumduymazlık, çok ağır çevresel sorunlara yol açarak bizlerden intikam almadan gerekli önlemlerin alınmasının zamanı geçmek üzere.  
TURGUTLU'DA ULAŞIM TURGUTLU’DA ULAŞIM     Turgutlu'nun Manisa'ya uzaklığı 30, İzmir'e uzaklığı ise 45 km'dir. İlçe merkezinin güneyinden E–23 (İzmir-Ankara) karayolu, kuzeyinden ise İzmir-Uşak-Afyon demiryolu geçmektedir Demiryolunun İzmir'den Turgutlu'ya kadar olan 32 km'lik ilk kısmı 1863–1865 tarihleri arasında yapılmış 1866’da işletmeye açılmıştır. 1873–1875 yılları arasında da 76 km daha yapılarak Alaşehir'e kadar uzatılmıştır. E–93 karayolu ise oldukça yoğun bir trafiğe sahip olup 2 geliş–2 gidiş olarak bölünmüş yoldur. Bütün köylerin yolu mevcut olup köy yollarının tamı asfalt kaplamadır. Yollar her mevsim ulaşıma açıktır.   TURGUTLU'NUN ÇEŞİTLİ NOKTALARA UZAKLIĞI: Turgutlu………………..Manisa…..:  30 km Turgutlu………………..İzmir…….:  50 km Turgutlu………………..Ödemiş….:  70 km Turgutlu………………..Selçuk…...: 106 km Turgutlu………………..Kuşadası...:125 km Turgutlu………………..Balıkesir...:167 km                                                                                   FOTOĞRAF:ONUR CAYAN     İZMİR -KASABA DEMİR YOLU HATTI Turgutlu'da Demiryolu, Kasabanın kaderini değiştirmiştir. Batıya açılış kapısı olmuş, ilk modernleşme akımını başlatmıştır. Kasaba 10 Ocak 1866 yılından beri dünyayla bütünleşmiştir. Durağan topluma ve kasaba yaşantısına heyecan katmış, yaşantıyı ve yaşam tarzında köklü değişimlere yol açmış,  zaman ve mekân kavramlarını yeniden tanımlattırmıştır. İzmir - Aydın demiryolunun imtiyazı 1856 yılının Eylül ayında İngiliz Gruba verilmiştir. Daha sonra İngiliz şirketine ait olan İzmir Kasaba (Turgutlu) hattı bir Fransız şirketine satılmıştır. Bu şirket sekiz sarraf tarafından Londra merkezli olarak kurulmuştur. Anlaşmaya göre Osmanlı Devleti istediği zaman karşılığını ödemek şartıyla şirketi alabilecektir. Yolcu ve eşya nakli için düzenlenecek tarife hükümet ile şirket arasında belirlenecekti. İzmir - Kasaba hattı 10 Ocak 1866 tari­hinde, Aydın Demiryolundan birkaç ay önce işletmeye açılmıştır. Demiryolunun Kasabaya varmasından 2 yıl önce istasyon çevresinde büyük depolar yapılmıştı. Bu depolarda tarımsal ürünler depolanmaktaydı. Kasaba Hattı’nın açıldığı dönemden beri kullanılan Turgut­lu'daki silo 1980'li yıllarda çıkan bir yangında kül olmuştur. Daha sonra Osmanlı hükümeti Kasaba ve Alaşehir arasındaki 76 km.lik demiryolunu 1873–1875 tarihleri arasında inşa etmiş ve bu yolun işletilmesini 1 Mart 1875' ten itibaren İzmir-Kasaba şirketi elde etmiştir. Böylece mevcut şirket 174 km.lik demiryolu­nun tüm hattını binaları, malzemeleri ve ekip­manları ile birlikte 1 Mart 1891 tarihinde devlete geri vermek üzere işletmeğe başlamıştır. Daha sonra Osmanlı Devleti hattın 1887 yılında Soma’ya uzatılmasına karar vermiş ve 1890 yılında hat Somaya uzatılmıştır. Daha sonra demiryolu hattı İngiliz Şirketinden geriye satın alınmış ve Mösyö Nakelmakirs'e devredilmiştir.17 Şubat 1893 yılında imzalanan bu anlaşma ile bu döneme kadar yapılan hatlar ve işletilmesi de 99 yıl süre ile bu kişiye devredilmiştir. Nakelmakirs, yetkileri­ni 12 Temmuz 1893’ te yeni kurulan Fransız - Societe Ottomane du Chemin de fer de Smyrne - Cassaba et Prolongements (SOP) - şirketine devretmiştir. Daha sonra bu şirket Türkiye Cumhuriyeti tarafından satın alınmıştır. Hat Haziran 1934 tarihinde (2487 Sayılı Kanunla) 162.468.000 Milyon Fransız Frangı karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İdare­sine geçmiş ve bugün halen kullanılmaktadır.
TURGUTLU'DA HAYVANCILIK   TURGUTLU’DA HAYVANCILIK Hayvancılık bitkisel üretim kadar önemli olmamakla birlikte, son yıllarda hayvancılıkta gelişme gözlenmektedir. İlçemizde 21.300 baş sığır, 9.300 baş koyun, 7.200 baş keçi, 21.829.572 adet etlik piliç, 278.300 adet etlik hindi, 348.216 adet yumurta tavuğu yetiştirilmektedir. 7.800 adet arı kovanı mevcuttur.  İlçemizde 9 adet yem fabrikası, 9 adet süt ve süt ürünleri (mandıra) işletmesi, 1 adet tavuk kesimhanesi, 1 adet kombina ile 1 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır.   HAYVAN MEVCUTLARI YIL Sığır Koyun Keçi At Köpek Etlik Piliç (Dönem) Etlik Hindi (Dönem) 2008 13.124 9.487 4.785 377 1.700 1.393.500 80.000 2009 10.623 6.709 3.368 305 1.643 1.568.000 82.700 2010 11.485 6.709 3.374 279 1.532 2.239.000 109.850 2011 16.280 7.893 6.410 282 1.478 2.877.000 128.650 2012 19.663 7.893 6.467 282 1.478 3.628.562 124.150 2013 21.300 9.300 7.200 276 1.540 3.638.262 139.150   HAYVANCILIK İŞLETME SAYILARI (2013)   Hayvan Cinsi Köy/ Merkez Sayısı İşletme Sayısı Faal İşletme Faal Olmayan İşletme Hayvan Sayısı Sığır 40 3300 2.975 325 21.300 Koyun 23 200 187 13 9.300 Keçi 11 60 46 14 7.200 At 26 276 276 0 276 Merkep 13 53 51 2 51 Köpek-Kedi 40 700 693 7 1.540 Etlik Piliç 23 80 80 0 3.638.262/Dönem Etlik Hindi 14 24 24 0 139.150/ Dönem Yum. Tavuk. 3 4 4 0 348.216/Adet Arı 20 170 145 25 7.800    BÜYÜK BAŞ İŞLETMELERİ 2013 Yılı İşletme Sayısı Faal Faal Olmayan Sığır 3.300 2.894 326 Sığır (Et) 50 42 8 Sığır Süt 3.250 2.867 318 Sığır ( Süt )<20 3.111 2.734 309 Sığır (Süt) 20-50 73 69 4 Sığır ( Süt ) 50-100 45 43 2 Sığır ( Süt ) 100> 21 21 0   KANATLI İŞLETME SAYISI (2013) İşletme Tipi İşletme Sayısı Kümes Sayısı Faal Toplam Kapasite Tavuk Kümes ( Et ) 80 188 188 3.638.262 Ad /Dönem Tavuk Kümes (Yumurta) 4 6 6 348.216 Adet Hindi 24 46 46 139.150 Ad/ Dönem   HAYVANSAL ÜRÜN MİKTARLARI   Ürünün Adı 2011 2012 2013   Kırmızı Et (Ton) 1.770 2.310 2.106,6   Beyaz Et (Ton) 24.398 27.963 33.475,5   Yumurta (Adet) 90.814.484 83.950.200 93.506.400   Süt (Ton) 32.366 38.508 41.726   Bal (kg) 53.550 55.350 51.880   Yapağı (kg) 7.264 7.020 8.270   Deri (Adet) 31.264 33.145 29.335   Kültür Balıkçılığı (Ton) 3 3 3    MEZBAHADA KESİLEN HAYVAN SAYILARI   2008 2009 2010 2011 2012 2013 Büyük Baş. 8.911 6.823 4.003 5.362 8.842 15.493 Küçük Baş 36.388 36.577 12.187 17.517 11.353 6.577   YEM FABRİKALARI Fabrikanın Adı Faaliyet Alanı Adresi Durumu CP Yem Premiks, Karma Yem Merkez Faal CP Yem Rendering Merkez Faal Matlı Yem Karma Yem Merkez Faal Hızallar Yem Yem Hammaddesi Merkez Faal Sargın Yem Karma Yem, Hammadde Tedariki Merkez Faal Ertan Yem Karma Yem, Yem Hammaddesi Merkez Faal Gözde Un San. Ve Tic.Ltd.Şti Yem Hammaddesi Merkez Faal Egert Doğal Ürn.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. Karma Yem Merkez Faal Udero Yem Rendering Merkez Faal                                                       Kaynak:Turgutlu İlçe Tarım Müdürlüğü çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır                                
TURGUTLU İKLİMİ TURGUTLU’DA İKLİM Turgutlu ilçemiz, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Bu iklimin etkisine bağlı olarak, yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Kar yağışı ve donma olayları nadir olarak gerçekleşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 17°C civarındadır. En düşük sıcaklık ortalaması 3°C, en yüksek sıcaklık ortalaması 31°C olarak gerçekleşmektedir. En yüksek sıcaklık Temmuz'da 44°C olarak tespit edilmiştir. Günlük rüzgâr verileri incelendiğinde, en yüksek frekans (% 30) batı sektörlü rüzgârlara aittir. Bunun ardından güneybatı ve kuzeybatı yönlü hava akımları gelir. Turgutlu'nun ortalama nispi nem değerleri, kış aylarında  % 70–75,  Temmuzda en düşük (% 44–49) seviyesinde gerçekleşmektedir. Bulutluluk değerleri genel olarak düşüktür. Kış aylarında 5,3 ile 6,4 arası, ilkbaharda 3,6 ile 5,3 arasında yer alan bulutluluk değerleri, yaz aylarında (Ağustos) 1,1. gibi oldukça düşük değerlere ulaşmaktadır. Turgutlu ve çevresinde, yıl içinde elde edilen yağışın önemli bölümü kış mevsiminde gerçekleşmektedir. Yaza girildiğinde bölge kuru hava kütlelerinin etkisi altına girmektedir. Yıllık yağış ortalaması 660–670 mm. düzeyindedir. Turgutlu’da Nadiren Yaşanan Kar Yağışına Ait Görüntüler  
TURGUTLU'DA TOPRAK YAPISI TURGUTLU’DA TOPRAK YAPISI   İklim, topografya ve ana madde farklılıkları nedeniyle Turgutlu'da çeşitli Büyük Toprak Grupları oluşmuştur. Büyük Toprak Grupları'nın yanı sıra toprak örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de görülmektedir. İlçemiz toprak yapısı olarak tarım arazileri açısından Allüviyal topraklar, Kollüviyal topraklar, Kestane rengi topraklar, Kırmızı Akdeniz toprağı, Kırmızı Kahverengi Akdeniz toprağı, Kahverengi Akdeniz toprağından oluşmakta, Tarıma elverişsiz ve Orman alanlarımız ise genel olarak Kahverengi orman topraklarından oluşmaktadır. Tarım arazilerinin yaklaşık 12.115 ha birinci sınıf tarım arazisi, 6005 ha. İkinci sınıf tarım arazisi, 38100 ha. üçüncü sınıf tarım arazisi, 30600 ha. ise dördüncü sınıf arazisidir. Geriye kalan kullanılmayan araziler ve ormanlık alanlar ise V, VI, VII ve VII.sınıf araziler olarak değerlendirilebilir. İlçemizden geçen Gediz nehri etrafında yer alan tarım arazilerinin geneli birinci sınıf tarım arazisi, toprak yapısı olarak Allüviyal toprak yapısındadır. Kullanma Kabiliyeti Sınıflaması; toprağı korumak ve özelliklerine uygun olarak planlı ve dengeli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla birden sekize kadar yapılan sınıflandırmadır. Toprak verimlilik durumları I. sınıftan VIII. sınıfa doğru azalmaktadır. Çayır, mera, yaylak, otlak, kışlak, zeytinlik ve orman sınırları dışında kalan, L, İL, III., IV., V., VI. ve VII. sınıf araziler tarım arazileridir. L, İL, III., IV. Sınıf araziler , toprak işlemeli tarıma elverişlidir. V., VI., ve VII. sınıf araziler toprak işlemeli tarıma elverişli olmamasına rağmen toprak muhafaza tedbirleri almak suretiyle tarım yapılabilir. VIII. sınıf araziler ise tarıma elverişli olmayan araziler yani tarım dışı arazilerdir. İşlemeli tarıma uygun ve kısıtlı uygun olan tarım topraklarının (L, İL, III., ve IV. sınıf) amaç dışı kullanılmasından dolayı,işlemeli tarıma uygun olmayan mera alanlarının bozularak tarıma açılması,bu alanlarda toprak erozyonunun boyutlarını arttırmaktadır.
TURGUTLU'DA TARIM   TURGUTLU’DA TARIM VE ARAZİ KULLANIMI Turgutlu İlçesinin % 44’ünde tarım yapılmaktadır. Toplam tarım alanı 249.903 dekar olup, sulanabilir tarım arazisi 200.000 dekar civarındadır. İlçede Gediz havzasının verimli topraklarının bulunması ve Akdeniz ikliminin olumlu etkileri sayesinde her türlü bitkinin yetiştirilmesine müsait olup, polikültür tarım yapılmaktadır. Başta çekirdeksiz üzüm, şaraplık ve sofralık üzüm, zeytin, erik, kiraz, şeftali, domates, buğday, arpa, mısır, pamuk ve tütün ürünlerimizdir. Üretilen çekirdeksiz kuru üzümün % 95’i kurutulmakta, % 5’i ise taze olarak üretilmektedir. Son yıllarda sofralık üzüm üretimi önem kazandığından yayla bağcılığı gelişmektedir.   Tarım arazilerindeki başlıca ürünlerimiz; 28.500 dekar hububat, 45.500 dekar endüstri bitkileri (Dane mısır, tütün, pamuk), 19.100 dekar yem bitkileri (silajlık mısır, fiğ, yonca, hasıl), 81.490 dekar bağ (73.790 dekarı çekirdeksiz, 7.700 dekarı çekirdekli), 36.210 dekar meyvelik (erik, kiraz, zeytin ve şeftali), 11.950 dekar zeytinlik ve 38.450 dekar sebzedir.   Meyvecilikte erik, kiraz, şeftali ve zeytin üretimi önemlidir. Kiraz ihraç edilmektedir. Son yıllarda zeytin yetiştirilen alanımız artmış olup, yağlık çeşitlerden Ayvalık, Memecik, Uslu, sofralık olarak Trilye ve Domat çeşidi bulunmaktadır. İlçedeki konserve fabrikalarının etkisi ile domates, salçalık ve turşuluk biber ve hıyar ekimi önem kazanmıştır.   Hububat; kırsal alanda tütün, taban arazilerde pamuk ve mısır ile münavebeye girmektedir. Pamuk tarımı Gediz havzasında yapılmakta olup, genelde Nazilli–84 ve Carmina pamuk çeşidi ile üretim yapılmaktadır. Dekara verim 500 kg. civarındadır. Tütün kırsal kesimin geçim kaynağıdır. Ancak son yıllarda pamuk ve tütün ekim alanları azalmıştır.   Hayvancılık bitkisel üretim kadar önemli olmamakla birlikte, son yıllarda hayvancılıkta gelişme gözlenmektedir. İlçemizde 21.300 baş sığır, 9.300 baş koyun, 7.200 baş keçi, 21.829.572 adet etlik piliç, 278.300 adet etlik hindi, 348.216 adet yumurta tavuğu yetiştirilmektedir. 7.800 adet arı kovanı mevcuttur.  İlçemizde 195 adet gıda üretim yeri, 791 adet toplu tüketim yeri, 864 adet gıda satış yeri olup, tarıma dayalı başlıca sanayi kuruluşları ise; 15 adet meyve-sebze-konserve fabrikası, 5 adet zeytinyağı işletmesi, 5 adet un fabrikası, 9 adet yem fabrikası , 4 adet üzüm işletmesi, 9 adet süt ve süt ürünleri (mandıra) işletmesi, 1 adet tavuk kesimhanesi, 1 adet kombina ile 1 adet soğuk hava deposudur.    Arazi Varlığı         Arazi Dağılımı          Alanı (da ) Tarım Arazisi 249.903 Tarıma Elverişsiz Arazi 114.275 Çayır Mera 3.330 Orman 195.890 Toplam 563.398  Yetiştirilen Ürünlerin Dağılımı Ürünler Ekiliş Alanı (Dekar) Verim (Kg\Da) Meyve Ürünleri Bağ (Kurutmalık) 73.790 500 Bağ (Sofralık-Şaraplık) 7.700 1.500 Erik 14.000 1.200 Kiraz 13.000 500 Zeytin (Yağlık) 11.050 600 Zeytin (Sofralık) 900 600 Şeftali 6.300 1400 Armut 1.000 600 İncir 650 1.000 Ceviz 500 250 Kestane 360 800 Elma 300 2.000 Kayısı 100 800 Tarla Ürünleri Mısır (Dane) 33.000 1.300 Mısır (Dane) 2. Ürün 7.000 1.000 Buğday 23.500 450 Arpa 5.000 350 Fiğ (Yeşil Ot) 5.000 1.200 Mısır (Silaj) 4.000 6.000 Mısır (Silaj) 2. Ürün 7.000 5.000 Pamuk 4.000 400 Tütün 1.500 65 Yonca 1.500 2.000 Hasıl Mısır 1.000 2.000 Tritikale (Yeşil Ot) 600 1.200 Fasulye (Kuru) 500 150 Börülce (Kuru) 200 80 Nohut (Kuru) 200 100 Tritikale (Dane) 100 500 Sebze Ürünleri Domates (Salçalık) 11.000 6.000 Domates (Sofralık) 5.000 4.000 Hıyar 6.000 3.000 Biber 3.000 1.000 Kabak 2.500 2.000 Brokoli 2.000 2.000 Patlıcan 1.500 1.600 Pırasa 1.500 2.400 Soğan (Taze) 1.250 2.000 Lahana 1.150 3.000 Ispanak 1.000 1.500 Fasulye (Taze) 800 1.000 Kavun 600 4.000 Karpuz 500 4.000 Barbunya (Taze) 250 1.000 Börülce (Taze) 200 800   Karnabahar 200 2.000 Diğer   803 - Nadas   900 - Toplam (2.Ürünler Hariç) 249.903 -  Yıllara Göre Bitkisel Ürün İhracat Miktarları (Kg) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 43.679.000 61.592.000 42.011.000 64.490.000 43.421.760 54.649.225                         Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracatı (Kg) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam 31.384.293 46.925.550 31.586.683 32.811.505 34.874.838 36.165.763   Kuru Domates Konserve ve Diğer Ürün İhracatları (Kg) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam 14.662.013 14.666.450 10.586.112 31.678.495 8.546.922 18.483462  Hayvan Mevcutları YIL Sığır Koyun Keçi At Köpek Etlik Piliç (Dönem) Etlik Hindi (Dönem) 2008 13.124 9.487 4.785 377 1.700 1.393.500 80.000 2009 10.623 6.709 3.368 305 1.643 1.568.000 82.700 2010 11.485 6.709 3.374 279 1.532 2.239.000 109.850 2011 16.280 7.893 6.410 282 1.478 2.877.000 128.650 2012 19.663 7.893 6.467 282 1.478 3.628.562 124.150 2013 21.300 9.300 7.200 276 1.540 3.638.262 139.150    Hayvancılık İşletme Sayıları (2013)   Hayvan Cinsi Köy/ Merkez Sayısı İşletme Sayısı Faal İşletme Sayısı Faal Olmayan İşletme Sayısı Hayvan Sayısı   Sığır 40 3300 2.975 325 21.300   Koyun 23 200 187 13 9.300   Keçi 11 60 46 14 7.200   At 26 276 276 0 276   Merkep 13 53 51 2 51   Köpek-Kedi 40 700 693 7 1.540   Etlik Piliç 23 80 80 0 3.638.262/Dönem   Etlik Hindi 14 24 24 0 139.150/ Dönem   Yum. Tavuk. 3 4 4 0 348.216/Adet   Arı 20 170 145 25 7.800   Büyük Baş işletmeleri 2013 Yılı İşletme Sayısı Faal Faal Olmayan Sığır 3.300 2.894 326 Sığır (Et) 50 42 8 Sığır Süt 3.250 2.867 318 Sığır ( Süt )<20 3.111 2.734 309 Sığır (Süt) 20-50 73 69 4 Sığır ( Süt ) 50-100 45 43 2 Sığır ( Süt ) 100> 21 21 0  Kanatlı İşletme Sayısı (2013) İşletme Tipi İşletme Sayısı Kümes Sayısı Faal Toplam Kapasite Tavuk Kümes ( Et ) 80 188 188 3.638.262 Ad /Dönem Tavuk Kümes (Yumurta) 4 6 6 348.216 Adet Hindi 24 46 46 139.150 Ad/ Dönem    Hayvansal Ürün Miktarları   Ürünün Adı 2011 2012 2013   Kırmızı Et (Ton) 1.770 2.310 2.106,6   Beyaz Et (Ton) 24.398 27.963 33.475,5   Yumurta (Adet) 90.814.484 83.950.200 93.506.400   Süt (Ton) 32.366 38.508 41.726   Bal (kg) 53.550 55.350 51.880   Yapağı (kg) 7.264 7.020 8.270   Deri (Adet) 31.264 33.145 29.335   Kültür Balıkçılığı (Ton) 3 3 3   Mezbahada Kesilen Hayvan Sayıları   2008 2009 2010 2011 2012 2013 Büyük Baş. 8.911 6.823 4.003 5.362 8.842 15.493 Küçük Baş 36.388 36.577 12.187 17.517 11.353 6.577  Tarıma Dayalı Sanayi Alkollü İçkiler 1 Meyve Sebze İşleme Paketleme 15 Alkolsüz İçecek Üretimi 3 Pastacılık Ürünleri Üretimi 25 Aromatik Yağ Üretimi 1 Soğuk Hava Deposu 3 Çiğ Köfte Üretimi ve Paketleme 1 Süt Ürünleri Üretimi/Süt Toplama 9 Kahve Üretimi 3 Şekerleme 4 Kuruyemiş İmalatı 5 Un Üretimi 5 Kurutulmuş Sebze/Meyve Üretimi 5 Unlu Mamuller Üretimi 24 Ekmek Fırını 48 Yağhaneler 6 Beyaz Et Kırmızı Et işleme 5 Yağ Dolum Paketleme 1 Fermente ve Salamura Ürün Üretimi 16 Yumurta Paketleme 1 Gıda Ambalajı 5 Tuz İşleme 1 Gıda Ambalajlama 2 Yem Üretimi 9 Hazır Yemek Üretimi 6      Yem Fabrikaları Fabrikanın Adı Faaliyet Alanı Adresi Durumu CP Yem Premiks, Karma Yem Merkez Faal CP Yem Rendering Merkez Faal Matlı Yem Karma Yem Merkez Faal Hızallar Yem Yem Hammaddesi Merkez Faal Sargın Yem Karma Yem, Hammadde Tedariki Merkez Faal Ertan Yem Karma Yem, Yem Hammaddesi Merkez Faal Gözde Un San. Ve Tic.Ltd.Şti Yem Hammaddesi Merkez Faal Egert Doğal Ürn.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. Karma Yem Merkez Faal Udero Yem Rendering Merkez Faal  Zeytin Yağı Sıkma Fabrikaları Fabrikanın Adı Adresi Kapasitesi(Ton) Durumu Yıldırım Zeytin Yağı Fab. Merkez 60 Faal Bendeler Zeytinyağı Fab. Merkez 40 Faal Cano Zeytinyağı Fab. Irlamaz Köyü 40 Faal Dalbahçe Kooperatifi Avşar Köyü 57 Faal Halis Zeytinyağı Fab. Derbent Köyü 50 Faal      Başlıca Tarım Ürünleri İşleyen Firmalar Adı Faaliyet Alanı Olivos Gıda Yağ Tarım San.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. Zeytin Yağı Paketleme Lidya Konservecilik San. Ve Tic.Ltd.Şti. Konserve –Turşu Anatolia Konservecilik Tarım Ürünleri ve Gıda San Tic.A.Ş Salamura Zeytin Orka Tarım Ürünleri San ve Tic.Ltd.Şti. Kuru Üzüm Orkar Tarım Hayvancılık Ürünleri İth.İhr.Tic. San.Ltd. Şti. Sirke Üretimi Baktat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Konserve-Turşu Daşkan Tarım Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. Kuru Üzüm İnanç Gıda ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş Kuru Üzüm Murat Kaşıkçı Zirai Ürn.Hay.Akaryakıt Gıda Nak.Pz.İh.İt.Ltd.Şti. Kuru Üzüm Yakamoz Sirke Fermantasyon  Ürün gıda Taşımacılık San.Tic.Ltd.Şti Konserve-Sirke-Sos Doğuş Konserve ve Salamura Ür. Gıda San.Tic.Ltd.Şti Konserve-Turşu Genç Yağız Efe Tarım Ürünleri Fermantasyon Gıda Ür.San. Tic.Ltd.Şti Salamura Asma Yaprağı, Turşu Burakcan Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic.Ltd.Şti Konserve-Turşu-H.Yemek Naturel Konservecilik Gıda Tar.Hay.Paz.San.Tic.A.Ş. Konserve-Turşu   Gıda Satan İşyerleri Gıda Satış Yerleri Adet Aktar 11 Balıkçı 5 Büfe 77 Bakkal Market 498 Diğer 18 Gıda Toptancısı 31 Kasap 41 Hareketli Taşıt Aracı 3 Kuruyemişçi 15 Manav 39 Mandıra Ürünleri Satış 13 Şarküteri 60 Şekerleme Satış 2 Toptancı Halleri 39 Unlu Mamuller Satış 9 Soğuk Hava Deposu 3 Toplam 864   Gıda Üretim ve Toplu Tüketim Yerleri Gıda Üretim Yerleri Adet Toplu Tüketim Yerleri Adet Alkollü İçkiler 1 Diğer 44 Alkolsüz İçecek Üretimi 3 Dönerci 24 Aromatik Yağ Üretimi 1 Fast Food 16 Çiğ Köfte Üretimi ve Paketleme 1 Yemekhane 21 Kahve Üretimi 3 Kafe Bar 33 Kuruyemiş İmalatı 5 Kahvehane Çayocağı 427 Kurutulmuş Sebze/Meyve Üretimi 5 Lokanta 150 Ekmek Fırını 48 Pastacılık Ürünleri Satış 12 Beyaz Et Kırmızı Et işleme 5 Kantin 56 Fermente ve Salamura Ürün Üre. 16 Hazır Yemek Tabldot 6 Gıda Ambalajı 5 Otel 2 Gıda Ambalajlama 2     Hazır Yemek Üretimi 6     Meyve Sebze İşleme Paketleme 15     Pastacılık Ürünleri Üretimi 25     Soğuk Hava Deposu 3     Süt Ürünleri Üretimi/Süt Toplama 9     Şekerleme 4     Un Üretimi 5     Unlu Mamuller Üretimi 24     Yağhaneler 6     Yağ Dolum Paketleme 1     Yumurta Paketleme 1     Tuz İşleme 1     Toplam 195 Toplam 791   Kooperatifler Kooperatif Adı Faaliyet Alanı S.S. Akçapınar Köyü Toprak Sulama K. Tarımsal Sulama S.S. Dağmarmara Karaköy Sulama K. Tarımsal Sulama S.S. Kabaçınar K. Tarımsal Kalkınma K. Tarımsal Kalkınma S.S. Akçapınar Köyü Tarımsal Kalkınma K. Tarımsal Kalkınma S.S. Dalbahçe K. Tarımsal Kalkınma K. Tarımsal Kalkınma S.S. Urganlı Ksb.Tarımsal Kalkınma K. Tarımsal Kalkınma S.S. Sarıbey Köyü Tarımsal Kalkınma K. Tarımsal Kalkınma S.S. Avşar Köyü  Tarımsal Kalkınma K. Tarımsal Kalkınma S:S. Osmancık Sulama K. Tarımsal Sulama S.S Merkez Tarımsal Kalkınma K. Tarımsal Kalkınma Turgutlu-Ahmetli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği K. Tarımsal Kalkınma   Kaynak: Turgutlu İlçe Tarım Müdürlüğü çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır  
TURGUTLU’DA ENDÜSTRİ   TURGUTLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Kısa tarihçe:   1.Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı’nda 02.08.1993 yılında İl Özel İdaresi, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın katılımlarıyla oluşmuştur.02 Ocak 1995 gün ve 22159 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinin Etüt olarak yatırım programına alındığı ilan edilmiştir. 03 Ekim 1995 tarihinde alternatif saha tespiti, ilgili Bakanlıklarca oluşturulan heyetçe yapılmıştır. Organize Sanayi Bölgemiz ilçemize 3 km mesafede bulunan SAKIZLI mevkiinde yer almaktadır, 1.Kısım 162 Hektar olup İzmir Ankara Devlet Karayoluna 2700 metre cepheli ve Ankara - İzmir - İstanbul (Manisa) karayolu kesişme noktası karşısındadır. Manisa'ya 26 km, İzmir’e 40 km, Adan Menderes Hava Limanına 60 km, İzmir Serbest Bölgesine 55 km, Aliağa Rafineri Limanı (Petkim/Petro Kimya Tesislerine) 80 km uzaklıktadır. Turgutlu DDY İstasyonuna 5 km mesafede olup Bölgemiz ile Turgutlu İstasy­onu arasında demiryolu bağlantısı sağlan­mak üzere TCDD Genel Müdürlüğü İzmir 3.Bölge Müdürlüğünce İltisak hattı projesi yapılmış bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Bölgenin demiryolu bağlantısına ve doğalgaza kavuşmasıyla birlikte yatırımcı firmalar açısından daha da büyük bir cazibe merkezi haline geldiği görülmektedir. Bölgemizdeki parsel alanları 4000 m2 den başlayarak 7000–10000–20000–30000–40000 m2 ve daha büyük olmaktadır. Sanayi parsel­leri toplamı 1.010.000 m2 dir. Sosyal donatı alanları, arıtma tesisi alanı, yeşil alan, sağlık koruma bandı ve imar yolları toplamı 610 000 m2 dir. Organize Sanayi Bölgemiz sahip olduğu coğrafi konum ve İzmir 'in banliyösü olması nedeniyle ihracat köprüsü duru­mundadır. İlçemizde bulunan Meslek Liseleri ve Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksek Okulu, sanayi alanında her türlü branşta kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesini sağlamaktadır. Organize Sanayi Bölgesi’ne yakın ve çok gelişmiş Küçük Sanayi sitesi mevcuttur. Bölgemiz Karma OSB'dir. Bölgemizde farklı sanayi iş kollarında üretim yapan tesisler yer almaktadır. BOTAŞ ile yapılan özleşme sonucunda 2003 yılından beri Bölge içindeki Tesislere Doğalgaz verilmektedir.   Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Başlıca Firmalar İçin Tıklayınız İletişim Adres : Turan Mh. 7 Eylül Yolu No : 23 / K.7 ( Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası ) 45400 Turgutlu / MANİSA Tel : +90 0236 314 69 69         +90 0236 313 66 21 Faks : +90 0236 313 11 38 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. // www.turgutluosb.org.tr TURGUTLU KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ Yaklaşık 6 bin kişinin istihdam edildiği Küçük Sanayi Sitesi 917 işyerine sahiptir. Turgutlu'da sanayileşme 1920'li yıllarda başlamıştır. Bu gün yıkılmış olan Demirciler Çarşısı Türkiye'nin ilk sanayi sitelerinden biridir. 1937 yılında Sanat Enstitüsü'nün mezunları piyasaya atılarak sanayide işyerleri açmışlar ve bunların yanında çalışan elemanlar ile birlikte Turgutlu sanayisi hız kazanmıştır. İmalat sektörü 1960'lı yıllarda Turgutlu'da matkap tezgahı, pulvarizatör imalatı hızlı bir şekilde o günün teknolojileri ile yapılmaya başlamış ve çok çeşitli makine imalatları yapımları ile gün geçtikçe gelişmiştir. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi 1.Kısım: 1968 yılında başlayan çalışmalar, 1983 yılına kadar üye kayıtları ve arsa alım çalışmaları ile sürmüş, 1985 yılında ilk temel atılmıştır. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi 1987 yılında  143 adet işyeri ve sosyal tesis ile hizmete girmiştir. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi 2.Kısım: Mevcut alanın yetersiz kalması nedeniyle,çalışmaları başlatılarak yer alımları tamamlandıktan sonra 1991 yılında temeli atılmıştır. 1997 yılında kuraları çekilerek 439 işyeri ve sosyal tesis binası ile hizmete girmiştir. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi 3.Kısım:  2.Kısmın da yetersiz kalması nedeniyle 3.Kısım üye kayıtları açılmış kısa zamanda tamamlanmıştır. 1995 yılında temel atılmıştır. 2002 yılında kuraların çekilmesiyle 335 adet işyeri ve sosyal tesis binası hizmete girmiştir. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesinde:  Zirai ilaçlama makinaları ve parçalarının imalatı, sırt tulumbası ve parçaları imalatı, ziraat aletleri ve yedek parça imalatı, makine imalatı, yurt içi ve yurt dışı metal sektörüne fason parça imalatı, toprak sanayi makinaları imalatı, çeşitli büyüklükte redüktör imalatı, gıda sanayi ve ambalaj makinaları imalatı, mobilya ve dekarasyon imalatları, zirai sulama parçaları ve damlama sulama aletleri imalatı gibi sektörlerde üretim devam etmektedir.   TURGUTLU KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ BAŞLICA FİRMALAR Tornacılar Marangoz ve Mobilyacılar Elektrik Pano İmalatı Kaportacılar Lokantalar Mobilya ve Dekorasyon Malzemeleri Bobinajcı Oto Boyacılar Soğuk Demir ve Pimapen Toprak Makinaları İmalatı Traktör ve Oto Tamircileri Çilingir Oto Elektrikçiler Yağ Satan Firmalar Oto Döşeme Sobacılar Tenekeciler Lastik Tamircileri   İletişim Adres: Küçük Sanayi Sitesi 105. Sk. Sosyal Tesis No:8 Turgutlu / Manisa 45400 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. // Faks: 0 236 3133021 GSM: 0 532 4642615 TURGUTLU’DA TUĞLA VE KİREMİT SANAYİ Tuğla Kullanımının Tarihçesi Tuğla dünya tarihinde imalatı yapılan ilk yapı malzemesidir. Kil ile suyun buluşması ve ateşle ile beraberliği tuğlanın doğuşunu oluşturmuştur. Mezopotamya da yer alan Nil, Euprates /Tigris nehirlerinin aşağı bölgelerinde yapılan kazılarda en eski bulguların kalıplanmış kil tabletler ve duvar rölyeflerinden oluştuğu gözlenmiştir. Buda gösteriyor ki tuğla üretimi daha bu zamanlarda başlamış ve o zamanlar bile tapınaklar, en zengin yapılar bu tuğla tabletler ile inşa edilmiştir. Kullanılan bu pişmemiş kil tabletler zamanımızda kullanılan tuğlalara benzer boyutlarda ve elle düzeltilerek şekillendirilmişti. Bu kil tabletlerde(tuğla) yapılan Carbon 14 deneyleri ise M.Ö. 13000 yılını göstermektedir. Yani günümüzde tam tamına 15000 yıl önce ilk tuğlanın insanoğlunun elinde şekillendiğini söyleyebiliriz. Mezopotamya da tuğla ve tuğla üretimi Asurlular, Persler, Sasaniler ve Islam kültürü ile gelişmiş değişik boyutlara taşmıştır. Doğu ve batı kültürü hemen hemen ortak ilerlemiş, sonuçta tuğla tüm yerleşim bölgelerinin vazgeçilmez yapı malzemesi olma özelliğini korumuştur. Yapılan araştırmalar ilk kullanılan kiremitlerin 2- 3 cm . kalınlığında, 50 cm . eninde ve 80- 100 cm . boyunda olduğunu göstermiştir. Kiremiti daha sonra Yunanlılar geliştirmiş, onlardan da Romalılar devralmıştır. Batı Avrupa da Romalılar Yunan kiremit formlarını mümkün olduğunca geliştirdiler. Özellikle yuvarlak kiremitte neredeyse bu günkü üretim kalitesine yaklaştıklarını söyleyebiliriz. Kiremit ve tuğlada ilk standartlar Romalılar tarafından geliştirilmiş ve uygulamaya sokulmuştur. Kalınlık nedeni ile oluşan kuruma ve pişirme problemlerini çözmeye çalışmışlar ve böylece ilk araştırma faaliyetleri de onlar sayesinde başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda mümkün olduğunca ince fakat eskisine göre çok daha sağlam malzemeler üretmişlerdir. İspanya, İngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya ya tuğla ve kiremiti tanıtan, kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan yine Romalılardır. O zamanlarda bina yapımında çalışan Romalı Lejyonerler gün kişi başına 120-140 büyük boy, 220-240 adet küçük boy tuğla üretiyorlardı. Bir süre sonra tuğla artık sadece inşaat için imal edilen yapı malzemesi olmaktan çıkmış ve satılmak için imal edilmeye hatta 100 km . kadar uzak bölgelere dahi deniz ve nehir yoluyla gönderilmeye başlanmıştır. Bunu da yine Romalılar başarmıştır. Anadolu da ilk pişmiş tuğlanın endüstriyel anlamda üretim ve kullanımının M.Ö. 4. yüzyılda Lidyalılar tarafından başlatıldığını yazıyor. Bu dönem Babil kulesinin yapımı ile hemen hemen aynı dönemlere rastlamaktadır. Tuğla ve Kiremit Anadolu da Yunanlılardan sonra Bizanslıların katkılarıyla gelişmiştir. Daha sonra Selçuklular Bizanslılardan bu gelişmeyi devralmıştır. Selçukluların da bu konuda epeyce ilerledikleri bir gerçektir. Selçuklu mimarisinde tuğla özellikle taş ile birlikte önemli bir mimari birliktelik yaşamıştır. Bundan sonra Osmanlı dönemine geçiş yaşanıyor ve Osmanlılar zamanında kiremiti ve tuğla üretimi önemli gelişmeler yaşıyor. Küçük ve Konkav Osmanlı Kiremitlerinin yapımı bu dönemde gerçekleşiyor. Anadolu da kiremit ve tuğlaya ilk standart Osmanlılar döneminde getiriliyor. Fatih Sultan Mehmet dönemi tuğlaları 4.5 x 28 x 28 cm. ebatlarında, hatıllarda kullanılanlar ise daha ince imal ediliyordu. Taban tuğlaları ise 25 x 25 cm. boyutlarında ve kare şeklinde veya çapları 30- 60 cm . arasında değişen altıgenler biçimindeydi. Kullanılan standartlar dışına çıkan tuğlalar inşaatlarda kullandırılmaz hatta satışına dahi izin verilmezdi. Kaynak: TUKSAD kısaltılarak alınmıştır. TURGUTLU TUĞLA VE KİREMİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TUKSAD) Dernek 1979 yılında  Manisa’nın Turgutlu İlçesinde Turgutlu Toprak Sanayi İşverenleri Dayanışma Derneği adı ile kurulmuştur. Kurucu Üyeleri Ali İhsan DEMİRDÖVER, Çoşkun GÖRÇİZ, Ertaç KARAGÖZLÜ, Mehmet Ertem ÖZSÜMER, Mehmet ALTAN, Cevdet KARTALCAN, Bekir ÇAYLAK ve Nafiz KAYA dır. 12 Eylül 1980 yılında yapılan ihtilal sonrasında Yurt içindeki tüm derneklerin kapatılmasından dolayı faaliyetlerine ara vermiştir. 1981 yılında tekrar faaliyetlerine başlayan dernekte ilk Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan DEMİRDÖVER (10 Temmuz 1980 - 20 Nisan 1982 tarihlerinde) görev yapmıştır. Sonrasın da Yönetim Kurulu Başkanları sırası ile 20 Nisan 1982 - 01 Ekim 1984 tarihleri arasında Çoşkun GÖRÇİZ, 01 Ekim 1984 - 04 Eylül 1996 Mehmet ALTAN, 04 Eylül 1996 -23.05.2012 Merih İNANÇ   23.05.2012 tarihinden itibaren Dr.Gökhan GÖRÇİZ Başkan olarak halen görevine devam etmektedir. 17 Ağustos 1999 da meydana gelen Gölcük depreminden sonra getirilen İnşaat Yasağı ile sektörümüzde büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Deprem öncesinde bölgemizde faaliyet gösteren 71 adet firmadan günümüzde 37 tanesi faaliyetlerini sürdürmektedir. Günümüzde derneğin üye firma sayısı 23’dür. Derneğin ünvanı 22 Mayıs 2002 tarihinde Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği (TUKSAD) olarak değiştirilmiştir. Avrupa Birliği ile gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için Üniversiteler, Meslek Odaları ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği yapan Derneğimiz, aynı zamanda sektör çalışanlarını bilinçlendirmek için eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. İlçemizdeki Tuğla ve Kiremit fabrikaları yoğunluk bakımından ülkemizin en büyük üretim bölgesini oluşturmaktadır. Turgutlu'da toprak sanayi hammaddesinin çok kaliteli olması nedeniyle en kaliteli tuğla çeşitleri ilçemizde üretilmektedir. Üretilen tuğlalar kalite bakımından tüm ülke çapında "Turgutlu Tuğlası" olarak adeta bir marka oluşturmaktadır. Turgutlu'da yoğun olarak bulunan tuğla ve kiremit fabrikaları ilçemizin en önemli sanayii durumunda olup, emek-yoğun bir yapıya sahip olan toprak sanayi sektörü ilçenin başlıca geçim kaynağını oluşturmaktadır. Toprak sanayinde 3-4 bin civarında işçi çalışmaktadır. Tuğla ve kiremit fabrikalarının yoğun olarak bulunması toprak yan sanayini de geliştirmiş ve Türkiye'deki tüm üretim bölgelerine cevap verir hale gelmiştir. Ayrıca üretilen tuğlaların nakliyesi de  bir istihdam kolu oluşturmaktadır. Toprak sanayi ve yan sanayi çalışanları ile nakliye sektöründe çalışanlar ayrıca endirekt etkilenen bireyler dikkate alındığında Turgutlu nüfusunun yarıya yakın bir kısmı karşımıza çıkmakta ve bu tabloda toprak sanayinin Turgutlu açısından önemini net olarak göstermektedir. Türkiye'de 1999 yılından bu yana tüm sektörlerde olduğu gibi Tuğla ve Kiremit Fabrikalarında da ekonomik krizin etkisi ile faaliyetler çok kısa dönemler halinde devam etmektedir, bazı fabrikalarda ise faaliyet tamamen durdurulmuştur.       Firma Adı Telefon Artun Tuğla Fabrikası 0236 313 16 16 Askerali Top.San Tic.A.Ş 0236 313 13 53 Aslan Tuğla Adi Kom Şti. 0236 313 22 66 Aykut Tuğla San.Tic.A.Ş 0236 313 43 29 Çelik Blok Fab. Adi Kom.Şti. 0236 313 12 36 Demireller Top.San. ve Tic.A.Ş. 0236 312 33 68 Dev Blok. Top.San. ve Tic.A.Ş. 0236 313 21 35 Dost Blok Tuğla Fb. Adi Kom.Şti. 0236 313 19 18 Erko Tuğla Fabrikası 0236 313 16 62 Güneş Kiremit ve Blok Tuğla Fab. Koll. Şti. 0236 313 16 98 Kartal Top.San. ve Tic.A.Ş. 0236 313 48 22 Kudret Tuğla San. ve Tic.A.Ş. 0236 312 20 83 Meram Top. San. A.Ş. 0236 313 22 08 Nur İnş. Tar.Ür.San. ve Tic.A.Ş. 0236 313 75 00 Oğuz Top.San. ve Tic.A.Ş. 0236 313 84 76 Semtuğ Top.San. ve Tic.A.Ş. 0236 313 16 50 Sertaş Top. San. ve Tic.A.Ş. 0236 313 41 66 Sümer Blok Top.San. ve Tic.A.Ş. 0236 313 18 79 Vardarlı Top. San. ve Tic.A.Ş. 0236 313 17 22 Yeni Aykutlar Top.San. ve Tic.Ltd.Şti. 0236 313 55 18 Yılmaz Blok Tuğla Fab. 0236 312 48 92 Yüksel Top.San. ve Tic.A.Ş. 0236 313 88 88   TURGUTLU’DA TARIMA DAYALI SANAYİ KURULUŞLARI Başlıca Tarım Ürünleri İşleyen Firmalar Adı Faaliyet Alanı Olivos Gıda Yağ Tarım San.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. Zeytin Yağı Paketleme Lidya Konservecilik San. Ve Tic.Ltd.Şti. Konserve –Turşu Anatolia Konservecilik Tarım Ürünleri ve Gıda San Tic.A.Ş Salamura Zeytin Orka Tarım Ürünleri San ve Tic.Ltd.Şti. Kuru Üzüm Orkar Tarım Hayvancılık Ürünleri İth.İhr.Tic. San.Ltd. Şti. Sirke Üretimi Baktat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Konserve-Turşu Daşkan Tarım Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. Kuru Üzüm İnanç Gıda ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş Kuru Üzüm Murat Kaşıkçı Zirai Ürn.Hay.Akaryakıt Gıda Nak.Pz.İh.İt.Ltd.Şti. Kuru Üzüm Yakamoz Sirke Fermantasyon  Ürün gıda Taşımacılık San. Tic.Ltd. Şti Konserve-Sirke-Sos Doğuş Konserve ve Salamura Ür. Gıda San. Tic. Ltd. Şti Konserve-Turşu Genç Yağız Efe Tarım Ürünleri Fermantasyon Gıda Ür. San. Tic.Ltd. Şti Salamura Asma Yaprağı, Turşu Burakcan Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic.Ltd.Şti Konserve-Turşu-H.Yemek Naturel Konservecilik Gıda Tar. Hay. Paz.San.Tic. AŞ. Konserve-Turşu  
TURGUTLU'DA BİTKİ ÖRTÜSÜ   TURGUTLU’DA BİTKİ  ÖRTÜSÜ       Turgutlu ve çevresindeki bitki örtüsü, Akdeniz ikliminin etkisine bağlı olarak gelişmiştir. Bölgenin karakteristik bitkisi kızılçamdır. İlçemizde yüzyıllar boyunca süren tahripler, bugünkü bitki topluluklarının doğal yayılışını ve kompozisyonunu değiştirmiştir. Dağların yüksek kesimleri ormanlıktır. Dağlık kısım ve engebeli arazi, kızılçam, karaçam ve 25 çeşit meşe ile diğer Akdeniz Bölgesi karakteristiği gösteren bitki örtüsü ile kaplıdır. Turgutlu'da bulunan toplam orman alnı 24.000 hektardır.   Bunun 4.700 hektarı baltalık ormandır. İlçenin ormanları güneydeki Çatma, Dümen ve Çoban dede dağlarının kuzey meyillerini kaplar. Aynı şekilde kuzeyde bulunan Çal Dağının güney eteklerinde de orman bulunmaktadır. Çatma ve Dümen Dağındaki ormanlar daha çok meşe ağaçlarından, Çoban dede ve Çaldağı ormanları ise çam ağaçlarından oluşmaktadır. Ormanlar daha çok koru görünümündedir. En verimli ormanlar Çoban dede tepesinin doğusundaki İspiroğlu ile aynı tepenin kuzeyinde bulunan Karlık’ta yer alan karaçam ormanlarıdır.    
TURGUTLU YEREL BASIN           Turgutlu'da Yerel Basın Kuruluşları ve İletişim Bilgileri Lütfen resime tıklayınız   YANKI (GÜNLÜK VASIFLI GAZETE) SAHİBİ: 7 Eylül Gazetecilik Ve Matbaacılık Ltd. Şirketi adına DOĞAN ÇİZMECİ GENEL YAYIN DANIŞMANI: Tuncel YILMAZ TEL&FAKS     :3131146 ADRES          :ALTAYMAH. YORGANCILAR SOK.NO:3 e-mail           :turgutlu dha @gmail.com  www.turgutluyanki.com TURGUTLU HAVADİS VELİ YOLDAŞ  : 05353427037 ADRES                : ALT AY MAH.DUMLUPINAR SOK. NO:16/D TEL & FAKS      : 3131819 HABERCİ GAZETESİ İmtiyaz Sahibi : Orhan SAYAR Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Nefisa Gonca SAYAR Editör : Funda YAYDAR Muhabirler : Mustafa ORAKÇI  Hakan ÖZGÜVENÇ Dizgi & Grafik Tasarım: HABERCİ GAZETESİ İletişim +90 236 312 19 19 +90 507 973 42 34 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. // Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. // Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. // HİLAL GAZETESİ   HİLAL GAZETESİ ( 15 Günde Bir Çıkar Siyasi Gazete) (MHP TURGUTLU İLÇE TEŞKİLATININ YAYIN ORGANIDIR) İMTİYAZ SAHİBİ : Şener SERBES SORUMLU MÜDÜR : İlhami DİNÇER MUHABİR : İlker SAVAŞ ADRES :MHP TURGUTLU İLÇE BİNASI TEL : 312 49 95 0.554 471 70 87 e-mail : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. //           TURGUTLU MANŞET GAZETESİ İMTİYAZ SAHİBİ       : Demireller Ltd. Şti. Adına Songül ER DİZGİ VE GRAFİK     :Demireller Ajans Matba Ltd. Şti. BASKI                        :Demireller Ajans Matba Ltd. Şti.   Telefon                     : 0236 313 17 19 Adres  : Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Yolu No: 51/C Turgutlu/MANİSA TURGUTLU POSTASI(HAFTALIK BAĞIMSIZ AKTÜEL GAZETE) SAHİBİ: 7 Eylül Gazetecilik Ve Matbaacılık Ltd. Şirketi adına Doğan ÇİZMECİ TEL*FAKS: 3131146 ADRES          :ALTAYMAH. YORGANCILAR SOK.NO:3 e-mail           :turgutlu dha @gmail.com www.turgutluyanki.com           YENİ TURGUTLU TEL*FAKS:3131760 TURAN MAH.BELEDİYE PASAJI NO:5 www.yeniturgutlu.com e-mail:yeniturgutluynet.com DEMOKRASİ (AYLIK SİYASİ GAZETE) (CHP TURGUTLU İLÇE ÖRGÜTÜNÜN YAYIN ORGANIDIR) SAHİBİ                       : Vahit DOĞRUCU SORUMLU MÜDÜR       :EMİN ÜNEL ADRES                       :ALTAY MAH.DUMLUPINAR SOK.NO:1 TEL&FAKS                  :3138191 YEREL RADYOLAR 1.Turgutlu FM Radyosu…………………Tel: 313 59 95  turgutlufm.com 2.Ege FM Radyosu……………………….Tel: 312 96 36  3.Radyo İmaj……………………………… Tel:     EGE’NİN YÜKSELEN YILDIZI TURGUTLU BELEDİYESİ İMTİYAZ SAHİBİ      :Turgutlu Belediyesi adına M.Serhat ORHAN Yazı İşleri Müdürü      : Ramazan HÜRLÜ Tel                                  :313 48 23-313 21 21 Faks                                :313 10 78 Turgutlu Belediyesi hizmet bülteni olarak yayınlanmaktadır. KASABA MEDYA GAZETESİ Necmi ANKARALI 3148888 05554011626 Web sayfası için lütfen logoya tıklayınız İmtiyaz Sahibi: Haşim KARATAŞ Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. // Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Osman ONAY Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. // İletişim:e-mail:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. // Not: Burada yer alması gerektiğini düşündüğünüz yayın kuruşlarını lütfen iletişim bölümünden iletiniz.                                                                                                                                                                                        
yetişenler TURGUTLU'DA YETİŞENLER
Turgutlu Telefon Rehberi Turgutlu Protokol Listesi ve Telefon Rehberi TURGUTLU PROTOKOL LİSTESİ www.turgutlu.biz KURULUŞ ADI YÖNETİCİNİN ADI İŞ TEL FAX KAYMAKAM NAZMİ GÜNLÜ 3131144 3132962 GARNİZON KOMUTANI Per.Bnb. TARIK ERCAN 3131100 3121473 TURGUTLU BELEDİYE BŞK. Turgay ŞİRİN 3134693 - 3134813 3131078                 ADLİYE       CUMHURİYET BAŞSAVCISI MURAT ÇAĞLAK 3131304   BARO TEMSİLCİSİ Av.HALİL GÜLERYÜZ 3120886   1.ASLİYE CEZA HAKİMİ ABDURRAHMAN KÖKVER 3132713   2.ASLİYE CEZA HAKİMİ UĞUR BAŞTUGAN 3132713   1.ASLİYE HUKUK HAKİMİ H.KARSLIOĞLU ŞAHİN 3131398   2.ASLİYE HUKUK HAKİMİ AHMET MEYDAN 3133973   SULH CEZA HAKİMİ BİROL MAYDA 3123697   SULH CEZA HAKİMİ M.FATİH KAPUSUZOĞLU 3132713   İCRA CEZA HAKİMİ H.TÜLLÜOĞLU BAŞTUGAN 3147373   CUMHURİYET SAVCISI ÖMER SÖNMEZ 3124254   CUMHURİYET SAVCISI M.KAMİL ÇOLAK 3131304   CUMHURİYET SAVCISI İBRAHİM TOKALI 3125953   CUMHURİYET SAVCISI   3131011   CUMHURİYET SAVCISI BURCU ÖZDEMİR 3131011   CUMHURİYET SAVCISI   3131011   CUMHURİYET SAVCISI   3131011   CUMHURİYET SAVCISI   3131011   İLÇE SEÇİM KURULU MÜDÜRÜ FATMA ÖZCAN 3134808   CEZAEVİ MÜDÜR V. İSMAİL AYDIN 3133202   İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ YALÇIN DURMAZ 3131307   CUM.SAV.YAZI İŞL.MÜD. MERAL KAYA 3131011   HUKUK MAH.YAZI İŞL.MÜD. AYLA GÜZEL 3131011   CEZA MAH.YAZI İŞL.MÜD. YAKUT ALBAYRAK 3131011   2.ASLİYE HUKUK MAH. YAZI İŞL.MÜD. Celal ŞENOCAK 3131011   SULH CEZA MAHKEMESİ MÜDÜRÜ NURCAN TURHAN     1.NOTER NECAT ANDAÇ 3135552 3135552 2.NOTER FATMA HİLAL ÇELEBİ 3133500 3133500 3.NOTER OSMAN ŞANAL ŞANDA 3145333   BAŞBAKANLIK VE DEVLET BAKANLIĞI   MESLEK YÜKSEK OKULU MD. Doç.Dr.Salim ŞAHİN 3135502-3124888* 3144566 MÜFTÜ MEHMET VEFA ÖZDEMİR 3131193-3140270* 3124626 GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜD.V. ALİ AYDIN 3134801 - 3126000 3126000 TAPU SİCİL MÜDÜRÜ AHMET NAZIM ERGÜN 3139458 - 3131262 3129458 İLÇE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR V. FATİH ALAKUŞ 3122106 3135028 TOPLUM  SAĞLIĞI MERKEZİ MÜDÜRÜ CENGİZ ERCAN 3140773-3140774   HUZUREVİ MÜDÜRÜ MEHMET ATALAY 3138950 - 3133060 3135028 KADASTRO ŞEF V. ÜNAL DEMİRSAHAN 3131478   T.S.E. YAPI MALZEMELERİ LAB.MÜD. ŞAHAP GÜRLER PAŞA 3131555-3143662 3127926 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANI Per.Bnb.TARIK ERCAN 3131100 3121473 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI   İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ KEMAL YILDIZ 3134811 - 3131300 3131750 İLÇE JANDARMA KOMUTANI J.Bnb.ZİYA ÇAMUR 3131306 3120434 KAYMAKAMLIK YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ HANDAN GÜNÖZ 3132606 3132962 NÜFUS MÜDÜRÜ RAZİYE MEDER 3143838 3133043 ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ GÜLER SİNANOĞLU 3131008 3148101 MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI   MAL MÜDÜR V. İDRİS ÖĞÜT 3131191 - 3134786 3131191 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ ERKAN KİREZLİ 3131379(dir)-3131136-3134836(sant) 3134575 HAZİNE AVUKATI FARUK KIRCA 3131390   MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI   MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ÖLMEZ 3134829 - 3143580 3132173 MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ HAYRİ ERÇAKIR 3132246   MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ MUHİTTİN ŞEN 3132246   MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ AVCIBAŞI 3132246   MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ NECMETTİN POLAT 3132246   Eğitim Kurumları       MESLEKİ EĞİTİM MERKEZ MÜD. HASAN BASKIN 3122710 3140365 HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜD. ALİ ÖZGEN 3131041 3120505 ÖĞRETMENEVİ LOKALİ MÜDÜRÜ ALİ ERKOÇ 3122353 - 3136413   Ortaöğretim Okulları HALİL KALE FEN LİSESİ MÜDÜRÜ TAHSİN BOZKURT 3148700 - 3126360 3143383 S.IŞILAK SAĞ.MES.LİSESİ MÜD. ALİM AR 3134075 3135727 TURGUTLU LİSESİ MÜDÜRÜ MUHARREM ZORLU 3131114 - 3131406 3144611 NİYAZİ ÜZMEZ LİSESİ MÜD. MUSTAFA GEZER 3134400 - 3121898 3122856 Z.H.KIZ MESLEK LİSESİ MÜDÜRÜ AYDEN BEDİR 3131188 - 3134798 3134798 E.M.L. VE TEKNİK LİSE MÜD. EKREM DERBENT 3131095 - 3133175 3139111 TURGUTLU KIZ TEKNİK LİSESİ MÜDÜRÜ GALİP KÜREKSİZ     İNCİ ÜZMEZ ENDÜSTRİ MESLEK LİSE MÜD. ŞENOL ARAS 3120000 - 3120003   ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRÜ İBRAHİM GÜRLER 3132864 - 3132497 3131115 TİCARET MESLEK LİSESİ MÜD. NECMETTİN YUSUF ÇALIŞKAN 3131009 - 3124891 3124891 TURGUTLU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ HAYRETTİN USLU 3131517 - 3143887 3143887 MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİS.MÜD. DİLEK BIDIK 3145044 3145062 BESİME ELAGÖZ ANADOLU LİSESİ HALUK TOSUN     URGANLI ÇOK PROG.LİSE MÜD. DURAN CAN 3452328 - 3452363 3452363 ÖZEL GÜNDÜZALP LİSESİ MÜD. KADİR ÇAKIR 3131689 - 3128679 3141928 ÖZEL RABİA HATUN KIZ LİSESİ MÜD. YUSUF ŞENGÜL 3131557 - 3125853 3128996 Merkez İlköğretim Okulları ARİF CANPOYRAZ İLK.OK.MÜD. ORHAN KUZEY 3129942 3147800 ATATÜRK İLKÖĞR.OK.MÜD. ZEKİ PEHLİVAN 3134828 - 3131203   CUMHURİYET İLKÖĞR.OK.MÜD. TANJU ÖZBENT 3131097 - 3124520 3124520 GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU MÜD. ERCAN ÇİFTÇİ 3132128 - 3132129 3132547 HASAN ÜZMEZ İLKÖĞR.OK.MÜDÜRÜ KEMAL CEYLAN 3145454   HİLMİ PEKCAN İLKÖĞR.OK.MÜD. HASAN ARIKANLI 3134799 - 3145143   İHSAN ERTURGUT İLK.OK.MÜD. MUSTAFA BOZDAĞ 3131107   KAMİL SEMİZLER İLK.OK.MÜD. MUSTAFA AYDIN 3131773 - 3134738   M.AKİF ERSOY İLKÖĞR.OK.MÜD.V. MUSTAFA ARIKANLI 3138429   MEHMET GÜREL İLK.OK.MÜD.  MEHMET ÖDEMİŞ 3131267 - 3146660 3146660 NAMIK KEMAL İLKÖĞR.OK.MÜD. NURİ KARA 3131183 - 3146818 3146818 NİYAZİ ÜZMEZ İLKÖĞR.OK.MÜD. MURAT AY 3134410 3141140 19 MAYIS İLKÖĞR.OK.MÜD.V. LEVENT OĞUZ 3131244 - 3134810   ROTARY İLKÖĞR.OK.MÜD. FATİME POYRAZ 3149140   SAMİYE NURİ SEVİL İLK.OK.MÜD. HALİL IŞIK 3121144 - 3131372 3121144 TEV.C-SAMİYE BAYAR İLK.O.MÜD. MEMDUH BURAN 3148930   ŞADİ TURGUTLU İLK.OK.MÜD. DAVUT AKGÜN 3131192   YEDİEYLÜL İLK.OK.MÜD. UĞUR BAYAR 3145157 - 3140193   TOKİ İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRÜ İRFAN YILMAZ 3141045   HASAN FERDİ TURGUTLU İLKÖĞRETİM OKULU MÜD. ALİ EŞREF KIZILTAŞ 3122005   ÖZEL KOCATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU MÜD. MUSTAFA BURSALI 3256477 - 3256466   ÖZEL GÜNDÜZALP İLKÖĞRETİM OKULU MÜD. MURAT DEMİRKAYA 3131689   Köy İlköğretim Okulları URGANLI ATATÜRK İLK.OK.MÜD.V. YUSUF MUTLU 3451040   URGANLI B.IŞILDAK İLK.OK.MÜD. HATİCE BOLGÜL 3451032   URGANLI 23 NİSAN İLK.OK.MÜD.V. ZİYA GÜLER 3451041   AVŞAR İLKÖĞR.OKULU MÜD. SELİM KUTLUANA 3256026   ÇATALKÖPRÜ İLK.OK.MÜD. MEHMET EMEKÇİL 3231378   ÇEPNİDERE İLKÖĞR.OK.MÜD. ZAFER  KAYIKÇI 3312008   ÇIKRIKÇI Y.K.AYBARS İ.O.MÜD.V. DAVUT ÜNAL 3261034   DAĞMAR.N.ÜZMEZ İLK.O.MÜD. HALİL UÇAR 3357220 3357220 DERBENT İLKÖĞR.OK.MÜD. KEMAL ALPAY 3256200   IRLAMAZ R.PINAR İLK.OK.MÜD. UĞUR ATABAŞ 3291033-3231141   İZZETTİN 75.YIL İLK.OK.MÜD. İSMET AKKAŞ 3133063   MUSACALI İLKÖĞR.OK.MÜD.V. ORHAN YILMAZ 3228131   SARIBEY İLKÖĞR.OKULU MÜD. MESUT BAŞÇAM 3281029   AKÇAPINAR İLKÖĞR.OK.MÜD.V. ŞÜKRÜ ŞİRİNER 3451627   ÇEPNİBEKTAŞ İLK.OK.MÜD.V. RAŞİT KARA     DALBAHÇE İLK.OK.MÜD.V. NEZİR ŞEN 3256391           KABAÇINAR İLK.OK.MÜD.V. GÜLÜZAR ÖNEL 3357090(kahve)   KARAKÖY İLK.OK.MÜD.V. SEMA GÖKYAYLA     ÖREN İLK.OK.MÜD.V. ABDULLAH SAKARYA 3452211   Anaokulları       Y. FEVZİ ALAGÖZ ANAOKULU MÜD. FATMA KARTALŞEKER 3146713   MEHMET ALTAN ANAOKULU MÜD. ÜMRAN ERGÜL ERDOĞAN 3121025   ÖZEL GÜNDÜZALP ANAOKULU MÜD. MURAT DEMİRKAYA 3131689   ÖZEL UÇAN BALON ANAOKULU MD. MÜJDAT BACAK 3121882   Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi F.GÜREL EĞ.UY.O.İŞ EĞ.MR.MD.  SİBEL KARAYEL 3142397   Özel Dershaneler       ÖZEL UĞUR DERSANESİ MÜD. NECİBE SERTOK 3147675 - 3138884   ÖZEL ELİT (AÇI) DERSANESİ MÜD. FEHMİ GÜLEN 3144540 - 3142062   ÖZEL NİF KÖRFEZ DERS.ALTAY ŞB.MD. HAMDİ DERE 3138766   ÖZEL NİF KÖRFEZ DERS.MÜD. MURAT ÇAĞALOĞLU 3137761   ÖZEL BİREY DERSANESİ MÜD. KUBİLAY DOĞAN 3149334 - 3149335   ÖZEL BİL DERSANESİ MÜD. ALİ ÖZDEN 3133962 - 3128580   ÖZEL SES DERSANESİ MÜD. PAKİZE GÜÇLÜ 3147880 - 3147679   ÖZEL SES DERS. BULVAR ŞB. MÜD. SERKAN ŞENOL 3120035   ÖZEL FİNAL DERGİSİ DERSANESİ MÜD. TURAN KIRBAŞ 3140064   İLKADIM AÇIKÖĞRETİM KURSU NEVZAT ACAR 3143590   Özel Sürücü Kursları       ÖZEL ŞAHİN M.T.S.K. MÜD. ÖZGÜR ÇINARLITEPE 3133459   ÖZEL ÇETİN M.T.S.K. MÜD. HASAN FEHMİ ÇETİN 3138181   ÖZEL KIZILATEŞ M.T.S.K. MÜD. KERİM DURSUN 3121974   7 EYLÜL M.T.S.K MD. LÜTFİ ÖZSOY 3131468   ÖZEL TURGUTLU M.T.S.K. MÜD. MUZAFFER AVCI 3128606 - 3141606   Özel Öğrenci Yurtları       URGANLI ERKEK ÖĞRENCİ YURDU MÜD. A.HİLMİ GÖRGÜLÜ 3451034 - 3451470   URGANLI KIZ ÖĞRENCİ YURDU MÜD. H.İBRAHİM ASLAN 3451034 - 3451470   DERBENT KIZ ÖĞRENCİ YURDU MÜD. MUZAFFER ALKAN 3256049   SELVİLİTEPE ERKEK ÖĞR.YURDU MÜD. BİLAL AYDIN 3133199   SELVİLİTEPE KIZ ÖĞR.YURDU MÜD. RAMAZAN AKGÜN 3124550   UFUK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU GANİ YILMAZ 3135285   VEFA ORTA ÖĞR.KIZ YURDU MD. ZEHRA AYDIN 3125525-3122221   ÖZEL TURGUTLU YÜKSEK ÖĞR.YURDU MD. TÜRKAN RODOPLU 3149251   HALİM BABA ERKEK ÖĞR.YURDU MD. İLYAS NARİN 3140055   Özel Kurslar       ÖZEL HIZ.GEL.ÖZEL EĞ.VE REH.MER. HÜSEYİN ARABASÜREN 3144765   ÖZEL KOCATÜRK BİR DİLEK Ö.EĞ. NİLGÜN HEKİMOĞLU 3125431-3125631   ÖZEL EMPATİ ÖZEL EĞ. VE REH.MER. M.ALİ ERUYSAL 3141552   ÖZEL HAYAT YOLU ÖZEL EĞ.VE R.MER. PERİHAN HASERGİN 3142007   ÖZEL TEK ANALİZ İLKADIM AÇIK ÖĞ.K NEVZAT ACAR 3143590   ÖZEL TURBİM BİLGİS.İNGİLİZCE KURSU BÜNYAMİN NALBANT 3139385   ÖZEL ADA BİLGİ ÖĞR.ETÜT MERKEZİ ESAT KEREKLİ 3129099   ÇÖZÜM REHBERLİK MERKEZİ BERRİN AKSOYLU 3141737   ÖZEL BARAN KURSU FARUK TUNÇ 3138258   ÖZEL NOYAN ETÜT MERKEZİ MÜD. MUSTAFA NOYAN 3136605 - 3136609   AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ İNG.KURSU MD. RÜKSAN ÇAMURÇU 3129008   BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI   SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANI İBRAHİM ÇEVİKBUDAKÇI 3123417 - 3124647 3124643 SAĞLIK BAKANLIĞI   SAĞLIK GRUP BAŞKANI Dr.MURAT YÜCETÜRK 3129962 - 3120585 3121704 DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBİ Dr.SABRİ TAŞÇIOĞLU 3131326 - 3128361 3120320 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MRK.BAŞTABİBİ Dr.M. GÖKHAN  UZ 3149390-3140545*   112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Dr.TUFAN BÖCÜGÖZ 3131326-112   VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ BAŞTABİBİ Dr.Gökhan KONURBAY 3131182   ULAŞTIRMA BAKANLIĞI   PTT MERKEZ MÜDÜRÜ MEHMET NACİ ARAL 3131425 3124545 TELEKOM ŞEFİ ERCÜMENT KARAMAN 3131426 - 3131999 3140607 T.C.D.D. GAR ŞEFİ ERDOĞAN CEYLAN 3131046   TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI   İLÇE TARIM MÜDÜRÜ KERİM ÖZYOL 3131266-3132127(d) 3133276 TARİŞ MÜDÜRÜ FADİME YILMAZ 3132251- 3131418 3121608 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI   S.G.K.TURGUTLU ŞUBE MÜDÜRÜ MÜSLÜM DEMİR 3124608-3124610   ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI   GEDİZ ELEKTRİK DAĞ. İŞL.MÜD. M.SAİT ARINÇ 3134802-3131464(d)   KÜLTÜR BAKANLIĞI   HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRÜ FATMA ARITÜRK 3132216   ORMAN BAKANLIĞI   ORMAN İŞLETME ŞEFİ MEHMET ÇETİN 3131370 3134949 SİYASİ PARTİ BAŞKANLARI   AKP İLÇE BAŞKANI HÜSEYİN AZMAN   3148738 (parti) CHP İLÇE BAŞKANI VAHİT DOĞRUCU 3138191 3124466(parti) ANAP İLÇE BAŞKANI HÜSEYİN MALİZ 3132917 - 3138005 3134622(parti) DP İLÇE BAŞKANI FARUK AYDIN 3127701   GENÇ PARTİ İLÇE BAŞKANI ÖMER YAŞAR 3132261 3149299(parti) ATP İLÇE BAŞKANI RECAİ GÜRAKAR 3149114   BBP İLÇE BAŞKANI AHMET AY 3137864   BTP İLÇE BAŞKANI KENAN GÜRSABANCI   3136313 DSP İLÇE BAŞKANI İLHAN SARKMAN   3139940(parti) BDP İLÇE BAŞKANI MEHMET GÜLMEZ   3135988(parti) HYP İLÇE BAŞKANIİ ŞENGÜL DARÇIN 3139148   İP İLÇE BAŞKANI MUSTAFA KIRAN     LDP İLÇE BAŞKANI MUSTAFA TUNÇDİBEK 3134510 - 3132909   MHP İLÇE BAŞKANI İBRAHİM İLERLER 3100296   SP İLÇE BAŞKANI ABDULLAH GÜZEL 3121021   SODEP İLÇE BAŞKANI EŞREF YANGIN     TKP İLÇE BAŞKANI       ÖDP İLÇE BAŞKANI SEVGİ YILDIRIM     HEPER İLÇE BAŞKANI HANDAN VARDAR 3143905   ÖTP İLÇE BAŞKANI FELEMEZ ACAR     İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ   AKP İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ SABRİ ŞAHİN     AKP İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ GÜZİDE İÇEN KASAP 3135778 3135778 AKP İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ CEMAL ÖLMEZ 3147292   MHP İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ HALİL TURKUT 3137708   MHP İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ İLHAMİ DİNÇER     MESLEKİ KURULUŞLAR   TİC.VE SAN.ODASI MEC.BŞK. FARUK AYDIN 3132213 3132213(Tic.Od.) TİC.VE SAN.ODASI YÖN.KUR.BŞK. MESUT ALTAN 3132213   TİCARET BORSASI MEC.BŞK. CENGİZ ÇIKIKÇI 3123788   TİC.BORSASI YÖN.KUR..BŞK. YILMAZ ORCAN 3131784 3136975 ZİRAAT ODASI MECLİS BŞK. MEHMET ERDİK   3139856(zir.od.) ZİRAAT ODASI YÖN.KUR.BŞK. ABDULLAH ŞENOL 3139856   ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA BŞK. MURAT AYHAN 3131033 - 3133398   ESNAF VE SAN.KEF.KOOP.BŞK. SAMİ YILDIRAN 3131298   KÜÇÜK SAN.SİT.YAPI KOOP.BŞK. HASAN YAMAN 3132906 3133021(site) TARIM KREDİ KOOP.MÜDÜRÜ SAMİ TURGUT 3131219 3128371 TÜTÜN KOOP.BAŞKANI ZÜLFİKAR GENÇTÜRK 3125288 3127972 MESLEK ODALARI BAŞKANLARI   BAKKALLAR ODASI BAŞKANI ALİ ERGÜLEÇ 3127176   DEMİRCİLER ODASI BAŞKANI SELAHATTİN TEKİNDAĞ     FIRINCILAR ODASI BAŞKANI RAHMİ SARAÇ 3126893 - 3141314   TUHAFİYECİLER ODASI BAŞKANI NECİP KÖKEN 3137625   KAHVECİLER ODASI BAŞKANI MEHMET AKSABANCI 3132789   AYAKKABICILAR ODASI BAŞKANI YİLMAZ KOCAERKEK 3121008   LOKANTACILAR ODASI BAŞKANI ALİ MEHMET KIRDI 3122321   TENEKECİLER ODASI BAŞKANI FARUK ULAŞ 3120830   BERBERLER ODASI BAŞKANI HALİL YILDIZ 3139818   MARANGOZLAR ODASI BAŞKANI ALİ LALESEVEN 3124378   ELEKTRİKÇİLER ODASI BAŞKANI SABRİ TOKER 3137381   MANAVLAR ODASI BAŞKANI NECATİ GÜRKIVRAK 3127176   İNŞAAT MÜH. ODASI TEMSİLCİSİ YAŞAR KAYABAŞ 3131576   MAKİNE MÜH.ODASI TEMSİLCİSİ İSMAİL ULCAY 3139426   MİMARLAR ODASI TEMSİLCİSİ GÜZİDE İÇEN 3135778   ŞOFÖRLER VE OTO.ODASI BŞK. GÖKHAN YÖRÜYEN 3132215 3141902 SERBEST MUH.MALİ MÜŞ.OD.BŞK. AYTAÇ YAĞLICA 3137129   TABİBLER ODASI BŞK ALİ SARIÇAM 3126240   DİŞ HEKİMLERİ ODASI BŞK İLKNUR SİMAV 3139888   ECZACILAR ODASI BŞK UĞUR ÜNLÜER 3124266   RESMİ VE ÖZEL BANKALAR   ZİRAAT BANKASI ŞB.MÜDÜRÜ S.TOLGA CAMBAZOĞLU 3131123 - 3131352 3132116 HALK BANKASI ŞB.MÜDÜRÜ EROL BİNGÖL 3133871 - 3136495 3138255 VAKIFLAR BANKASI ŞB.MÜDÜRÜ YILDIRIM SARUHAN 3132227 -3138034 3132228 YAPI KREDİ BANKASI ŞB.MÜDÜRÜ ÖMER BAYRAKTAR 3131143 - 3144470 3133130 AKBANK ŞB.MÜDÜRÜ ENVER ACAR 3132178 3131020 İŞ BANKASI ŞB.MÜDÜRÜ İLKER KIYAK 3131063 - 3132664 3139593 DENİZBANK ŞB. MÜDÜRÜ SADIK ERSÖZ 3131323 - 3122277   GARANTİ BANKASI MÜDÜRÜ Yıldız BEKTAŞ 3141391 - 3144643   ŞEKERBANK MÜDÜRÜ ALİYE MEMİŞOĞLU 3120012 - 3120006   TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI MÜDÜRÜ ALİ SAVRAN 3121787   ING BANKASI MÜDÜRÜR MUSTAFA AYAZ 3140001   ANADOLU BANKASI MÜDÜRÜ SÜLEYMAN M.ŞAHİN 3126060 3138060 TÜRKİYE FİNANS KATILIM  BANKASI MÜDÜRÜ GALİP ÇOBAN 3147060   KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER   ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ TURGUTLU ŞUBESİ Ali TEZCAN 3123625 3131178 AZERBAYCAN KÜLTÜR DERNEĞİ TURGUTLU ŞUBESİ ÜNAL KAĞBA 3132261   İLİM YAYMA CEMİYETİ TURGUTLU ŞUBESİ İbrahim GÜRLEK 3132497-3132864   TÜRK HAVA KURUMU TURGUTLU ŞUBESİ YAŞAR KOCATÜRK 3131369-3147375   TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TURGUTLU ŞUBESİ Mestan AVŞAR 3131839-3131341 3135458 AKTİF DİĞER DERNEKLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ CEM HAKAN YURTSEVER 3134776 3139052 TUĞLA VE KİREMİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Merih İNANÇ 3133673 - 3140844   TURGUTLU GAZETECİLER DERNEĞİ Ahmet BALICA 3120406   TURGUTLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (TUSİAD) Arif DİK 3123122 - 3128123   TURGUTLU BEDENSEL ENGELLİLER YAR.DAY.DERNEĞİ Aysel YİĞİT 3148650   SENDİKALAR       EĞİTİM-SEN ENGİN OK 05056589532 3127174 ÇİM-SE İŞ SENDİKASI BŞK. YUSUF KOÇANOĞLU 3131767   DİSK/EMEKLİ-SEN SEN.BAŞK. TALİP TEMUR 3126911   TÜRK EĞİTİM-SEN BAŞK İSMAİL ALSAÇ 3125380   EĞİTİM BİR-SEN BAŞKANI MEHMET UÇAK 3132497   BASIN     GAZETECİLER CEMİYETİ AHMET BALLICA 3131330   YANKI GAZETESİ DOĞAN ÇİZMECİ 3131146 3131146 YENİ TURGUTLU GAZETESİ SERTAÇ AKKUL 3131760   YEDİEYLÜL HABER GAZETESİ DOĞAN ÇİZMECİ 3131146   TURGUTLU HAVADİS VELİ YOLDAŞ 3131819   MANŞET SERKAN TATLI 3131719   TURGUTLU POSTASI DOĞAN ÇİZMECİ 3131146   HÜRSES GAZETESİ MUHARREM İŞGÖRÜR 3128558   HÜREKSPRES TURGUTLU MUHABİRİ AHMET BALLICA 3131330   HİLAL GAZETESİ İLKER SAVAŞ 3124995   TURGUTLU FM RADYOSU AGİT ALAN 3135995   EGE FM RADYOSU ERCAN ÜNSAL 3129636   RADYO İMAJ SOYDAN GİRGİN 3132535   TRT TURGUTLU TEMSİLCİSİ AHMET İLTER 0 535 8242021   DİĞER TELEFONLAR URGANLI SERALARI   3451421-3451423   URGANLI KAPLICALARI urganlikaplicalari.com  313 70 17- 772 80 08                        KAYNAK: Turgutlu Kaymakamlığı    
Turgutlu'nun Mahalleleri   TURGUTLU'NUN MAHALLELERİ   URGANLI MAHALLESİ Tarık KAYABAŞ DERBENT MAHALLESİ Ruhi BAŞKURT AKÇAPINAR MAHALLESİ Hamza ÇALIK Tel: 0 236 3451717   ACARLAR MAHALLESİ İsmail BOZEFE Tel: (236) 3132 1 56 - (236) 313 87 58 ALBAYRAK MAHALLESİ Yalçın SERTER Tel: (538) 819 13 22 ALTAY MAHALLESİ Yılmaz YENER Tel: (236) 314 26 39 - (537) 690 09 88 ATATÜRK MAHALLESİ Celal ÇETİN Tel: (532) 461 06 23 BOZKURT MAHALLESİ Hüsnü NİŞLİ Tel: (236) 312 97 63 - CUMHURİYET MAHALLESİ Zehra BAHÇECİ Tel: ERGENEKON MAHALLESİ Arif YAŞAR Tel: (236) 314 45 33 - (538) 333 74 48 İSTİKLAL MAHALLESİ Özcan ÖZÇAMKAN Tel: (236) 313 10 27 İSTASYON MAHALLESİ Orhan KAYA KURTULUŞ MAHALLESİ İ.Hakkı İBİLİ Tel: (236) 312 08 98 MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ Mehmet TEMEL Tel: (530) 558 51 21 ÖZYURT MAHALLESİ Halil İlyas ÇAPRAZ Tel: (236) 313 64 94 - (236) 314 56 33 SELVİTEPE MAHALLESİ Sait KAYA Tel: (236) 314 08 98- (532) 381 87 90 SUBAŞI MAHALLESİ Necati PİSİL Tel: (236) 314 25 80 -  (533) 721 98 15 ŞEHİTLER MAHALLESİ Eşref BAŞARAN Tel: (236) 313 82 74- (535) 9541291 TURAN MAHALLESİ Avni GÜREL Tel: (236) 314 91 10 TURGUTLAR MAHALLESİ Tekin ÖZTÜRK Tel: (236) 313 34 96 YILMAZLAR MAHALLESİ Şenel AYDOĞMUŞ Tel: (542) 307 38 38 YEDİ EYLÜL MAHALLESİ Deniz BEZEN Tel: (236) 312 52 88 YENİ MAHALLE Hüseyin ER Tel: (236) 313 37 50 - (539) 778 04 04 YİĞİTLER MAHALLESİ Veysel ÇAKIR Tel: (533) 493 62 00 YILDIRIM MAHALLESİ Ümit BAŞKURT Tel: (537) 263 85 12   Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte köyler de mahalleye dönüştürüldü. Bunu sonucunda Turgutlu’ya bağlı Urganlı ve Derbent beldeleri de köy statüsüne geçmiştir. Böylece Turgutlu’da 22 olan mahalle sayısı 61’e yükselmiştir. AKCAPINAR :  Muhtarı İletişim Nüfusu Hamza ÇALIK 0 236 3451717 881 Turgutlu'nun doğusunda, ilçeye 13 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Ahmetli İlçesi,  batısında Derbent, güneyinde Çıkrıkçı, kuzeyinde Yeniköy ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 180 haneden oluşmak­tadır.   AKKÖY: Muhtarı İletişim Nüfusu Ali TURGUT 0 236 3228038 71 Turgutlu'nun kuzeydoğusunda, ilçeye 20 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Ahmetli ilçesi, batısında Musacalı , güneyinde Urganlı Beldesi, kuzeyinde Saruhanlı ilçesi ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 35 haneden oluşmaktadır.                 AŞAĞIBOZKIR: Muhtarı İletişim Nüfusu Sebahattin ÖZAKGÜN 0 267 Turgutlu'nun güneyinde, ilçeye 6 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Bozkır , batısında Çepnibektaş , güneyinde Çatalköprü,  kuzeyinde Irlamaz köyleriyle komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 75 haneden oluşmaktadır.   AVŞAR: Muhtarı İletişim Nüfusu Mehmet KAHRIMAN 0 236 3256645 2353 Turgutlu'nun doğusunda, ilçeye 5 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Derbent Beldesi, batısında Turgutlu Merkez, güneyinde Dalbahçe ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.   AYVACIK:  Muhtarı İletişim Nüfusu Ramazan KANAT 0 236 3241158 249 Turgutlu'nun güneydoğusunda, ilçeye 22 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Karaoluk , batısında Bozkır, güneyinde Güney , kuzeyinde Kurudere ile komşudur. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 78 haneden oluşmaktadır.                         BAKTIRLI: Muhtarı İletişim Nüfusu Hüseyin OKUR   250 Turgutlu'nun güneydoğusunda, ilçeye 30 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Ahmetli ilçesi, batısında Sivrice Köyü bulunmaktadır. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 60 haneden oluşmaktadır.    BOZKIR: Muhtarı İletişim Nüfusu Yusuf AYDOĞMUŞ   131 Turgutlu'nun güneydoğusunda, ilçeye 9 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Ayvacık ve Kurudere , batısında Çatalköprü , güneyinde Gökgedik , kuzeyinde Aşağı bozkır köyleriyle komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 67 haneden oluşmaktadır.   ÇAMPINAR: Muhtarı İletişim  Nüfusu Kadir ŞAKAR 0 236 3213138 503 Turgutlu'nun kuzeyinde, ilçeye 16 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Musacalı , batısında İzzettin , güneyinde Turgutlu Merkez, kuzeyinde Saruhanlı ilçesi ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 120 hane­den oluşmaktadır.   ÇATALKÖPRÜ: Muhtarı İletişim  Nüfusu Mustafa DİNDAR 0 236 3231096 516 Turgutlu'nun güneyinde, ilçeye 10 km uzak­lıkta kurulmuştur. Doğusunda Bozkır , batısında Çepnibektaş, güneyin­de Gökgedik ve Kayrak, kuzeyinde Irlamaz ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 214 haneden oluşmaktadır   ÇEPNİBEKTAŞ:  Muhtarı İletişim  Nüfusu Şazi KAYA 0 236 3231251 510 Turgutlu'nun güneyinde, ilçeye 8 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Irlamaz ve Aşağıbozkır , batısında Çepnidere , güneyinde Çatalköprü ve Gökgedik , kuzeyinde Turgutlu Merkez ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hay­vancılığa dayalıdır. 122 haneden oluşmaktadır.   ÇEPNİDERE: Muhtarı İletişim  Nüfusu Tayfun GİRGİN   1440 Turgutlu'nun kuzeybatısında, ilçeye 5 km uzaklıkla kurulmuştur. Doğusunda Turgutlu Merkez ve Irlamaz, güneyinde İzmir İli, Kuzeyinde Turgutlu Merkez ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 320 haneden oluşmaktadır.   ÇIKRIKÇI: Muhtarı İletişim  Nüfusu Ömer ERYILMAZ 0 236 3261065 937 Turgutlu'nun doğusunda, ilçeye 12 km uzaklıkta kurulmuş bir köydür. Doğusunda Ahmetli ilçesi, batısında Kurudere ve Sivrice, güneyinde Kurudere ve Sivrice ile kuzeyinde Akçapınar ve Derbent  ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyümüz 276 haneden oluşmaktadır.   DAĞYENİKÖY:  Muhtarı İletişim  Nüfusu Ali AKSOY   206 Turgutlu'nun güneydoğusunda, ilçeye 23 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Güney , batısında Kayrak , güneyinde Dağmarmara  ile komşudur. Geçim kaynağı tarım vehayvancılığa dayalıdır. 70 haneden oluşmaktadır.   DALBAHCE:  Muhtarı İletişim Nüfusu Sabit ÖZDEMİR   838 Turgutlu'nun güneydoğusunda, ilçeye 7 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Çık­rıkçı , batısında Os­mancık , güneyinde Bozkır, kuzeyinde Avşar ile komşu­dur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 340 haneden oluşmaktadır.   GÖKGEDİK: Muhtarı İletişim Nüfusu Hüseyin GAYGISIZ   268 Turgutlu'nun güneyinde, ilçeye 11 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Kayrak ve Bozkır , Batısında İzmir İli. Kuzeyinde Çatalköprü köyleriyle komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 70 haneden oluşmaktadır.   GÜNEY: Muhtarı İletişim  Nüfusu Musa GÜNEL   299 Turgutlu'nun güneydoğusunda, ilçeye 22 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Kurudere , batısında Bozkır , güneyinde Dağyeniköy ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 100 haneden oluşmaktadır.   HACIİSALAR: Muhtarı İletişim Nüfusu Ali ACAR     Turgutlu'nun güneydoğusunda, ilçeye 29 km uzaklıkla kurulmuştur. Doğusunda Kuşlar, batısında Yunusdere , güneyinde Kabaçınar Köyü, kuzeyinde Dağyeniköy ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.  130 haneden oluşmaktadır.   IRLAMAZ:  Muhtarı İletişim  Nüfusu Ali AKMAN 0 236 3291048 501 Turgutlu'nun güneyinde, ilçeye 4 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Yaykın , batısında Çepnidere , güneyinde Çepinibektaş Köyü. Kuzeyinde Turgutlu Merkez ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.  141 haneden oluşmaktadır.   İZZETTİN:  Muhtarı İletişim  Nüfusu Mevlüt ÜLGÜR   626 Turgutlu'nun kuzeyinde, ilçeye 12 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Çampınar , batısında Sinirli , güneyinde Turgutlu İlçe Merkezi, kuzeyinde Yakuplar ve Temrek köyleriyle komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.  151 haneden oluşmaktadır.   KABAÇINAR: Muhtarı İletişim  Nüfusu Üzeyir ÖZDEMİR 0 236 3357087 317 Turgutlu'nun güneydoğusunda, ilçeye 31 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Karaköy, batısında Ören , güneyinde İz­mir İli, kuzeyinde Hacıisalar köyleriyle komşu­dur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa da­yalıdır.  97 haneden oluşmaktadır.   KARAKÖY:  Muhtarı İletişim  Nüfusu     364 Turgutlu'nun güney­doğusunda, ilçeye 32 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusun­da İzmir, batısında Kabaçınar , ku­zeyinde Kuşlar köyle­riyle komşudur. Ge­çim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalı­dır.  140 haneden oluşmaktadır.   KARAOLUK: Muhtarı İletişim Nüfusu Mustafa GÖRGÜLÜ   191 Turgutlu’nun güneydoğusunda, ilçeye 20km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusun­da Sivrice , batısında Ayvacık , ku­zeyinde Kurudere köyleriyle komşudur. Ge­çim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.  67 haneden oluşmaktadır. KAYRAK:  Muhtarı İletişim  Nüfusu İhsan DİNDAR   431 Turgutlu'nun güneyinde, ilçeye 12 km uzak­lıkta kurulmuştur. Doğusunda Dağyeniköy, batısında İzmir ili, kuzeyinde Gökgedik köyleriyle komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 133 haneden oluş­maktadır.   KURUDERE: Muhtarı İletişim  Nüfusu Selami ÖZCAN   265 Turgutlu'nun güneydoğusunda, ilçeye 15 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Karaoluk , batısında Dalbahçe , güneyinde Ayvacık Köyü, kuzeyinde Çıkrıkçı ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.  87 haneden oluş­maktadır.   KUŞLAR: Muhtarı İletişim  Nüfusu Mehmet YAŞAR   401 Turgutlu'nun güneydoğusunda, ilçeye 30 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda İzmir, batısında Hacıisalar , güneyinde Kabaçınar ve Karaköy, kuzeyinde Dağyeniköy ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.  143 hane­den oluşmaktadır   MUSACALI:  Muhtarı İletişim  Nüfusu İbrahim ACAR 0 832 Turgutlu'nun kuzeydoğusunda, İlçeye 17 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Akköy, batısında Çampınar, güneyinde Sarıbey  ve kuzeyinde Saruhanlı ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hay­vancılığa dayalıdır.  380 haneden oluşmak­tadır.   MUSALAR YENİKÖY:  Muhtarı İletişim  Nüfusu Yıldıray AKTAŞ 0 350 Turgutlu'nun kuzeybatısında, ilçeye 20 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda İzzettin ve Yakuplar, batısında Saruhanlı ve güneyinde Sinirli, köyleriyle komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.  125 haneden oluşmaktadır.   OSMANCIK: Muhtarı İletişim  Nüfusu Salim ÇETİN 0 236 3231076 234 Turgutlu'nun güneyinde, ilçeye 7 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Dalbahçe , batısında Yaykın , güneyinde Bozkır , kuzeyinde Turgutlu Merkez ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hay­vancılığa dayalıdır. 97 haneden oluşmaktadır.   ÖREN:  Muhtarı İletişim  Nüfusu Selehattin BEKCAN 0 506 Turgutlu'nun güneydoğusunda, ilçeye 31 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Kabaçınar , batısında İzmir ili, kuzeyinde Yunusdere köyleriyle komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yolları asfalt elektrik, su ve telefon mevcuttur. 185 haneden oluşmaktadır.   SARIBEY:  Muhtarı İletişim  Nüfusu Mustafa DEMİR 0 536 Turgutlu'nun doğusunda, ilçeye 11 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Urganlı , batısında Turgutlu Merkez, güneyinde Avşar ve Derbent, kuzeyinde Musulcalı köyleriyle komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 200 haneden oluşmaktadır.     SİNİRLİ:  Muhtarı İletişim  Nüfusu Hasan ERBAY 0 422 Turgutlu'nun kuzeyinde, ilçeye 20 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda İzzettin ve Yakuplar , batısında Saruhanlı ilçesi, güneyinde Turgutlu Merkez, kuzeyinde M.Yeniköy ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.  175 haneden oluşmaktadır.   SİVRİCE:  Muhtarı İletişim  Nüfusu Mehmet ATA 0 236 3261219 149 Turgutlu'nun güneydoğusunda, ilçeye 19 km uzaklıkta bulunmaktadır. Doğusunda Ahmetli ilçesi, batısında Karaoluk , güneyinde Baktırlı ve Ayvacık Köyleri, kuzeyinde; Çıkrıkçı ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.  36 haneden oluşmaktadır.   TEMREK: Muhtarı İletişim  Nüfusu Halil GÖK 0 63 Turgutlu'nun kuzeyinde, ilçeye 17 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Ahmetli İlçesi, batısında Yakuplar, güneyinde İzzettin Köyü, kuzeyinde Yakuplar ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hay­vancılığa dayalıdır. 40 haneden oluşmaktadır.   YAKUPLAR:  Muhtarı İletişim Nüfusu Mehmet ERBEY 0 192 Turgutlu'nun kuzeyinde, ilçeye 16 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Temrek , batısında M.Yeniköy ve Sinirli ile  güneyinde İzzettin , kuzeyinde Saruhanlı ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.  50 haneden oluşmaktadır.   YAYLA:  Muhtarı İletişim Nüfusu Mehmet ERDİK 0 236 3291111 184 Turgutlu'nun güneyinde, İlçeye 6 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Osmancık , batısında Irlamaz , güneyinde Bozkır , kuzeyinde Turgutlu Merkez ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.  72 haneden oluşmaktadır.   YENİKOY:  Muhtarı İletişim  Nüfusu Mehmet ÖZTÜRK 0 236 3451431 439 Turgutlu'nun doğusunda, İlçeye 15 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Ahmetli İlçesi, batısında Derbent , güneyinde Akçapınar, kuzeyinde Urganlı Kasabası ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. YUNUSDERE: Muhtarı İletişim Nüfusu Necati YAŞAR 0 206 Turgutlu'nun güneyinde, İlçeye 30 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Kabaçınar ve Kuşlar Köyleri, batısında İzmir İli, güneyinde Ören , kuzeyinde Hacıisalar ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.  59 haneden oluşmaktadır.   YAYKIN: Turgutlu'nun güneyinde, ilçeye 6 km uzaklıkta kurulmuştur. Doğusunda Osmancık Köyü, batısında Irlamaz , güneyinde Bozkır , kuzeyinde Turgutlu Merkez ile komşudur. Geçim kaynağı tarım ve hay­vancılığa dayalıdır. Yolları asfalt elektrik, su ve telefon mevcuttur. 72 haneden oluşmaktadır.  
Eğitim İstatistikleri 2012-2013  ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ SAYILARI   ERKEK KIZ TOPLAM 9.SINIF 1511 1353 2864 10.SINIF 1143 1026 2169 11.SINIF 962 984 1946 12.SINIF 855 911 1766 GENEL TOPLAM 4471 4274 8745   2012-2013  ORTAOKUL ÖĞRENCİ SAYILARI   ERKEK KIZ TOPLAM 5.SINIF 1088 1024 2112 6.SINIF 1308 1195 2503 7.SINIF 1230 1174 2404 8.SINIF 1253 1158 2411 GENEL TOPLAM 4879 4551 9430   2012-2013  İLKOKUL ÖĞRENCİ SAYILARI   ERKEK KIZ TOPLAM 1.SINIF 1648 1557 3205 2.SINIF 1166 1054 2220 3.SINIF 1163 1049 2212 4.SINIF 1123 1065 2188 GENEL TOPLAM 5100 4725 9825   2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMEN BİLGİLERİ   OKUL TÜRÜ ERKEK BAYAN TOPLAM ORTAÖĞRETİM OKULLARI 318 194 512 MERKEZ ORTAOKULLARI 181 182 363 MERKEZ İLKOKULLARI 142 196 358 KÖY ORTAOKULLARI 35 41 76 KÖY İLKOKULLARI 27 50 78 BİRLEŞTİRİLMİŞ  SINIF İ.O. 2 6 8 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 14 2 16 HALK EĞİTİM 1 4 5 BAĞIMSIZ ANAOKULLARI 0 17 17 F.GÜREL EĞT.UYG.OK VE İŞ EĞT.MERK. 20 23 43 GENEL TOPLAM 740 716 1456   2011-2012 ÖZEL OKULLAR GENEL BİLGİLERİ   EĞİTİM KADEMESİ Kurum Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Derslik Sayısı Derslik Başı Öğrenci Şube Sayısı Şube Başı Öğrenci Bağımsız Anaokulu 2 77 8 10 8 7 11 Anasınıfı(Özel Kocatürk İlköğretim Okulunda 1 anasınıfı) - 49 6 - - 2 25 İlköğretim 2 863 77 48 18 43 20 Anadolu Lisesi 2 410 41 26 15 26 15 Lise 1 108 4 8 14 8 14 TOPLAM 6 1507 136 92 16 86 17   NOT: ÖZEL RABİA HATUN LİSESİ, ÖZEL RABİA HATUN ANADOLU LİSESİ BÜNYESİNDE EĞİTİM VERMEKTEDİR.     TAŞIMALI EĞİTİM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM TAŞIMALI BİLGİ FORMU   OKUL SAYISI YERLEŞİM BİRİM TAŞINAN ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM YEMEK GÜNLÜK VERİLEN YEMEK BEDELİ ÖĞRENCİ   KIZ ERKEK SAYISI   11 31 120 119 239 239 2,27   2011-2012 ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM TAŞIMALI BİLGİ FORMU   TAŞIMA MERKEZİ  TOPLAM  TAŞINAN YERLEŞİM BİRİMİ TAŞINAN ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM YEMEK VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISI GÜNLÜK YEMEK BEDELİ       KIZ ERKEK   8 25 405 411 816 816   1,27     BİTİRİLEN OKULA GÖRE NÜFUS Yaş Grubu Cinsiyet Okuma Yazma Bilmeyen Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen İlkokul Mezunu İlköğretim Mezunu Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu Lise veya Dengi Okul Mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek Lisans Mezunu Doktora Mezunu Bilinmeyen Toplam 6-13 Erkek - 7.781 - 161 - - - - - 17 7.959   Kadın - 7.240 - 169 - - - - - 7 7.416 14-17 Erkek 7 359 - 3.723 - 15 - - - 15 4.119   Kadın 25 380 - 3.402 - 18 - - - 16 3.841 18-21 Erkek 20 210 - 1.233 - 1.629 32 - - 85 3.209   Kadın 92 313 - 1.349 - 1.827 37   - 164 3.782 22-24 Erkek 22 124 188 630 - 1.265 272 4 - 306 2.811   Kadın 111 176 421 674 - 1.197 316 1 - 162 3.058 25-29 Erkek 63 149 1.298 795 324 1.557 663 16 2 516 5.383   Kadın 192 205 1.924 566 211 1.275 583 24   2 165 5.147 30-34 Erkek 46 82 1.744 676 361 1.296 661 43 6 113 5.028   Kadın 177 155 2.334 477 237 944 528 28 3 104 4.987 35-39 Erkek 33 60 1.701 743 405 877 582 19 6 71 4.497   Kadın 169 206 2.210 509 282 651 317 15 7 76 4.442 40-44 Erkek 35 51 1.526 574 374 651 419 35 8 37 3.809   Kadın 189 176 1.960 406 220 465 234 13 6 60 3.729 45-49 Erkek 56 77 1.777 600 352 614 352 25 10 45 3.908   Kadın 323 219 2.242 278 192 454 154 6 3 71 3.942 50-54 Erkek 75 82 1.918 252 250 415 333 13 8 58 3.404   Kadın 385 262 1.844 116 98 237 169 5 - 74 3.190 55-59 Erkek 95 121 1.781 140 202 257 341 21 1 67 3.026   Kadın 529 303 1.616 54 65 133 134 5 1 77 2.917 60-64 Erkek 96 113 1.302 46 127 135 160 6 3 49 2.037   Kadın 557 264 944 21 32 55 54 2 - 71 2.000 65+ Erkek 549 483 1.896 31 143 199 135 1 1 116 3.554   Kadın 2.308 722 1.519 11 72 67 41 1 2 177 4.920   TOPLAM 6.154 20.313 32.145 17.735 3.947 16.233 6.517 283 69 2.719 106.115  
TURGUTLU NÜFUSU TURGUTLU’DA NÜFUS  VE  YERLEŞME   Turgutlu, Manisa’ya en yakın ilçe olması, İzmir’e 30 dakikalık bir mesafede olması,E-96(Ankara-İzmir) karayolunun ilçe merkezinden geçmesi ve son derece verimli tarımsal bir araziye sahip olması gibi nedenlerle hızla gelişmeye devam etmektedir.Bu özellikler nedeniyle sürekli göç alan bir merkez durumundadır. Özellikle 1990 yılından itibaren  sürekli ve yüksek oranlarda göç almıştır. HARİTA KAYNAK:VAHAP TECİM         Turgutlu nüfusu (2014) :150.460 Nüfusun, 74.270’i  (%50,14) erkek, 73.860’i (%49,86 )kadından oluşmaktadır.   2013 Turgutlu Nüfusu Erkek Kadın Toplam 74.270 73.860 148.130 %50,14 %49,86   Toplam 74.270 73.860 148.130   YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS Yaş grubu Toplam Erkek Kadın '0-4' 11.712 5.993 5.719 '5-9' 11.497 5.918 5.579 '10-14' 11.524 5.956 5.568 '15-19' 12.000 6.302 5.698 '20-24' 10.725 5.271 5.454 '25-29' 11.809 5.914 5.895 '30-34' 12.616 6.373 6.243 '35-39' 11.414 5.696 5.718 '40-44' 10.229 5.149 5.080 '45-49' 9.552 4.880 4.672 '50-54' 9.245 4.636 4.609 '55-59' 7.743 3.953 3.790 '60-64' 6.075 3.053 3.022 '65-69' 4.255 2.055 2.200 '70-74' 2.976 1.320 1.656 '75-79' 2.294 942 1.352 '80-84' 1.632 623 1.009 '85-89' 648 184 464 '90+' 184 52 132 Toplam 148.130 74.270 73.860   YILLARA GÖRE TURGUTLU NÜFUS DEĞİŞİMİ Yıl Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus 2013 74.270 73.860 148.130 2012 73.224 72.863 146.087 2011 71.994 71.996 143.990 2010 70.855 71.107 141.962 2009 70.438 70.315 140.753 2008 70.135 69.762 139.897 2007 68.241 67.589 135.830   MAHALLELERE GÖRE  NÜFUS Yıl Mahalle Adı Mahalle Nüfusu 2013 Cumhuriyet 14.226 2013 Selvilitepe 10.326 2013 Atatürk 10.087 2013 Şehitler 9.144 2013 Yedi Eylül 8.659 2013 Mustafa Kemal 7.100 2013 Yıldırım 6.782 2013 Ergenekon 6.168 2013 Acarlar 5.637 2013 İstasyonaltı 5.621 2013 Yılmazlar 5.338 2013 Altay 5.315 2013 Subaşı 4.818 2013 Urganlı 4.795 2013 Albayrak 4.182 2013 Turan 4.113 2013 İstiklal 3.331 2013 Turgutlar 3.074 2013 Yeni 2.880 2013 Bozkurt 2.596 2013 Avşar 2.437 2013 Derbent 2.084 2013 Yiğitler 1.933 2013 Kurtuluş 1.871 2013 Özyurt 1.713 2013 Çepnidere 1.401 2013 Çıkrıkçı 898 2013 Dalbahçe 807 2013 Akçapınar 780 2013 Musacalı 673 2013 İzzettin 590 2013 Irlamaz 524 2013 Çatalköprü 503 2013 Ören 481 2013 Çepnibektaş 477 2013 Kayrak 439 2013 Çampınar 438 2013 Sarıbey 409 2013 Kuşlar 400 2013 Hacıisalar 390 2013 Yeniköy 375 2013 Karaköy 329 2013 Musalaryeniköy 312 2013 Sinirli 309 2013 Kabaçınar 299 2013 Güney 279 2013 Aşağıbozkır 259 2013 Ayvacık 253 2013 Gökgedik 244 2013 Baktırlı 241 2013 Kurudere 232 2013 Osmancık 214 2013 Yunusdere 201 2013 Yayla 196 2013 Dağyeniköy 188 2013 Karaoluk 181 2013 Yakuplar 179 2013 Sivrice 130 2013 Bozkır 123 2013 Akköy 81 2013 Temrek 65   MEDENİ DURUM, CİNSİYET VE YAŞ GRUBUNA GÖRE Yaş grubu Cinsiyet Hiç evlenmedi Evli Boşandı Eşi öldü Toplam 15-19 Erkek 6.259 34 1   6.294   Kadın 5.195 481 12   5.688 20-24 Erkek 4.500 734 25   5.259   Kadın 2.685 2.682 67 6 5.440 25-29 Erkek 2.595 3.222 88 1 5.906   Kadın 953 4.680 215 25 5.873 30-34 Erkek 1.098 5.078 191 2 6.369   Kadın 425 5.415 352 38 6.230 35-39 Erkek 525 4.901 251 9 5.686   Kadın 294 5.007 338 70 5.709 40-44 Erkek 264 4.584 281 12 5.141   Kadın 238 4.397 303 135 5.073 45-49 Erkek 195 4.385 274 22 4.876   Kadın 150 4.042 225 250 4.667 50-54 Erkek 137 4.230 216 47 4.630   Kadın 137 3.827 207 433 4.604 55-59 Erkek 114 3.601 170 66 3.951   Kadın 85 2.918 167 619 3.789 60-64 Erkek 69 2.795 96 92 3.052   Kadın 71 2.080 112 759 3.022 65+ Erkek 91 4.192 153 736 5.172   Kadın 145 2.521 177 3.965 6.808   Toplam 26.225 75.806 3.921 7.287 113.239   NÜFUSA KAYITLI OLUNAN İL AÇISINDAN NÜFUS   Nüfusa kayıtlı olunan il İkamet edilen ilçe     Turgutlu   Adana 187   Adıyaman 118   Afyonkarahisar 2.180   Ağrı 1.253   Amasya 196   Ankara 278   Antalya 244   Artvin 68   Aydın 516   Balıkesir 622   Bilecik 49   Bingöl 1.248   Bitlis 2.710   Bolu 37   Burdur 71   Bursa 174   Çanakkale 183   Çankırı 46   Çorum 154   Denizli 534   Diyarbakır 1.343   Edirne 58   Elazığ 221   Erzincan 157   Erzurum 3.212   Eskişehir 215   Gaziantep 160   Giresun 135   Gümüşhane 265   Hakkari 12   Hatay 90   Isparta 179   Mersin 119   İstanbul 190   İzmir 4.669   Kars 1.730   Kastamonu 49   Kayseri 344   Kırklareli 42   Kırşehir 116   Kocaeli 52   Konya 2.540   Kütahya 3.127   Malatya 220   Manisa 93.895   Kahramanmaraş 175   Mardin 5.342   Muğla 181   Muş 2.200   Nevşehir 125   Niğde 365   Ordu 77   Rize 557   Sakarya 48   Samsun 198   Siirt 3.140   Sinop 63   Sivas 890   Tekirdağ 40   Tokat 248   Trabzon 227   Tunceli 241   Şanlıurfa 414   Uşak 3.224   Van 431   Yozgat 189   Zonguldak 43   Aksaray 214   Bayburt 184   Karaman 87   Kırıkkale 68   Batman 1.879   Şırnak 410   Bartın 20   Ardahan 130   Iğdır 2.359   Yalova 25   Karabük 44   Kilis 30   Osmaniye 62   Düzce 20   Yabancılar dahil değildir.      
Okullarımız   KURUM  ADI Adres Telefon AKÇAPINAR İSMAİL TÜRK İLKOKULU Akçapınar Köyü Turgutlu - Manisa 345 16 27 AKÇAPINAR İSMAİL TÜRK ORTAOKULU Akçapınar Mahallesi 345 16 27 ARİF CANPOYRAZ İLKOKULU ERGENEKON MH. FATİH CADDESİ NO:9 TURGUTLU MANİSA 312 99 42 ARİF CANPOYRAZ ORTAOKULU Ergenekon Mah.Fatih Cad. No:9 Turgutlu 312 99 42 ATATÜRK İLKOKULU 7 EYLÜL MAH.ŞEHİT ER SEZAİ ZORLUBAŞ S. NO:1 TURGUTLU 313 48 28 AVŞAR ORTAOKULU AVŞAR KÖYÜ TURGUTLU-MANİSA 325 60 26 BESİME ELAGÖZ ANADOLU LİSESİ ERGENEKON MAH. AZİZİYE CADDE NO:2 PK:45400 TURGUTLU 313 28 27 CUMHURİYET İLKOKULU CUMHURİYET MAH.BARBAROS SOK.NO:1 TURGUTLU/MANİSA 313 10 97 ÇAMPINAR İLKOKULU     ÇATALKÖPRÜ İLKOKULU Çatalköprü Köyü Turgutlu - Manisa 323 13 78 ÇATALKÖPRÜ ORTAOKULU ÇATALKÖPRÜ KÖYÜ TURGUTLU 323 13 78 ÇEPNİ BEKTAŞ İLKOKULU Çepnibektaş Köyü Turgutlu/Manisa   ÇEPNİDERE İLKOKULU Çepnidere Köyü Turgutlu - Manisa 331 20 08 ÇEPNİDERE ORTAOKULU ÇEPNİDERE KÖYÜ 331 20 08 ÇIKRIKÇI YAŞAR KAZİMET AYBARS İLKOKULU ÇIKKRIKÇI YAŞAR KAZİMET AYBARS İLKOKULU TURGUTLU 326 10 34 ÇIKRIKÇI YAŞAR KAZİMET AYBARS ORTAOKULU ÇIKRIKÇI KÖYÜ TURGUTLU/MANİSA 326 10 34 DAĞMARMARA NİYAZİ ÜZMEZ İLKOKULU Kuşlar Köyü Turgutlu - Manisa 335 72 20 DAĞMARMARA NİYAZİ ÜZMEZ ORTAOKULU Kuşlar Köyü Turgutlu-Manisa 335 72 20 DALBAHCE İLKOKULU Dalbahçe Köyü Turgutlu/Manisa 325 63 91 DERBENT ORTAOKULU Derbent Kasabası TURGUTLU/MANİSA 325 62 00 DERBENT SABİHA ERTURGUT İLKOKULU Derbent Mah.Battalgazi Cad.No:31 TURGUTLU MANİSA 325 62 00 DR. HÜSEYİN ORHAN ORTAOKULU Mustafa Kemal Mh.Niğbolu sk.No:39 314 48 11 DR.HÜSEYİN ORHAN İLKOKULU Mustafa Kemal Mah.Niğbolu Sk.No:39 314 48 11 FİRDEVS GÜREL ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ (OKULU) YILDIRIM MAHALLESİ YAN SOKAK 2/A TURGUTLU 314 23 97 FİRDEVS GÜREL ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ I. KADEME YILDIRIM MH.YAN SK. NO:2/A 314 23 97 FİRDEVS GÜREL ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ II. KADEME     GAZİ ORTAOKULU CUMHURİYET MAH. DEMİREL SK. NO:4 TURGUTLU/MANİSA 313 21 28 HALİL KALE FEN LİSESİ SUBAŞI MAH. SEYFİ DEMİRSOY SOKAK NO:45 PK:45400 TURGUTLU 312 63 60 HALK EĞİTİM MERKEZİ Cumhuriyet Mh. Akçakmlak Yolu No:59 Turgutlu/Manisa 313 10 41 HASAN FERDİ TURGUTLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ACARLAR MAH. ATATÜRK BULVARI NO:283 PK:45410 TURGUTLU 313 10 75 HASAN FERDİ TURGUTLU ORTAOKULU YENİ MAHALLE SON SOKAK NO:75 312 20 05 HASAN ÜZMEZ ORTAOKULU SELVİLİTEPE MAH.ÖNDER SK.NO:1 314 54 54 HİLMİ PEKCAN İLKOKULU SELVİLİTEPE M. DOLUNAY S. NO:24 TURGUTLU-MANİSA 313 47 99 IRLAMAZ REFİK PINAR İLKOKULU Irlamaz Mahallesi Turgutlu/Manisa 329 10 33 IRLAMAZ REFİK PINAR ORTAOKULU IRLAMAZ MAHALLESİ TURGUTLU MANİSA 329 10 33 İHSAN ERTURGUT İLKOKULU BOZKURT M.SART S. NO:63 312 47 09 İHSAN ERTURGUT ORTAOKULU Bozkurt mah.Sart sok.No:63 313 11 07 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YEDİEYLÜL MAHALLESİ DEMİRCİLER SOKAK NO: 28 TURGUTLU 313 22 46 İNCİ ÜZMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ALBAYRAK MAH. SART SOKAK NO:2 PK:45400 TURGUTLU/MANİSA 312 00 00 İZZETTİN 75. YIL ORTAOKULU İzzettin Köyü/Turgutlu 321 30 63 İZZETTİN 75.YIL İLKOKULU İZZETTİN KÖYÜ 321 30 63 KABAÇINAR İLKOKULU Kabaçınar Köyü Turgutlu/Manisa 335 73 00 KAMİL SEMİZLER İLKOKULU Yeni Mh. Göçmen Sk. No:71 Turgutlu/Manisa 313 17 73 MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU 7 Eylül Mah.Kervanyolu.Tukaş karşısı Turgutlu/MANİSA 313 84 29 MEHMET ALTAN ANAOKULU Yıldırım Mh. Atatürk Bulvarı No:14/1 312 10 25 MEHMET GÜREL İLKOKULU İstasyonaltı Mah. Kervanyolu NO:2/1 TURGUTLU - MANİSA 313 12 67 MEHMET GÜREL ORTAOKULU İstasyonaltı Mahallesi Kervanyolu Sokak No:2 TURGUTLU 313 12 67 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Ergenekon Mh. Ahi Evran Cd. Turgutlu/Manisa 312 27 10 MUSACALI İLKOKULU Musacali Köyü Turgutlu - Manisa 322 81 31 MUSACALI ORTAOKULU Musacalı Köyü Turgutlu/ Manisa 322 81 31 NAMIK KEMAL İLKOKULU ÖZYURT M. PİYALEOĞLU C. NO:66 TURGUTLU - MANİSA 313 11 83 NİYAZİ ÜZMEZ ANADOLU LİSESİ İSTİKLAL MAH. ALTINTAŞ SOKAK NO:17 PK:45400 TURGUTLU 312 18 98 NİYAZİ ÜZMEZ İLKOKULU Yilmazlar M. Piyaleoğlu C. No:227 Turgutlu - Manisa 313 44 10 ORHAN POLAT YAĞCI İLKOKULU yedieylül mah.kutluk sok. no 1 314 16 79 ÖREN İLKOKULU Ören Köy Turgutlu/Manisa   ROTARY İLKOKULU ALBAYRAK MAH. ASKERİYE SOKAK NO:10 TURGUTLU 314 91 40 SAMİYE- NURİ SEVİL İLKOKULU Kurtuluş M. Şehit Oğuz Erbay Sk.1 Turgutlu - Manisa 313 27 77 SAMİYE-NURİ SEVİL ORTAOKULU Kurtuluş Mah.Hatuniye Sokak.No .7 Turgutlu - Manisa 312 11 44 SARIBEY DR.HÜSEYİN ORHAN İLKOKULU SARIBEYKÖYÜ 328 10 29 SENEM AKA ANADOLU LİSESİ ERGENEKON MAH. OSMAN GAZİ SOKAK NO:10 PK:45410 TURGUTLU/MANİSA 314 50 44 ŞADİ TURGUTLU ORTAOKULU Acarlar Mah. Canseven Sok. No:10 45400 Turgutlu / MANİSA 313 11 92 TEV-CEMİLE VE SAMİYE BAYAR İLKOKULU ŞEHİTLER MAH.PAPATYA SOK.NO:14 314 89 30 TOKİ-ŞEHİT KOMANDO ONBAŞI ÖMER BALKAN İLKOKULU Şehitler Mah. Yedieylül Yolu No:210 Turgutlu/MANİSA 314 10 45 TOKİ-ŞEHİT KOMANDO ONBAŞI ÖMER BALKAN ORTAOKULU Şehitler Mahallesi Yedieylül Yolu No:210 Turgutlu/MANİSA 314 10 45 TURGUTLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SELVİLİTEPE MAH. DURSUN SAVCI SOKAK NO:2 PK:45400 TURGUTLU 313 24 97 TURGUTLU ANADOLU LİSESİ ERGENEKON MAH. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CADDE NO:25/1 TURGUTLU 313 15 17 TURGUTLU ANAOKULU Bozkurt Mahallesi Limoncu Sk.No:21 TURGUTLU/MANİSA 314 00 70 TURGUTLU İMAM HATİP ORTAOKULU     TURGUTLU LİSESİ CUMHURİYET MAH. DEMİREL SOKAK NO:2 PK:45400 TURGUTLU/MANİSA 313 11 14 TURGUTLU MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YENİ MAH. SON SOKAK NO:75 PK:45410 TURGUTLU/MANİSA 314 16 45 TURGUTLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ŞEHİTLER MAH. YEDİEYLÜL YOLU CADDE NO:210 PK:45400 TURGUTLU 313 10 09 TURGUTLU ÖGRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU YEDİ EYLÜL M.ESKİ MANİSA YOLU TURGUTLU/MANİSA 312 23 53 TURGUTLU SELMAN IŞILAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KURTULUŞ MAH. BALKAN SOKAK NO:2 PK:45410 TURGUTLU/MANİSA 313 40 75 URGANLI ATATÜRK İLKOKULU Urganlı Mah. Uğur Sk. No:12 Turgutlu/Manisa 345 10 40 URGANLI BESİME IŞILDAK İLKOKULU Urganlı Mh. Gündeş Sk. No:1 Turgutlu-Manisa 345 10 32 URGANLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ URGANLI MAH. GÖKKAYA YOLU SOKAK NO:2 PK:45420 TURGUTLU/MANİSA 345 23 28 URGANLI 23 NİSAN ORTAOKULU İSTİKLAL M. KAVAK S. NO:5 URGANLI KSB./TURGUTLU - MANİSA 345 10 41 VİCDAN NECATİ PARILDAR İLKOKULU AVŞAR KÖYÜ TURGUTLU-MANİSA 325 65 40 YARBAY FEVZİ ELAGÖZ ANAOKULU ERGENEKON MH.FATİH CADDESİNO:7 314 67 13 ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SUBAŞI MAH. ÇAMLICA YOLU CADDE NO:1 PK:45400 TURGUTLU 313 11 88 19 MAYIS İLKOKULU YİLDİRİM M.ÖZYİĞİT S. NO:2 313 12 44 19 MAYIS ORTAOKULU   313 12 44 7 EYLÜL ORTAOKULU YEDİ EYLÜL MAH. ŞEHİT ER SEZAİ ZORLUBAŞ SOKAK NO:3 314 01 93                         ÖZEL KURUMLAR Kurum Adı Adres Telefon ÖZEL COŞKUNLAR ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ TURAN MAHALLESİ BALTACI MAHMUT YOLU NO:63 KAT:1-2-3 TURGUTLU / MANİSA (507) 648 32 50 ÖZEL GÜNDÜZALP ANADOLU LİSESİ SELVİLİTEPE MAH. GÜNDÜZALP SOKAK NO:1 PK:45410 TURGUTLU/MANİSA 313 85 55 ÖZEL GÜNDÜZALP ANAOKULU SELVİLİTEPE MEVKİİ ATATEPE YANI-TURGUTLU MANİSA 313 85 55 ÖZEL GÜNDÜZALP İLKOKULU SELVİLİTEPE MAH. GUNDUZALP SOK. NO:1 TURGUTLU-MANİSA 313 85 55 ÖZEL GÜNDÜZALP RABİA HATUN ANADOLU LİSESİ ERGENEKON MAH. M.TÜZEL GÖKYAYLA SOKAK NO:2/1 TURGUTLU/MANİSA 313 53 53 ÖZEL GÜNDÜZALP RABİA HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ERGENEKON MAH. M.TÜZEL GÖKYAYLA SOKAK NO:2/1 TURGUTLU/MANİSA 313 15 57 ÖZEL HIZLI GELİŞİM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ TURGUTLU ŞUBESİ CUMHURİYET MAH.DEMİREL SOK. NO:51TURGUTLU/MANİSA 314 47 65 ÖZEL KIZILATEŞ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU ATATÜRK BULVARI NO:153 TURGUTLU/MANİSA 312 19 74 ÖZEL KOCATÜRK İLKOKULU ANKARA ASVALTI AVŞAR KÖPRÜ ALTI TURGUTLU-MANİSA 325 64 66 ÖZEL KOCATÜRK ORTAOKULU ANKARA ASVALTI AVŞAR KÖPRÜ ALTI TURGUTLU-MANİSA 325 64 66 ÖZEL NİF KÖRFEZ DERSHANESİ TURAN MAH.URAY SOKAK N:3 KAT:ZEMİN-1-2-3 TURGUTLU/MANİSA 313 77 61 ÖZEL NİF KÖRFEZ DERSHANESİ ALTAY ŞUBESİ ALTAY MAHALLESİ PİYALEOĞLU CADDESİ GÜNEŞ SOKAK NO:1 KAT:ZEMİN-1-2-3-4 TURGUTLU/MANİSA 313 87 66 ÖZEL ÖBEK BOĞAZİÇİ DERSHANELERİ TURGUTLU ŞUBESİ ALTAY MAHALLESİ MANİFATURACILAR SOKAK NO:56 KAT 2-3-4 TURGUTLU/MANİSA 314 75 50 ÖZEL TEK ÇÖZÜM BİR DİLEK ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ SUBAŞI MAHALLESİ SON SOKAK NO:107/9-10 TURGUTLU/MANİSA 312 54 31 ÖZEL TURGUTLU ÇETİN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU ALTAY MAH.TÜTÜNCÜLER SOK. NO:9 TURGUTLU/MANİSA 313 16 81 ÖZEL TURGUTLU FİNAL DERGİSİ DERSHANESİ ALTAY MAH. DUMLUPINAR SOKAK NO:13 TURGUTLU/MANİSA 314 00 64 ÖZEL TURGUTLU GARANTİ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU ŞEHİTLER MAHALLESİ 7 EYLÜL YOLU NO:150/ A TURGUTLU/MANİSA 312 86 06 ÖZEL TURGUTLU HATEM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SUBAŞI MAH. İZMİR YOLU CADDE NO:60 PK:45400 TURGUTLU/MANİSA 314 06 00 ÖZEL TURGUTLU İLKADIM KURSU TURAN MAHALLESİ BALTACI MAHMUT YOLU NO:69 KAT:1-2-3 TURGUTLU MANİSA 314 35 90 ÖZEL TURGUTLU KAMPÜS YABANCI DİL KURSU CUMHURİYET MAHALLESİ TÜRKMEN YOLU NO:34/A TURGUTLU/MANİSA 314 88 77 ÖZEL TURGUTLU MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU CUMHURİYET MAHALLESİ OZAN SOKAK NO:3 KAT:1-2-3-5 TURGUTLU 314 16 06 ÖZEL TURGUTLU ÖZCAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:204/2-3 TURGUTLU-MANİSA 314 35 80 ÖZEL TURGUTLU Pİ ANALİTİK DERSHANESİ ALTAY MAH.ATATÜRK BULVARI KEÇECİLER SK.NO:20 TURGUTLU/MANİSA 312 85 80 ÖZEL TURGUTLU UĞUR DERSANESİ CUMHURİYET MAHALLESİ SAVAŞ SOKAK NO: 1 KAT:1-2-3-4 TURGUTLU/MANİSA 314 40 44 ÖZEL UÇAN BALON ANAOKULU ÖZYURT MAHALLESİ BÜLBÜL SOKAK NO:7 TURGUTLU/MANİSA 312 18 82 ÖZEL ZİRVE GÜNDÜZALP ORTAOKULU ERGENEKON MAHALLESİ İSMAİLCİK DERESİ SOKAK NO:48 TURGUTLU/MANİSA 313 13 95 ÖZELTURGUTLU EMPATİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ERGENEKON MAHALLESİ.HÜDAVENDİGAR SOKAK.NO:68 TURGUTLU/ MANİSA (506) 300 85 40 TURGUTLU ÖZEL BARAN KURSLARI TURAN MAHALLESİ.BALTACI MAHMUT YOLU.NO:75 KAT:3 TURGUTLU/MANİSA 313 82 58  
Turgutlu Kaymakamlığı Nazmi  GÜNLÜ Turgutlu Kaymakamı 29 Kasım 1964 tarihinde Mersin'de doğdu, ilk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1986 yılında Hatay Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Manisa - Sarıgöl, Ordu - Gürgentepe, Ağrı - Doğu Beyazıt, Malatya - Darende, Hatay -Erzin, Antalya - Kemer, İzmir - Çeşme İlçelerinde görev yaptı. 28.08.2009 tarihinden itibaren Turgutlu Kaymakamlığı görevini yürütmektedir. Gerek insani ilişkileri gerekse devlet adamı kişiliği ile çok sevilen ve saygı duyulan sayın kaymakamımız Nazmi GÜNLÜ evli ve bir kız çocuk babasıdır.   Adres: Cumhuriyet Mah. Akçakmak Yolu No:17 Turgutlu / MANİSA Telefon: 0 236 3132606 - 0 236 3131144 Faks: 0 236 3132962 Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. //  

Duyuru ve Etkinlikler

Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz    Turgutlu hakkında en güncel ve en geniş bilgi ve paylaşım sitesine hoşgeldiniz. Biz ye ulaşabilirsiniz. Elbetteki sitenin gelişebilmesi sizlerin katkıları ile sağlanabilecektir.  Bu nedenle forum ve diğer bölümlerimize çeşitli döküman ve diğer kaynaklarla katkıda bulunabilirsiniz. Üye girişi yaparak Medya Menüsü içerisinde bulunan sosyal ağlar ve ziyaretçi defteri aracılığı ile görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilir, konuların altında bulunan Yorum Yaz bölümünde yorumlarınızI paylaşabilir, forum sayfamızda açılan konulara görüş yazabilir veya yeni konu açabilirsiniz. Gördüğünüz eksik veya düzeltilmesi gereken konulara ilişkin olarak önerilerinizi bekliyoruz.
Serbest Kürsü Serbest kürsü sizlere ait yazıların yayınlanacağı özel bölümünüzdür. Hakaret, küfür, aşağılama vb. içeren, toplumsal hassasiyetleri zedeleyici nitelikteki yazılan yazı ve yorumların dışındaki göndermiş olduğunuz köşe yazılarını yayınlamaktan büyük bir keyif duyacağız. Yazmış olduğunuz köşe yazılarının sadece yazı sahibini bağlayacağını ve yasal talep gerektirdiği zaman yazı metnini ve IP adresini yasal kurumlara verileceğini bilginize sunmak isteriz. Lütfen yayınlanmasını istediğiniz yazının altına gerçek isminizi, sitemize giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adınızı ve e-posta adresinizi yazarak üst menüde MEDYA MENÜSÜ altında bulunan İLETİŞİM bölümünü kullanarak gönderiniz. Tüm bilgileri içermeyen yazılar yayınlanmayacaktır. Engin OK
‘Bir Varmış Çok Yokmuş’ 7 Ocak’ta Yeniden Sahnede ‘Bir Varmış Çok Yokmuş’ 7 Ocak’ta Yeniden Sahnede ‘Bir Varmış Çok Yokmuş’, son olarak 24 Aralık’ta sahnelenmiş ve izleyiciler salona sığmamışlardı. Bazı izleyicilerin yoğun ilgiden dolayı oyunu seyredememeleri nedeniyle oyunun sonunda yönetmen Alpay Erdoğmuş, oyunu yeniden sahneleyeceklerini ifade etmişti. ‘Bir Varmış Çok Yokmuş’ bugüne dek her sahnelenişinde oyuncuların başarılı performansları ile dikkat çekti. Oyun, Belediyemiz Tiyatro Topluluğu tarafından çarşamba akşamı saat 20:00’de Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda bir kez daha sahnelenecek. Ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyuna izleyiciler tarafından yine yoğun ilgi gösterileceği düşünülüyor.

Reklam alanı1

Site İçi Arama

Bilgi Kutusu

1878 Aydın vilayeti salnamesine göre Turgutlu'da o tarihte erkek nüfusu 9.959 ve hane sayısı 4.867'dir. Ayni tarihlerde 2 nahiyesi ve 33 köyü bulunmaktadır.

Forum Sayfamızdan Son Mesajlar

Daha Fazla Başlık »

Turgutlu'da Yetişenler

IMAGE
Ahmet AYER

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabibi Uzm. Dr.Ahmet AYER, 19.04.1965 yılında Turgutlu’da doğdu İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladı. 1983 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1986... Devamı...
IMAGE
Ali KUŞOĞLU

Arş. Gör.ALİ KUŞOĞLU Uzak yol Baş Müh. 1966 Ağustos ayında Manisa - Turgutlu'da doğdu. İlk-orta-lise öğrenimini Turgutlu'da tamamladı. 1989 Yılında İTÜ Denizcilik Yüksek Okulunu bitirdi. 1989 – 93 yılları arasında D.B. Deniz... Devamı...
Ali SÖZMEN

Dr.Ali SÖZMEN Uzun yıllar Turgutlu’da doktorluk yapmıştır. Ud ve tambur sanatçısıdır. TRT repartuvarında yer alan eserleri bulunmaktadır. Devamı...
Ayhan ALTINKUŞLAR

Prof.Dr.AYHAN ALTINKUŞLAR Arsevenler Derneğinde uzun yıllar koro şefliği yapmıştır. İlahi ve Türk Müziği besteleri bulunmaktadır. Aynı zamanda iyi bir Hattat olarak tanınmıştır. Turgutlu'da ilk Mehteran takımının kuruluşunda... Devamı...
IMAGE
Ayşegül YEŞİLNİL

Ayşegül Yeşilnil Caz Sanatçısı 1959 yılında Turgutlu'da doğdu. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Tekstil Tasarımı Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. Okul dönemindeki resim eğitimini... Devamı...
IMAGE
Azem AKILLI

Prof. Azem AKILLI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Bölüm Telefonu: 4001-126 Muay. 4643138 e-Posta: azem.akilli@ege.edu.tr Devamı...
IMAGE
Bülent POLAT

BÜLENT POLAT Sinema Sanatçısı 11.06.1957 tarihinde Turgutlu’da doğdu. İlk-orta-lise eğitimini Turgutlu'da tamamladı. Üniversite eğitimini Almanya Münih Film - TV Üniversitesinde gördü. 1984 Ayna Gazetesi sinema birincisi seçildi.... Devamı...
IMAGE
Bülent SAVUR

3 Temmuz 1962 tarihinde Manisa ili Turgutlu İlçesi, Urganlı Beldesinde doğdu. İlkokulu İzmir’de, ortaokulu Turgutlu-Urganlı’da, liseyi Afyonkarahisar’da bitirdi. 1980 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk... Devamı...
IMAGE
Cenk DEMİRDÖVER

Adı Soyadı:   Cenk DEMİRDÖVER Doğum yeri:   Turgutlu-MANİSA Doğum Tarihi: 03.Mart.1970 Medeni Durumu:   Bekar   EĞİTİM 1977-1981:  Turgutlu Cumhuriyet İlkokulu 1981-1985:  A.Ö.D. İzmir Tevfik... Devamı...
IMAGE
Erdem ÖZKARA

Prof.Dr. Erdem ÖZKARA Manisa Turgutlu’da doğmuş, burada ilk ve orta öğrenimini bitirerek, 1985–1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üniversite öğrenimini tamamlamış ve Tıp Doktoru unvanını almıştır.... Devamı...
IMAGE
Erdinç KANIMTÜRK

Prof. Tbp. Tuğa.Erdinç KANIMTÜRK 1934 yılında Turgutlu’da doğdu. 1953 yılında askeri öğrenci olarak girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1959 yılında mezun oldu. Kıta tabipliği görevinden sonra Gülhane’de K.B.B.... Devamı...
IMAGE
Erol ÇANKAYA

Dr. Erol ÇANKAYA 1953 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğdu.Turgutlu Lisesi’ni (1973), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “İktisat ve Maliye” bölümünü bitirdi (1979). Aynı fakültede “Siyaset Bilimi”... Devamı...
IMAGE
Fikret KÜPELİ

Orgeneral FİKRET KÜPELI 1932 yılında Turgutlu'da doğdu. İlkokulu Turgutlu Cumhuriyet Okulunda tamamladı. Ortaokulun birinci sınıfını, Turgutlu Ortaokulunda okuduktan sonra Askeri Okul imtihanını kazanarak Konya'daki Askeri Ortaokula... Devamı...
IMAGE
Gülden ÖNAL

09.02.1941 yılında Manisa Turgutlu'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1964 yılında bitirdikten sonra, aynı fakültenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kürsüsü'nde 1973 yılına kadar başasistan olarak çalıştı.... Devamı...
IMAGE
KEPÇEÇİK OYUNU

KEPÇEÇİK OYUNU Oyunu Derleyen: İbrahim ŞAN    Turgutlu ve köylerinde 100 yıllardan beri oynanan ve bilinen bir oyundur. Genelde kurak giden yıllarda Ekim-Kasım-Nisan-Mayıs aylarında. 18 yaşına kadar aklı eren mahallenin... Devamı...
Okullarımız

  KURUM  ADI Adres Telefon AKÇAPINAR İSMAİL TÜRK İLKOKULU Akçapınar Köyü Turgutlu - Manisa 345 16 27 AKÇAPINAR İSMAİL TÜRK ORTAOKULU Akçapınar Mahallesi 345 16 27 ARİF CANPOYRAZ İLKOKULU ERGENEKON MH. FATİH CADDESİ NO:9... Devamı...
IMAGE
Şehit ve Gazilerimiz-1

TURGUTLU’NUN ŞEHİT VE GAZİLERİ  GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZ Sıra ADI BABA ADI LAKAP DOĞUM YILI BUCAĞI KÖYÜ ŞEHİT OLDUĞU TARİH 1 ABDULLAH MEHMET   1295     28.10.1915 2 ABDULLAH MUSTAFA... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU ATASÖZLERİ

    YÖREMİZE ÖZGÜ ATASÖZLERİ Akılsız köpek tabanından koşar. Kör atın, topal alıcısı olur. EI ile gelen düğün bayram. Güvenme dayına ekmek al yanına. Hak var, rahmet var. Leyleğin boklusu yuvada kalır. Ne... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU BİLMECELERİ

  YÖREMİZE ÖZGÜ BİLMECELER   Ucacıcık adamcıklar, başlarında tablacıklar (Çivi). Yağsız deve yağdan ölmüş, ne yerde ölmüş ne gökte ölmüş, sabaha bir saat kala, akşamda ölmüş (Yağsız devenin yükü yağmış,... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU MANİLERİ

TURGUTLU MANİLERİ ÜZÜM KESİMİNDE SÖYLENEN MANİLER   1 Kasabanın bağı var Etrafında narı var Her seven yârini almış Benim yârimin nazı var   Üzümü taşır sepet Buğdayın içi un olur kabuğu kepek Senin yârin... Devamı...
IMAGE
Turgutlu Telefon Rehberi

Turgutlu Protokol Listesi ve Telefon Rehberi TURGUTLU PROTOKOL LİSTESİ www.turgutlu.biz KURULUŞ ADI YÖNETİCİNİN ADI İŞ TEL FAX KAYMAKAM NAZMİ GÜNLÜ 3131144 3132962 GARNİZON KOMUTANI Per.Bnb. TARIK ERCAN 3131100 3121473 TURGUTLU... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU TÜRKÜLERİ

    ARMUT AĞACI REP. NO                                           : 2101... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU YEMEKLERİ

  YÖRESEL YEMEKLERİMİZ 1. YAPRAK SARMASI 2. KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI 3. KABAK DOLMASI 4. EKMEK DOLMASI 5. ZUMAÇİ 6. LADURAÇİ 7. FAVA 8. KUZU KUMBAR DOLMASI 9. MANGALDA TAS KEBABI  10. TAVA KÖFTE  11.... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU YEREL BASIN

          Turgutlu'da Yerel Basın Kuruluşları ve İletişim Bilgileri Lütfen resime tıklayınız   YANKI (GÜNLÜK VASIFLI GAZETE) SAHİBİ: 7 Eylül Gazetecilik Ve Matbaacılık Ltd. Şirketi adına DOĞAN... Devamı...
IMAGE
Turgutlu'da spor

  Turgutlu'da Spor TURGUTLU’DA SPOR KULÜPLERİ VE LİSANSLI SPORCU SAYILARI   KULÜP ADI BRANŞLAR ERKEK KIZ TOPLAM Turgutlu Spor Futbol 120 - 120   Turgutlu Belediye S.K. Futbol 100 - 100   Turgutlu Belediye S.K. Basketbol... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU İKLİMİ

TURGUTLU’DA İKLİM Turgutlu ilçemiz, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Bu iklimin etkisine bağlı olarak, yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Kar yağışı ve donma olayları nadir olarak... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU VE DEPREM GERÇEĞİ

DEPREM VE TURGUTLU'DA DEPREM GERÇEĞİ Birçok uygarlığın üzerinde geliştiği Batı Anadolu, tarihsel dönemlerde birçok yıkıcı depremlerin etkisinde kalmıştır. Yöremiz 1. Derece deprem bölgesi durumundadır. Tarihsel depremlerin... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU'DA AKARSULAR

  TURGUTLU’DA AKARSULAR   İlçemizde kuzeyde Gediz Nehri, güneyde Irlamaz Çayı, batıda Nif Çayı ve doğuda Karacalı Çayı bulunmaktadır. Ayrıca Ahmetli Deresi, Akçapınar Deresi, Karacalı Deresi ve Irlamaz Deresi gibi... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU'DA BİTKİ ÖRTÜSÜ

  TURGUTLU’DA BİTKİ  ÖRTÜSÜ       Turgutlu ve çevresindeki bitki örtüsü, Akdeniz ikliminin etkisine bağlı olarak gelişmiştir. Bölgenin karakteristik bitkisi kızılçamdır. İlçemizde yüzyıllar boyunca... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU'DA TOPRAK YAPISI

TURGUTLU’DA TOPRAK YAPISI   İklim, topografya ve ana madde farklılıkları nedeniyle Turgutlu'da çeşitli Büyük Toprak Grupları oluşmuştur. Büyük Toprak Grupları'nın yanı sıra toprak örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU'DA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

TURGUTLU’DA YERYÜZÜ  ŞEKİLLERİ İlçemizin kuzey ve güney kısımları dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kuzeyinde Aksekiz Tepesi (Çal Dağı 1034 m.), güneyinde Bozdağların devamı olan Çatma Dağı (1337 m.) ... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU'NUN COĞRAFİ KONUMU

  TURGUTLU’NUN COĞRAFİ KONUMU NOT:Lütfen resimleri büyütmek için üstüne tıklayınız     A.MATEMATİK KONUMU: İlçemiz 37° - 48° Kuzey enlemleri, 27°-28° Doğu boylamları arasında bulunmaktadır. ALANI: ... Devamı...
IMAGE
TURGUTLU NÜFUSU

TURGUTLU’DA NÜFUS  VE  YERLEŞME   Turgutlu, Manisa’ya en yakın ilçe olması, İzmir’e 30 dakikalık bir mesafede olması,E-96(Ankara-İzmir) karayolunun ilçe merkezinden geçmesi ve son derece verimli tarımsal bir araziye... Devamı...

Yararlı Linkler 

Turgutlu'da Hava Durumu

TURGUTLU

Ziyaretçi Defteri

Turgutlu.biz Çok güzel bir site olmuş ve i...
Kervan yolunun bölünmüş yol haline getiri...
Bugün
Toplam
482
1079939

11 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi